Haçlı seferleri oldukça fazladır. Özellikle Osmanlı Devletine karşı yapılan bu seferler kimi zaman başarılı olsa da çoğu kez yenilgiye uğratılmıştır. Sizlere tarihleri arasında bilgi vermek gerekir ise; 1096 – 1272 tarihleri arasında yapılmıştır.

Haçlı seferlerinin nasıl doğduğunu sizlere anlatalım. Haçlı seferi düşüncesini ortaya çıkaran sebep Müslümanlardır. İspanya ve Portekiz ülkelerinden Müslümanların atılması için haçlı birlikleri oluşturulmaya başlanmıştır. Bu hareket tam anlamı ile 9. Yüzyılda başlamış ve 15. Yüzyıl sonlarına kadar devam etmiştir. Bu haçlı seferlerinin oluşmasında tam anlamı ile ortada Müslüman düşmanlığı yatmaktadır. Asıl hedef Müslümanları ben İspanya, Portekiz üzerinden atmak hem de Batı üzerinden hakimiyetlerini yok etmek.

Osmanlı Devleti ile Haçlı Orduları aralarında defalarca büyük savaşlar yapılmıştır. En büyük Osmanlı – Haçlı Savaşları şunlardır.

 • Sırpsındığı Savaşı (1364)
 • Çimen Savaşı  (1371)
 • Birinci Kosova Savaşı  (1389)
 • Varna Savaşı  (1444)
 • İkinci Kosova Savaşı  (1448)
 • Niğbolu Savaşı (1396)
Sırpsındığı Savaşı : Osmanlı ordusunun Haçlı ordusuyla yaptığı ilk savaş olan Sırpsındığı Savaşı 1364 yılında yapılmıştır. Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda hızla yayılması üzerine Macarlar, Bulgarlar,Sırpların, Eflaklıların ve Bosnalıların birleşerek Osmanlıların üzerine akın etmesiyle başladı. Haçlı ordusu Edirne’ye yaklaştığında I. Murat Bursa’daydı. Edirne Beylerbeyi Lala Şahin Paşa’nın I. Murat Han’a durumu bildirmesi üzerine I. Murat Han Hacı İlbeyi’ni 10.000 kişilik bir ordu ile durumu öğrenmesi üzerine Sıpsındığı’na gönderdi. İlk Osmanlı – Haçlı Savaşları bu şekilde başladı. Hacı İlbeyi Haçlı ordusunun düzensizliğini görerek bir gece yaptığı ani baskınla Haçlı ordusunu dağıttı. Haçlı askerlerinin çoğu Meriç nehrinde boğularak öldü. Bu zafer üzerine Osmanlı Devleti’nin başkenti Edirne’ye alındı. Bulgarlar Osmanlı himayesine girerek vergi vermeye başladı.
  hacli-seferi
Çirmen Savaşı : Çirmen Bizans’ın batı sınırlarındaki önemli kalelerinden biriydi. I Murat Han döneminde Evrenos Paşa kumandasındaki Türk ordusu, Sırp ve Balkan Hristiyanları Birliği’ni yendi. Bu zaferle Çirmen, Türk hakimiyetine girerken Sırpların doğu sınırı olan Makedonya Osmanlı fetihlerine açıldı.
hacli-savaslari-tarihi
I. Kosova Savaşı : I. Murat Han (Hüdavendigar), Bulgar, Sırp ve diğer Hıristiyan devletlerin Balkanlarda hiçte doğru durmadığı ve tehlike arz ettiği için 60.000 kişilik bir ordu hazırlayarak Sırbistan üzerine yürüdü. Savaşı I Murat kendi yönetirken ordunun bir kolunu oğlu olan Yıldırım Beyazıt, diğer kolunu ise yine oğlu olan Yakup Bey yönetiyordu. Osmanlı ordusu ile Haçlı ordusu Kosova bölgesinde karşılaştı. Bu savaştan Osmanlı ordusu zaferle ayrıldı.

hacli-savaslari-nedenleri

I.Murat Hüdavendigar savaş sonunda meydanı gezerken bir Sırplı tarafından hançerlenerek öldürüldü. I. Kosova Savaşı sonucu yeni Sırp despotu Osmanlılara vergi vermeyi ve gerektiğinde askerleriyle savaşa katılmayı kabul etti.

hacli-savaslari
Varna Savaşı : II. Murat Han, Macaristan ve Lehistan ile Szeged Antlaşması imzalamıştı. Bu antlaşmanın en önemli maddesi de Sırbistan’ın Osmanlılara bağlı bir devlet haline getirilmesiydi. Bizans’lılar ise bu durumdan rahatsız ve antlaşmayı bozma düşüncesindeydi. I Murat Han ise tahtını henüz 12 yaşında olan II Mehmet’e bırakmıştı. Bunu fırsat bilen Haçlılar 1000.000 kişilik bir ordu ile Tuna’yı geçerek Vidine gelmişlerdi. Bunun üzerine Sadrazam Halid Paşa padişah olan II. Mehmet’e işin ciddiyetini anlatarak babasını tekrar çağırmasını istedi. Bunun üzerine II. Mehmet babası Murat Hüğdavendidarı tekrar tahta çağırdı. Hemen ordunun başına geçen I. Murat Han düşmanın üzerine yürüdü. İki ordu Varna’da karşılaştı ve kıyasıya savaş başladı.Osmanlı – Haçlı savaşından  Osmanlı ordusu büyük bir zaferle ayrıldı.
hacli-savaslari-gecmisi
II. Kosova Savaşı : Varna yenilgisini unutamayan Hunyadi Yanoş Macar nahipliğine getirilince tekrar bir Haçlı ordusu kurarak Osmanlı Devleti’ne saldırmak istedi. Hunyadi Yanoş Haçlı ordusunu toparlayarak Kosova dolaylarına geldi. Bu sırada Osmanlı askerleri de Kosova meydanına gelmişti. Osmanlı askerleri I. Kosova Savaşı‘ndaki aynı taktikle savaştan galip geldi. Bu savaştan sonra Osmanlıların Balkanlardaki hakimiyeti pekişti.
tarihte-hacli-savaslari
Niğbolu Savaşı : Osmanlıların Tuna boylarını denetimi altına alarak Macarlar için bir tehdit oluşturması üzerine Macar Kralı Zsigmond bir Haçlı Ordusu kurarak Osmanlıların üzerine 100.000 kişilik bir orduyla Niğbolu’daki Doğan Beyin koruduğu kaleyi kuşattılar. Bu sırada İstanbulu kuşatmış olan Yıldırım Beyazıt hemen kuşatmayı kaldırarak askerini Niğbolu yaylasına çekti. Niğbolu ovasında iki ordu karşılaştı ve Osmanlıların zaferi ile sonuçlandı.
hacli-savaslari-ulkeler

Hristiyanların mukaddes toprak ve haç yeri olarak adlandırdıkları Kudüs ve civarının, 11’inci yüzyıldan itibaren Müslüman Türk İmparatorluğu Selçukluların eline geçmesi sonucunda, bölgenin sanki Hristiyanların haç vazifelerini yapmasına kapatılmış olarak gösterilmeye çalışması çabaları Avrupalı Devletlerin Müslüman halka ve devletlerine karşı tutum almalarına sebebiyet vermiştir. Bu durum Müslümanlara ve Türklere karşı siyasi politika aracı olarak sıklıkla kullanılmıştır.

Asya ile temasta bulunan Avrupalı gemicilerin, tüccarların, iş adamlarının gördükleri zenginlik, refah, medeniyet ve toprak zenginliklerini kendi memleketlerindekilere kıyasla methetmeleri, o dönemlerde yoksul ve perişan bir şekilde yaşayan Avrupa halkını içinde din düşmanlığına hırs ve tamahı da eklemiştir.

Dönemim din lideri Papa Ürben’in tutum ve davranışları, Avrupa halkını, Müslüman halka karşı kışkırtma şeklinde olmuştur. Söylemlerinde Müslüman halkla ilgili yanlış bilgiler ve vererek din düşmanlığını arttıran Papa birleşim çağrılarında bulunarak Müslümanlara karşı harp etmenin gerekli olduğunu her fırsatta dile getirmiştir. Müslümanlara harp ederek onları kutsal topraklardan çıkarma hedefi güden Avrupa liderleri Papa’dan aldığı destekle, çıkarları olduğu durumlarda hızlıca birlikler ve ordular teşkil etmiş ve ellerine fırsat geçince Müslümanlara karşı savaş ilan ederek emellerine ulaşmayı amaçlamışlardır.

Bu sebeplerle başlayan haçlı seferleri 1096 yılından 1270 yılına kadar sekiz sefer halinde devam etse de, her yerde İslamiyet’in koruyucusu olarak kendilerini görevlendirmiş Türklerin kahramanlıkları karşısında, Avrupalılar istedikleri başarıya bir türlü ulaşamamışlardır. Amaçlarına ulaşamayan bu seferlerin Avrupalılara en büyük katkısı, seferler sırasında doğu ve Anadolu’da gördükleri kültür ve medeniyet kavramlarının getirilerini öğrenmek ve kendi yararlarına azami fayda sağlayacak şekilde kalkınmada kullanmak olmuştur.

13 ‘üncü yüzyıla kadar teşkil edilen haçlı seferleri kısaca dört başlık altında incelenebilir. Bu seferler:

 1. I. Haçlı Seferi (Öncüler)
 2. II. Haçlı Seferi
 3. III. Haçlı Seferi
 4. Diğer Seferler.
 5. Haçlı Seferi

Teşkil edilmek istenen ilk kuvvet, Papa Ürben’in yapmış olduğu davet üzerine hemen tepki gösteren Fransızlar, İtalyanlar ve Almanlar’ın başı çektiği bazı Avrupalı Devletler olmuştur. Alelacele karmakarışık hızlı bir şekilde oluşturulan ilk haçlı ordusu Papaz Piyer Lermit ve Şövalye Gotye’nin komutasında oluşturulmuştur. Kolay bir zafer kazanılacaklarına inanan haçlı ordusu zafer ümidi ile yola çıkmıştır. Balkanlar yolu üzerinden İstanbul’a oradan da Anadolu’ya hareket eden haçlı ordusu İznik civarlarında cephe tutan Selçuklular karşısında büyük bir mağlubiyete uğramış ve büyük bir kuvvet yok edilmiştir. Çarpışmalardan kaçarak zor bela canını kurtaran Piyer Lermit ezici mağlubiyetin ardından Avrupa’ya dönebilmiştir.

Öncü kuvvetlerin mağlubiyeti ile iyice hırslanan Hristiyanlar çok geçmeden, Fransız şövalyelerinden Godfruva bö Buyyon tarafından teşkil edilmiş yaklaşık 600.000 kişilik asıl kuvvet ile İstanbul’a doğru harekete geçmiştir. Haçlı ordusunun İstanbul’da sıkıntı yaşatacağını düşünen Bizanslı’lar, hiç vakit kaybetmeden Godfruva komutasındaki haçlı ordusunu Anadolu’ya geçirmiş, lojistik destek sağlayacağının teminatını vererek, Piyer Lermit’in kılıçtan geçirilen ordusunun mağlup edildiği İznik’e doğru ordusunun hızlıca ilerlemesi için gereken tedbirleri almıştır.

Büyük haçlı ordusun karşısında Selçuklu Sultanı I. Kılıç Arslan, düşman kuvvetleri üzerinde oyalama ve baskın muharebeleri yaparak hasmı haçlı ordusunu yıpratmaya çalışmıştır. Haçlı ordusu bu muhaberelerden büyük kayıplar vermiş ve güçlükle ilerlemeye devam etmiştir. Toros dağlarını aşan Haçlı ordusu büyük kayıplar vererek ulaşabildiği Kudüs’ü almaya muvaffak olmuş ve bölgede yaşayan Türk ve Müslüman halka ağır işkence ve zulümler yaparak Hristiyanlığın yüz karaları olduklarını ispatlamışlardır.

Kudüs’ün ele geçirilmesi ile hedeflerine kavuştukları söylenebilen ilk haçlı ordusu Suriye ve Filistin’i de ele geçirmiştir. Bölgede bir takım derebeylikler kurulmuştur. Ordu Komutanı Godfruva dö Buyyon 1096 yılında bölgede Latin Krallığı’nın tesis etmiş ve başına geçerek Kudüs’e yerleşmiştir.

 1. Haçlı Seferi
 2. Haçlı seferi Selçuk Türklerinin I. Haçlı seferi sonunda kaybettikleri yerleri geri almak için harekete geçmeleri üzerine gerçekleşmiştir. Musul Atabeyi İmadüddin komutasındaki ordunun harekete geçerek 1144 yılında Urfa’yı haçlıların elinde alması sonucunda, I. Haçlı seferi ile başarı kazanmış Avrupalılar, yine bir başarı sağlayacakları umudu ile hemen teşkilatlanmışlar ve ordu teşkil etmişlerdir.

Urfa’nın kaybedilmesi sonucunda mukaddes toprakların kaybedileceği tehlikesi ile halkı kışkırtan Papa’nın da desteği ile kurulan II. Haçlı orduları, Fransız Kralı yedinci Lui ve Alman İmparatoru üçüncü Konkard komutasında oluşturulmuştur. Oluşturulan iki ordu ayrı ayrı yola çıkmıştır.

hacli-seferleri

Anadolu’ya Fransızlardan önce varan Konkard komutasındaki Haçlı ordusu bu sefer beklenilen zaferi görememiş ve mağlup olmuştur. Yedinci Lui komutasındaki ordu ise Antalya önlerine kadar ilerliye bilmiş ise de bir netice alamamıştır. Antalya’dan deniz yolu ile Suriye’ye geçen Lui komutasındaki ordu, Şam’a saldırmış fakat zafer kazanamamıştır. Başarısızlığa uğrayan bu ordular mahzun ve mahcup bir şekilde memleketlerine geri dönmek zorunda kalmışlardır.

hacli-savaslari-turkiye

III. Haçlı Seferi

Kudüs Latin Krallığı’nın Mısır’a karşı harekete geçmesi üzerine Mısır Atabeyi Nurettin Zengi, yeğeni Selehattin Eyyübi ile kumandanlarından Sirgüh’ü yardım etmeleri için ordusu ile birlikte Fatımı Devleti’ne göndermiştir. Sirgüh’ün vefatı üzerine ordunun başına geçen Selehattin Eyyübi Fatımı Devleti’ni ortadan kaldırmış ve 1174 yılında Eyyübi Devleti’ni kurmuştur.

Mısır’da düzenini kuran Selehattin Eyyübi hakimiyetinin hemen ardından ordusunu güçlendirmiş ve Kudüs üzerine sefer çıkmıştır. Taberya gölü civarında iki taraf arasında meydana gelen savaşı Selahattin Eyyübi kazanmış ve Latin Krallığı ordusu perişan düşmüştür. Selahattin Eyyubi 1187 yılında yaklaşık 3 ay kadar süren Kudüs işgali başarı ile tamamlanmış ve Kudüs ele geçirilmiştir.

hacli-savaslari-ne-zaman

Selahattin Eyyübi’nin bu zaferi Avrupa’da yeniden Türkler ve Müslümanlar aleyhinde büyük bir galeyana ve ayaklanmaya sebep olmuştur. Teşkil edilen haçlı ordusuna Alman İmparatoru Kızılsakallı Frederik, Fransız Kralı Filip Ögüst ve İngiltere Kralı Aralan yürekli Rişar katılmıştır.

Mukaddes toprakları Müslümanların elinden tez zamanda kurtarıp ülkesinin ve kendisinin şerefini diğer krallardan önce kazanma hayali ve isteği ile hızlı bir şekilde oluşturduğu kuvvetiyle kara yolu üzerinden yola çıkan Alman Kralı, Anadolu’da Silifke suyunu (Göksu) geçerken düşerek boğulmuş ve vefat etmiştir. Başsız kalan Alman ordusu dağılmış ve memleketlerine geri dönmüştür.

Deniz yolunu tercih eden İngiltere ve Fransa kralları önce Kıbrıs’a oradan da Akka önlerine gelmişlerdir. Maksatları Selehattin Eyyübi’yi yenmek olan haçlı ordusu Akka Kalesi’ni bir türlü ele geçirememiştir. Krallar arasında seferin gidişatı ve komuta konusunda ortaya çıkan anlaşmazlıklar sebebi ile Fransız Kralı Filip Ögüst ordusu ile geri çekilmiş ve memleketine dönmüştür.

Yalnız kalan İngiltere Kralı Arslan yürekli Rişar bir çok neticesiz ve ordusunu yıpratan savaşlar yapmıştır. Kudüs’ü geri almak şöyle dursun hiç bir konuda başarı sağlayamamıştır. Sonuç olarak Selehattin Eyyübi ile yaptığı anlaşmalar sonucunda Kudüs’ü Hristiyanların 3 yıl boyunca ziyaret edebilmeleri konusunda söz almış ve ülkesine geri dönmüştür.

Diğer Seferler

 1. Haçlı seferi yine Kudüs’ü kurtarmak yapılmıştır. Bu sefere iştirak eden Haçlılar İstanbul’a geldikleri vakit Bizans’ın iç karışıklıklarından faydalanmışlar ve şehir yağma etmişlerdir. Yağma ve soygunlardan sonra İstanbul’a yerleşmişler ve 1204 yılında bir Latin İmparatorluğu kurarak davalarından vazgeçmişler ve hedeflerini unutmuşlardır.
 2. Haçlı seferi 1193 yılında Selehattin Eyyübi’nin Şam’da vefat etmesi üzerine durumdan faydalanmak için yapılmıştır. Macar Kralı Andre tarafından teşkil edilen ordu komutasında haçlı seferi düzenlenmiş fakat netice alınamamıştır.
 3. Haçlı Seferi Alman İmparatoru II. Frederik tarafından yapılmıştır. Selehattin Eyyübi’nin vefatı üzerine düzenlenen bu sefer de durumdan faydalanılmış Kudüs geçici bir süre içinde olsa ele geçirilmiştir. Bu zafer fazla uzun sürmemiş Kudüs Türkler tarafından kurtarılmıştır.

hacli-savaslari-sonuclari

VII. Haçlı Seferi ve VIII. Haçlı Seferi Fransız Kralı Sen Lui komutasında meydana gelmiştir. 1248 yılında Mısır’a saldıran Sen Lui Mansure savaşlarında yenilerek ordusu ile birlikte esir düşmüştür. Muazzam bir fidye ödeyerek esirlikten kurtulan Sen Lui ülkesine geri dönmüştür. Bu mağlubiyet ve yenilginin intikamını almak isteyen Sen Lui 1270 yılında Tunus’a hücum etmiştir. Neticesiz bir kaç savaş yapan Sen Lui tutulduğu veba hastalığı sonucunda vefat etmiştir.

Tarihte Sen Lui’nin vefatı sonunda tamamlanan Haçlı seferleri resmen kapanmış ise de Osmanlı döneminde Rumeli’de Türklerin ilerlemelerini durdurmak için tekrar gündeme gelmiştir. Türklerin Rumeli’deki faaliyetlerini engellemek amacı ile yeni haçlı orduları teşkil edilmiş, hedef Kudüs’ün geri alınması olmaktan çıkmış, Türklerin durdurulması olmuştur.

hacli-savaslari-osmanli

Haçlı Seferleri’nin sonuçları, neticeleri

Şark kültür ve medeniyetlerine nazaran o dönemde çok geri kalan Avrupa’nın milyonlarca askeri, Kilise’nin emirleri ve Avrupa menfaatleri doğrultusunda düzenlenen Haçlı seferlerinde vefat etmiştir. Aynı kayıplar Türk ve Müslüman topraklarında da yaşanmıştır.

Haçlı seferleri sonucunda Avrupalılar Müslümanlardan bir çok şey öğrenmiş, medeniyet ve kültür konusunda Müslümanları örnek alarak düşünce yapılarını değiştirmişlerdir.

Haçlı seferlerinin çoğu düzenleniş amaçlarına ulaşmamış, yapılan mücadeleler sonuçsuz kalmıştır.

Türklerin Anadolu’daki kahramanlıkları destanlaşmış, Müslümanlığı ne denli benimsedikleri ortaya çıkmış ve İslamiyet’in koruyuculuğu Türkler tarafından sağlanmaya başlamıştır.

Avrupalılar seferler sonucunda Şark kültürünü, medeniyet eserlerini, şark insanını  Türklerin kahramanlıklarını tanımışlardır. Haçlı seferleri ile garp ile şark arasında yeni ufuklar açılmış, siyasi ve ticari münasebetlerin kurulması sağlanmıştır.

Avrupa’da Papanın ve Kilise’nin, krallar, beyler ve halk üzerindeki nüfuzları azalmış, derebeylikler zayıflamış, krallıklar kuvvetlenmeye başlamıştır.

Sonuç olarak Türk İslam Medeniyeti Avrupa’nın gözünü açmış, Avrupalılar haçlı seferlerinde görüp öğrendikleri medeniyet eserlerini kullanmaya ve geliştirmeye başlamışlardır.

Etiketler: haçlı seferleri, haçlı seferi nedir, haçlı seferleri hakkında bilgi, haçlı seferleri özeti, haçlı seferlerinin nedenleri, haçlı seferlerinin sebepleri, haçlı seferlerinin sonuçları, haçlı seferlerinin neticeleri, I. haçlı seferi, II. haçlı seferi, III. haçlı seferi, IV. haçlı seferi, diğer haçlı seferleri{jcomments on}

Haçlı Seferleri’nin Sebepleri ve Sonuçları Nelerdir?

Hristiyan Avrupalıların İslam dünyası üzerine 11 ve 13 ‘üncü yüzyılları arasında yaptıkları seferlere Haçlı Seferleri adı verilmiştir. I., II., ve III. Haçlı Seferleri Anadolu üzerinden Ortadoğu’ya doğru yapılmıştır. IV. Sefer sonunda ise Haçlılar İstanbul’u yağmalayarak Latin krallığı kurmuşlardır.

Kısaca Haçlı Seferlerinin sebepleri şu şekilde özetlenebilir:

 1. Hristiyanlar kendileri için kutsal saydıkları Kudüs, Urfa ve Antakya’yı Müslümanlardan geri almayı istemişlerdir.
 2. Avrupa Katolik Kilisesi ve Kluni tarikatı gibi dini güçler halkı Müslümanlara karşı kışkırtma politikası uygulamışlardır.
 3. Avrupalılar Doğu’nu zenginliklerine sahip olup ekonomik durumlarını düzeltmek istemişlerdir.
 4. Bazı derebeyleri şöhret ve toprak kazanmak için savaşa girmek istemişlerdir.
 5. Anadolu’da Türklerin ilerleyişini bir türlü durduramayan Bizans, çare olarak Avrupa Devletlerinden yardım istemiştir.
 6. Dönemin Papaları Ortodoks Kilisesi’ni egemenlikleri altına almak istemişler ve nüfuzlarını güçlendirmeyi istemişlerdir.

1270 yılına kadar aralıklarla süren Haçlı Seferleri’nin sonuçları kısaca şu şekilde özetlenebilir:

 1. Birçok Derebeylerinin geri dönememeleri nedeniyle Feodalite zayıflamıştır. Krallıklar güçlenmiş ve Avrupa’nın siyasi yapısında değişiklikler meydana gelmeye başlamıştır.
 2. Avrupa’da Katolik Kilisesi’ne ve din adamlarına olan güven azalmıştır.
 3. Türklerin Batı’ya yönelmesi geciktirilmiş ve Bizans’ın yıkılma süreci ötelenmiştir.
 4. Akdeniz limanları önem kazanmaya başlamış, Doğu ve Batı arasındaki ticari faaliyetler hızlanmıştır.
 5. Barut, pusula, matbaa ve kâğıt gibi icatların Avrupa’ya taşınması ile bilimsel ve kültürel hayatta yeni bir döneme girilmiştir.
 6. Avrupalılar İslam Medeniyeti ve pozitif bilimlerle tanışmışlardır.
 7. Köylülerin ve burjuvaların yeni haklar kazanması ile Avrupa’da toplumsal alanlarda dengeler oluşmaya başlamıştır.