Acem , Arapça kökenli bir sözcük olmakla birlikte TDK’ya göre İranlı anlamına geliyor.Aslına bakarsanız İran da bu sözcük hakaret kabul edilir.Tıpkı Siyahi insanlara Harlemde Zenci denmesinin doğru olmadığı gibi iranlı insanlara da Acem denmesi doğru değildir.Arapların kendi ırklarından olmayan İranlılara taktığı bir isim aslında Acem,bizde de türküleri meşhur mesela Acem Kızı diye bir türkü var.isterseniz bu türküyü birazcık hatırlayalım ; Çırpınıp ta Şan ovaya çıkınca Eğlen Şan Ovada gal Acem gızı uğrun uğrun  ğaş altından bakınca can telef ediyor,Gül Acem Kızı .Bu mısralar ne güzel anlatıyor Acem kızını söyleniş amacı her ne kadar ayrımcılığı çağrıştırsa da Ahenkli Coğrafyanın birçok renginden biri olarak dilimize yerleşmiş bir sözcüktür ; ACEM !

acem-nedir-iran

Araplar’ın Arap olmayanlara ve özellikle İranlılara verdikleri isim. Arapça bir kelime olan ucme sözlükte “konuşurken dil kurallarına uymamak, dili bozuk olmak; düzgün ve fasihin zıddı” gibi anlamlara gelmekte­dir. Aynı  kökten türeyen acem de kö­künde “Açık seçik konuşmak” mânası bulunan arab kelimesinin karşı­tıdır. Câhiliye devri şiirinde acem yeri­ne, aynı kökten gelen acem kelimesi de kullanılmıştır. Acem kelimesinin aynı zamanda tek ki­şiyi belirtmek için kullanılan bir kalıp olan nisbet hali acemî, fasih konuşsun veya konuşmasın, “Arap olmayan kim­se” demek olup bu mânada Hz. Pey­gamber tarafından Veda hutbesinde de kullanılmıştır.

acem-nedir-diyari
A’cemî ise. ister Arap ister Acem olsun, “Fa­sih konuşmayan kimse” anlamına gel­mektedir. Acem kelimesinin etimolojik ve se­mantik gelişimi. Grekçe’de aynı anlamı taşıyan barbar kelimesine benzer. Eski Grekler’in kendileri dışındaki toplumla­rı, yabancıları barbar diye adlandırma­ları gibi Araplar da Arap olmayan top­lumlar için acem
kelimesini kullanmış­lardır. Gerek Grekler gerekse Arapların kendileri hakkında bu kelimeleri kullan­dıkları toplumlar, ilk planda komşuları olmuştur.

acem-nedir-iran-tarihi

Bu bakımdan acem kelimesi, ilk İslâmî fetihler sırasında özel
mâna­da İranlılar için kullanılmıştır. Bu dö­nemde, fâtih Araplar’ın bunlara karşı sosyal ve siyasî üstünlüklerini ifade eden aşağılayıcı bir mâna da verdikleri acem kelimesi, III. (IX.) yüzyıldan itiba­ren. Arap olmayan toplumların ve özel­likle İranlılar’ın İslâm dünyasında sosyal ve kültürel alanda olduğu gibi politik alanda da güç kazanmalarıyla
birlikte. Sadece etnik ve coğrafî bir ayırımı ifade eder olmuştur.

acem-nedir

Bu çerçevede, Selçuklu­lar devrinden itibaren İsfahan, Hemedan ve Tahran arasında kalan merkezî İran (el-Cibâl) için Irâk-ı Acemî, frak ola­rak bilinen Mezopotamya bölgesi için de Irâk-ı Arabî tâbiri kullanılmağa baş­lanmıştır.

acem-nedir-kazvin

Daha sonraki dönemlerde acem kelimesi İran’ın bütünü için kul­lanıldığı gibi. Farsça’da ve Türkçe’de “İranlı” ve “İranlılar” mânasına da kulla­nılmıştır. Türkiye’de Azeri Türkleri’ne “Acem” denmesi de İran’la olan münasebetleri sebebiyle olmalıdır. Ayrıca Türkçe’de ve Farsça’da acemi kelimesi mecazî olarak “Bir işi beceremeyen, tecrübesiz, bilgisiz kimse” mâ­nasına da kullanılmaktadır.

acem-nedir-iranda

Diğer yönden müslüman İspanya’da, İber yarımadasında mahallî İspanyol lehçelerini konuşanlar için acem tâbiri kullanıldığı gibi. Arap harfleriyle yazılan İspanyolca literatürü ifade için de alja-mia tâbiri kullanılmıştır.