Archives for Kpss

Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersi Notları

Öğretmen, bu derste öğrencilerin özellikle kendi haklarını tanıma, başkalarının haklarına saygı ve hoşgörü gösterme, aynı zamanda kendisinin ve başkalarının haklarını koruma gibi konularda onları bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapmalıdır. Ancak, öğrencilerin ...

Londra Konferansı, 1912 ve 1921 Tam Metin

Balkan Savaşı sırasında1912 Aralık ayının ortalarında aynı anda başlayan iki ayrı uluslararası konferans. Bunlardan birinde Osmanlı ve Balkan ülkelerinin temsilcileri karşı karşıya geliyordu. Diğeri ise, Avrupalı altı büyük devlet temsilcisinden ...

Yerel Yönetim Kavramı

Yerel yönetimler, ulusal sınırlar içerisindeki değişik büyüklüklerdeki topluluklarda yaşayan insanların, ortak ve yerel nitelikteki gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan ve hukuk düzeni içerisinde oluşturulmuş olan anayasal kuruluşlardır. Literatürde yoğun olarak kullanılan ...

Türk Anayasal Tarihi

Örgutlenmemiş, düzensiz, aralarında maddi manevi bir ortak yan bulunmayan sosyolojıyı yönlendıremez. SİYASİ TOPLUM: İnsanların ortak siyasi birlik kurmak amacıyla biraraya gelmesıyle olusur. Sıyasi toplumlarda insanları biraraya getiren unsurlar a) soy ...

Siyasi Tarih Özeti

Kıbrıs sorununun tırmandığı 1963-1964 döneminde A.B.D.'nin özel temsilcisi Dean Acheson tarafından önerilen çözüm yolu. Buna göre Kıbrıs adası her ikisi de NATO üyesi olan Türkiye ve Yunanistan arasında ikiye bölünerek ...

Kamu Mali Yönetimi İle İlgili Notlar

3 ana bütçe var.. 1--merkezi yönetim bütçesi 2--yerel yönetim bütçesi 3--sosyol güvenlik kurumları bütçesi merkezi yönetim bütçeside 3'e ayrılıyor.. 1-genel bütçeli kuruluşlar 2-özel bütçeli kuruluşlar 3-düzenleyici ve denetleyici kurumlar eskiden bütçe çağrısı BAŞBAKANLIKCA yapılırdı artık MALİYE BAKANLIĞINCA yapılıyor özerk ...

Türkiye’de Bütçe Denetimi

Bir bütçenin denetlenebilmesi için öncelikle uygulanması gereklidir. Bu yüzden öncelikle bütçenin uygulanması evresine kısaca değinmekte fayda vardır. Bütçenin uygulanması hükümete verilen bir görevdir yasama organı bütçeyi onaylamakla, hükümete ödenek bölüm ...

Kamu Kesimi Tarafından Üretilen Mal Ve Hizmetler

KAMUSAL MAL ve HİZMETLER Toplumu oluşturan insanlardan her birinin ayrı ayrı maddi ve manevi birtakım ihtiyaçları vardır. Kişisel nitelikteki bu ihtiyaçların kaynağı, insanların fizyolojik ve psikolojik varlıklarıdır. Örneğin giyinmek, karnını doyurmak, ...

Kamu Yönetimi Nedir

1. 'Yetki saptırması' bir idari işlemin hangi unsurundaki sakatlık halini ifade etmek için kullanılan terim: • Amaç 2. Anayasa mahkemesinin yüce divan sıfatıyla yargılama yetkisine sahip oldukları: • Cumhurbaşkanını • Bakanlar kurulu üyelerini • Anayasa mahkemesi başkan ve üyelerini • Hakimler ...

Kuvvetler ayrılığı ilkesi nedir

1921 Anayasası:  Milli Egemenlik ilk kez dile getirilir.  Türk tarihinin en yumuşak anayasasıdır.  Yasama ve yürütme yetkisi mecliste toplandığı için Meclis hükümeti söz konusudur.  Meclisin bakanları her zaman değişebilir.  Bakanlar kurulunun ...

Vatandaşlık Nedir

HUKUK: Sosyal hayatı düzenleyen maddi müeyyideleri olan kamu kudreti ile desteklenmiş kurallar bütünüdür. Din, Ahlak ve görgü kuralları manevidir, hukuk kuralları maddi müeyyidelidir.(uyulması zorunludur) Müsbet Hukuk:Ülkede belli bir zamanda yürürlükte ...
1 2 8