Archives for Felsefe

image-23754

Hümanizmin Etkileri

Hümanizm akımı Avrupalı düşünürlerin düşüncelerinde bulunan zincirleri kırmasına neden oldu. İnsanoğlunun yapacıklarının en fazlası ve yapacaklarının sınırına dair düşünmenin önündeki engeller de artık kalmamıştı. Tamamen Hümanizm sayesinde. Kısaca 'İnsan,insanı keşfetti.' Hümanizm ...

Evrim Kuramı Nedir

Evrim kuramının özü maymun sorunu mudur? Darwin,maymundan geldiğimizi mi söyledi? Maymundan geliyor olmakla kurttan geliyor olmak neyi fark ettirir? Darwin,Evrim kuramını hangi araştırmalar sonucu ortaya koydu? Doğal seçilim ...

Plato’nun İktisadi Düşünceleri

Çağdaşları Sofistler evreni, bugün bizim yaptığımız gibi mantıksal kurallara, yani pozitivist düşünceye uygun bir biçimde incelemeye yönelmişken Plato (İ.Ö. 427-317), “İdeal şehir – devlet” nasıl olması gerektiğini araştırmaya yönelmiştir. Plato ...

Doğa Felsefesinin Doğuşu

Ontoloji “varolan”ı bir bütün olarak inceler; fakat “varolan” şeylerin çeşitli varlık alanlarına ayrıldığı da bir fenomendir. İşte bu varlık alanlarından birisi, doğal varlık alanıdır. Doğal varlık alanı terimi, dilimize “doğa” ...

Konfüçyüsçülük

Konfüçyüsçülük,Çin’in büyük bilginlerinden ve filozoflarından olan Konfüçyüs’ün fikirlerinden oluşmuştur.Konfüçyüs,geçmişteki sosyal yaşantı ve törenlerle ilgili bilgileri biraraya getirerek ahlak ve geleneklerin yaşatılmasını sağlamak amacıyla bütün eski Çin yazılarını incelemiştir.O,böylelikle,atalar kültürüne dayalı ...

Çoklu Zeka Kuramı

“Zekanın ölçüsü nedir? Zeki olup olmama durumu nasıl anlaşılır? Zeka geliştirilebilir mi?” gibi soruların pek çok karşılığı bireyin, sorunlarını çözme becerisi, mantığını kullanabilmesi ve eleştirel düşünebilmesi gibi daha çok matematik ...

Birunî

Eserlerindeki yüksek fen bilgileri, kendinden sekiz asır sonra gelen fen bilim adamlarını dahi hayrette bırakmış, bugünkü fennin mimarlarının rehberi olmuş büyük fen ve islâm âlimidir. Arapça yazdığı kitaplarda sık sık ...

Bilginin Toplumsal Tarihi

Tarihte bir kavramın değeri, ona duyulan ilgiyle artmıştır ve o kavrama duyulan ilgiyle beraber, bahsi geçen kavramın belli bir tarihini sorgulamak da kaçınılmaz olmuştur. Örneğin; Fransız İhtilali, milliyetçilik akımlarına olan ...

Bilimsel Bilgi:Kavramsal Yaklaşım

Çocuklar günlük hayatlarında teknolojiyle kuşatılmışlardır. İçinde yaşadıkları kültür ne olursa olsun çocukların yaşamlarının niteliği teknoloji ya da onun yokluğu tarafından derinden etkilenmektedir. Toplum, problemlerle ilişkili bir sürü kritik ...

Belirsizlik İlkesi

'.. Bilimciler, şüphe ve kesinsizlikle iş görmeye alışıktırlar. Tüm bilimsel bilgi kesinsizdir. Şüphe ve kesinsizlikle ilgili bu deneyim önemlidir. Ben bu deneyimin çok büyük bir değer taşıdığına ve bilimin ötesinde ...

Sanatta Trajik

Diğer Antikçağ düşünürleri gibi Aristoteles de sanatı etikle ilişkilendirmiştir; sanattan estetik değil, etik haz beklenir. Bundan ötürü Aristoteles için tragedya en üstün sanattır. Çünkü tagedya ahlâksal bir ereğe yönelmiştir. Bu ...

Existentialism And Psychology

Existentialism can be defined as the philosophy that investigates the existence of human being, the meaning and the purpose of human life. Existentialist idea was a reaction against the “Age ...
1 2 14