fuzuli kimdir

FAZİLET SAHİBİ MEHMET BİN SÜLEYMAN

Asıl adı Mehmet bin Süleyman olan şairimiz, 1483 yılında Irak Kerbela bölgesinde doğmuştur. Fuzuli kelimesi fazilet sahibi erdemli kişi anlamlarına gelmektedir.

Divan edebiyatının en önemli şairlerindendir. Yaşamı boyunca Irak Kerbela Necef bölgesinden ayrılmamıştır. Ancak kullandığı Azerice tüm Türk dünyasına ulaşmıştır. Şair eserlerinde Türkçe, Arapça ve Farsça dillerini kullanmıştır.

Kanuni Sultan Süleyman Bağdat’a geldiği sırada şiirleri beğenilmiş ve üst düzey devlet görevlilerine şiirler yazmıştır. Fuzuli padişah emri ile 9 akçe aylığa bağlanmıştır. Aylığını alamadığı için yazdığı Şikâyetname eseri ile ünü daha da artmıştır. Hepimizin bildiği “Selam verdik rüşvet değildir diye almadılar” dizelerinin yer aldığı eser, Fuzuli’nin tanınmasında çok büyük rol oynamıştır.

fuzuli hayati

1556 yılında Bağdat’ta vefat etmiştir.

1495 yılında Irak’ın Hille şehrinde doğdu. Asıl adı Mehmed’dir. iyi bir öğrenim gördü. Bağdat’ın fethinden sonra Kanuni Sultan Süleyman’a ve devletin ileri gelenlerine kasideler takdim etti. Böylece dikkatleri çekti. Kendisine dokuz akçelik bir maaş bağlandı. Hayatı Hille, Bağdat ve Kerbelâ dolaylarında geçti. Bir veba salgını sırasında öldü. Azeri lehçesiyle şiirler yazdı. Türk edebiyatının en büyük şairlerinden biri sayıldı. Kendisinden sonra gelen pek çok şairi etkiledi. 1556 yılında öldü.

Mehmed oğlu Süleyman, Fuzûlî (d.Kerbela, 1480 – 90? – ö.Kerbela, Bağdat, 1556) Azeri asıllı Türk divan şairidir. Asıl adı Mehmet oğlu Süleyman’dır.

Öğrenimi hakkında kesin bir bilgi olmayıp, eserlerinden islami bilimler ve dil alanında çok iyi bir eğitim aldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca Su Kasidesi’nin 2.beytinde “Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem Ya muhît olmuş gözümden günbed-i devvâre su” diyerek astronomi bilgisininde iyi olduğunu ortaya koymuştur.Ayrıca hamse sahibidir.

fuzuli siirleri

Türkçe divanının önsözünde “ Bilimsiz şiir temelsiz duvar gibidir, temelsiz duvar da değersizdir ” demektedir.

Türkçe divanındaki şiirlerini Azeri lehçesinde yazmıştır. Aynı zamanda Arapça ve Farsça divanlarından bu dilleri de çok iyi bildiği anlaşılmaktadır. Eserlerinde kullandığı dil dönemindeki divan şairlerine göre daha sade, anlaşılır bir Türkçedir. Halk deyişlerinden bolca yararlanmıştır.

Bedensel zevklerden ziyade tasavvufi bir aşk, ehlibeyte duyulan özlem, ayrılık acısı şiirlerinin konusunu teşkil etmiştir. Duygu ve düşüncelerini çok içten ve lirik bir şekilde ifade etmeyi kolayca başarmıştır. Bu açıdan bakıldığında Türk şiirinde karşılaştırılabileceği tek şair Yunus Emre’dir. Leyla ve Mecnun mesnevisi aynı konuda yazılmış (Arapça ve Farsça dahil) en iyi mesnevilerden biridir.

İran şiirinden Hafız, Türk şiirinden ise Nesimi ve Nevai çizgisini en başarılı şekilde kemale erdirmiştir. Kendisinden sonra gelen bütün divan şairlerini etkilemiştir.

fuzuli sözleri

Kanuni’nin Bağdat’ı fethinden sonra (1534) padişaha kasideler sunmuştur. Padişah tarafından beğenilen kasideler karşılığında 9 akçelik maaşla ödüllendirilmiştir. Maaşını alamayınca Şikayetnãme’yi yazmıştır. Şikayetnãme Fuzuli’nin en önemli eserlerinden biridir. Şikayetnamesinde Fuzuli şöyle der:

“ Selam verdim rüşvet değildir diye almadılar. Hüküm gösterdim faydasızdır diye mültefit olmadılar ”

ESERLERİ Divan (Türkçe), Sıhhat ve Maraz, Enisü’l-Kalb, Terceme-i Hadis-i Erbain(“Kırk Hadis Çevirisi”); Beng ü Bâde, Hadikatü’s-Süedâ(“Mutluların Bahçesi”), Leylâ ve Mecnun, Rindü Zahid, Divan (Arapça), Mektuplar, (Divan (Farsça), Heft Câm.

GAZEL
Benî candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
Felekler yandı âhımdan murâdım şem’i yanmaz mı

Kamû bîmârınâ cânan devâ-yî derd eder ihsan
Niçin kılmaz banâ derman benî bîmâr sanmaz mı

Gamım pinhan dutardım ben dedîler yâre kıl rûşen
Desem ol bî vefâ bilmen inânır mı inanmaz mı

Şeb-î hicran yanar cânım töker kan çeşm-i giryânım
Uyârır halkı efgaanım karâ bahtım uyanmaz mı

Gül’î ruhsârına karşû gözümden kanlu âkar sû
Habîbım fasl-ı güldür bû akar sûlar bulanmaz mı

Değildim ben sanâ mâil sen etdin aklımı zâil
Bana ta’n eyleyen gaafil senî görgeç utanmaz mı

Fuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır
Sorun kim bû ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı

(Fuzûlî)