Archives for İktisat

İşletmenin Yönetimi

'Akıl yaş ta değil baştadır, fakat aklı başa yaş getirir.' Pazara katılmadan, bir başka deyişle, işe başlamadan önce yapılan planlama çalışmaları girişimcinin ilerideki başarısı için gereklidir. Ancak, bu aşamada ya­pılan çalışmalar iş ...

Belediye İktisadi Teşebbüsleri

Bildiğiniz gibi belediyeler mahalli nitelikteki kuruluşlardır. Türkiye'de benzer şekildeki diğer kuruluşlar ise köyler ve il özel idareleridir. Belediyelerin görevleri 1580 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesi 77 fıkra halinde gösterilmiştir. Belediyelerin ...

İktisadi Sistemler

İKTİSAT, bireyler ve toplumların sınırlı kaynaklarını sınırsız ihtiyaçlarını karşılamak için nasıl dağıttıklarının incelenmesidir. Ülkeler arasındaki farklı ekonomik yapı ve kurumların organizasyonu ile çeşitli çıkar grupları arasındaki ilişkileri inceleyen iktisat bölümüne İKTİSADİ ...

İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramı Ve Amacı

İnsan kaynakları yönetimin iki temel amacı vardır; verimliliği arttırmak ve iş yaşamının niteliğini yükseltmektir. İnsan Kaynakları Yönetimin Tanımı ve Önemi Günümüzde İKY’nin önemi şu sorunlar yüzünden her zamankinden daha fazla ağırlık kazanmıştır. İşgücüyle ...

İnsan Kaynaklarının Doğuşu ve Gelişimi

İnsan Kaynakları yönetimini herhangi bir örgütsel ve çevresel ortamda insan kaynaklarının örgüte, bireye ve çevreye yararlı olacak şekilde, yasalara da uyularak, etkin yönetilmesini sağlayan işlev ve çalışmaların tümü olarak tanımlayabiliriz. ...

Black Holes

Since Isaac Newton, we admit that every matter has a pull force because of its mass. This force is called gravity. Earth pulls us with a huge force. In order ...

Değer teorisi nedir?

Önemli iktisadi düşünce okullarının hepsinde bir değer teorisi vardır.Değer teorisinin bir yanda Marxist öbür yanda Neoklasik ve Klasik iktisatta oynadığı roldeki ayrılıklar şu şekildedir. Klasik iktisattan anladığımız Adam Smith, David ...

Makro İktisata Giriş

MAKRO EKONOMİ Kavramlar, Kurumlar, Veriler Birinci Bölüm Mikroiktisat tekil hane ve firmanın karar sürecini ve bunların piyasalarda karşılıklı bağlantılarını inceler. Makroiktisat çok sayıda hane, firma ve piyasayı eşanlı etkileyen ekonominin tümüne ait ...