Cumhuriyet halkın doğrudan doğruya seçtiği temsilciler aracılığı ile egemenliği elinde tutuğu yönetim şeklidir. Başka bir ifade ile Cumhuriyet yönetimin ulusa ait olduğunu ortaya koyan bir rejimdir. Cumhuriyet’te temel ilke seçimdir.

Devlet hizmetlerinin hiçbir kademesinde veraset usulü olmayıp, yerine seçim ve tayin vardır. Cumhuriyet devlet başkanlarının ve diğer kademelerdeki yöneticilerin hayat boyu görevde kalmasını reddeden bir anlayıştır. Seçim sonucunda iktidara gelen kişiler ömür boyunca devlet başkanlığı makamında kalamamaktadırlar. Cumhuriyet rejiminde egemenlik ulusa aittir. Devlet başkanları ya doğrudan ya da dolaylı olarak halk tarafından belli bir süreliğine seçilmektedir.

Cumhuriyetçilik ilkesi nedir

Cumhuriyetin Türk toplumuna sağladığı faydalar

Demokrasinin kurulmasına ortam sağlamıştır. Türk toplumunun gelişmesini ve çağdaşlaşmasını sağlamıştır. Bütün vatandaşların devlet yönetimine eşit şekilde katılabilmesini sağlamıştır.

Cumhuriyetçilik nedir? şu demek oluyor ki

Atatürk ilkelerinden biri, belki de en önemlisidir Cumhuriyetçilik! Cumhuriyetçilik hakkında bilinmesi gerekenleri sizin için doğrusu özetledik…

Mustafa Kemal Atatürk İlke ve İnkılapları içinde yer edinen Cumhuriyetçilik, yönetim biçimi olarak millet egemenliğine dayalı cumhuriyet rejimini yaşam biçimi olarak benimsemektir. Batı dillerinde ulusun kendi kendisini yönetmesi olarak malum Cumhuriyet için Atatürk ; “Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare” ifadesini kullanmıştır.

Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili

Cumhuriyet, devlet içinde karar verecek en yetkili ve son makam olarak milleti kabul etmektedir. Halkın kendini direkt doğruya yönetmesi demek olan demokrasi ise cumhuriyet rejiminin ulaştığı en ideal yönetim biçimidir. Cumhuriyet rejiminde yöneticiler seçimle iş başına gelir. Millet adına karar verme yetkisi direkt millet tarafınca seçbilimselş olan meclise aittir. Cumhuriyetçilik; demokrasi ve cumhuriyet rejiminin korunması geliştirilmesi ve benimsenmesi için yapılan tüm çalışmalardır.

Cumhuriyetçilik ilkesi

Cumhuriyetçilik madde madde nedir?

1- Cumhuriyet yönetiminin temeli seçimdir.

2- Halkın kendi kendisini yönetmesi ilkesine dayanır.

3- Egemenliğin halka ilişkin olduğu tek yönetim biçimidir.

4- Cumhuriyet rejiminde yasaları koyacak kişiler, yani meclis seçim ile belirlenir.

5- Çok partili sistemi öngörür.

6- sınıf ve cinsiyet ayrımı olmaksızın herkes yönetime katılabilir.

Cumhuriyetçilik ilkesinde sorular

Cumhuriyetçilik İlkesi Doğrultusunda meydana getirilen İnkılaplar Neler?

Cumhuriyetçilik- TBMM’nin açılması,
– 1921 ve 1924 anayasalarının yapılması,
– Saltanatın kaldırılması,
– Cumhuriyetin duyuru edilmesi,
– Siyasal partilerin kurulması,
– Ordunun siyasetten ayrılması,
– hanımlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi.

 

Cumhuriyetçilik ilkesinin ilişkisi

Cumhuriyetin kazandırdıkları nedir?

* Ülkenin bir hanedan tarafından yönetilmesine son verilmiş; yurttaşlar devlet yönetimine eşit olarak katılma imkanı elde etmiştir.
* Temel hak ve özgürlükler devlet güvencesi altına alınmıştır.
* herkesin kanun önünde eşitliği sağlanmıştır. Kanunları uygulama görevi bağımsız mahkemelere verilmiştir.
* düşünce özgürlüğü sağlanarak yurttaşlara rahat bir yaşam sürme olanağı tanınmıştır.
* 18 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşına seçme, seçilme ve halk oylamasına katılma hakkı ve sorumluluğu getirmiştir.