Çeşitli tipleri olmakla birlikte miyopi sıklıkla gözün ön-arka boyunun normalden uzun olmasına bağlıdır. Bu nedenle göze gelen ışıklar kornea ve lensde kırıldıktan sonra retinada görÇeşitli tipleri olmakla birlikte miyopi sıklıkla gözün ön-arka boyunun normalden uzun olmasına bağlıdır. Bu nedenle göze gelen ışıklar kornea ve lensde kırıldıktan sonra retinada görme merkezinde odaklaşamaz,
retinanın önünde odaklaşır. Dolayısıyla üzerine cisimlerin bulanık görüntüsü düşer. kişiler miyopilerinin derecesine bağlı olarak uzaktaki cisimleri net göremezler. Yakın görme nettir ve bu nedenle miyoplarda göz tembelliği diğer göz bozukluklarına göre daha azdır. me merkezinde odaklaşamaz, retinanın önünde odaklaşır. Dolayısıyla retina üzerine cisimlerin bulanık görüntüsü düşer. kişiler miyopilerinin derecesine bağlı olarak uzaktaki cisimleri net göremezler. Yakın görme nettir ve bu nedenle miyoplarda göz tembelliği diğer göz bozukluklarına göre daha azdır. Miyopinin iki ana vardır. miyopi ve miyopi.  miyopi 5 diyoptriye kadar olan ve 23-24 yaşlarından sonra ilerlemeyen da çok az ilerleyen miyopi türüdür. Basit olan kişiler gözlerini kısarak uzağı net görmeye çalışırlar.
Habis miyopi

Miyopi hastalığı adı da verilir. Hastanın miyopisi 5 diyoptrinin üstündedir ve ilerlemesi 40-45 yaşlara kadar sürer. Bu tip miyopide göz normalden oldukça uzundur ve bu uzamaya bağlı olarak retina tabakaları çok incelmiştir. Bu tip miyopi gözlük lensle düzeltilse , görme normalden düşük kalır. Oluşabilecek sorunlar açısından özellikle habis miyopide gözler en az yılda bir kez detaylı incelenmelidir. Retina incelmesine bağlı delik yırtık saptanırsa lazerle etrafı çevrilmelidir.

Miyopide tedavi

a-) Gözlük
b-)
c-) Eksimer (LASİK veya )

Miyoplar gözlük veya kontakt lensle normal görebilirler, ancak gözlük
veya kontakt lens kullanmak istemeyen kişiler için kesin çözüm günü-
müzde eksimer (excimer) lazer ile miyopinin ortadan kaldırılmasıdır.
1.5 diyoptrinin üzerinde, 18 yaşından büyük miyoplara lazer uygula-
nabilir.