İbni Sina Türk İslam filozofu ve hekimidir.İbni Sina’ya Ebul Ali Sina veya Hüseyin’de denir.Batıda  Avicenna anılır.Babası hükümdarları hizme- tinde katip olarak görev yapan Abdullah Bin Sina’dır.İbni Sina,önce babasından,sonra devrin tanınmış bilginlerinden biri olan Natili’den özel olarak gördü.İsmail ’den ,mantık ve ’un o zaman bilinen eserlerini okudu. , nahiv,fıkıh konularında çalıştı.Özellikle Eukleides geometrisi üzerinde durdu. Ayrıca tıp ve öğrenimi gördü. ’nin  “El-İbane” adlı eseri aracılığıyla Aristoteles metafiziği ve felsefesini öğrendi.On yedi yaşındayken Buhara prensini çok tehlikeli bir hastalıktan kurtardı.Buna karşılık Buhara Sarayı’nın zengin kütüphanesi ona açıldı.Bir ara Samani devletinin hizmetine girdi.Samanilerin düşmesinden ve babasının ölümünden sonra Harizm ve Horasan’ı dolaştı.Cürcan’da Ebu Muhammed Şirazi ,İbni Sina’ya güçlü bir oldu.Sina ünlü “tıp kanunu” kitabını burada yazdı.Yaşadığı çağda tanınan bütün Yunan filozoflarını,ilkçağ düşünürlerini,tabiatçı Anadolu filozofla- rını inceledi.

İbni Sina,gerek felsefe düzeni,gerek düşünce varlık anlayışı bakımından tam bir orta çağ filozofudur.İbni Sina,felsefeyi Yunan filozofu   iki ayrı bölüme ayırır:

1.)Nazari Hikmet

2.)Ameli Hikmet

Ameli Hikmet’de Bölümlere ayrılır.

a.)Ahiret

b.)Peygamberlik

c.)Tanrı bilgisi