Rotiferlerden ‘in ( L ) farklı besinlerle beslenmesi üzerine yaptığım çalışmaların tamamı S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesinde gerçekleşmiştir.

Denemelerde kullanılacak stok alg kültürleri ve stok rotifer kültürleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Antalya / Beymelek’de bulunan kuluçkahaneden getirilmiştir. Stok rotifer (Brachionus plicatilis L tipi) kültürleri öncesinde sürekli alg ile beslenerek aseksüel üreme periyodunda kalmaları sağlanmıştır.

Denemede Brachionus plicatilis türü rotiferlere yem olarak 6 farklı kaynağı kullanılmıştır. Bunlar ;

PRASINOPHYCEAE

Pyramimonadales       Tetraselmis suecica

HAPTOPHYCEAE

Isochyrysidales           Isochrysis galbana

CHLOROPHYCEAE

Volvocales                  Dunaliella tertiolecta

Chlorococcales           Chlorella sp.

Nannochloropsis oculata

EKMEK MAYASI    cerevisicea

Denemede ekmek mayasının yaş olanından ziyade saklama ve kullanım rahatlığı nedeni ile kuru granül olanı tercih edilmiştir. Maya, besleme öncesi rotifer sayısına miktarda distile su içinde homojenize edildikten sonra rotiferlere verilmiştir.

Deneme %025 tuzlulukta yürütülmüştür Kullanılan deniz suyunun sterilizasyonu 1,5 . basınçtaki otoklavda yapılmıştır. şekilde hazırlanan su ortamında denemeler gerçekleştirilmiştir.

Kültürde Kullanılan Malzemeler

Rotifer Brachionus plicatilis kültüründe 500 .lik cam erlenlerden yararlanılmıştır. Rotiferlerin seçilmesinde pipetler, rotiferlere besin vermede ise 1, 2, 5, 10 . lik pipetler kullanılmıştır.

Metot

Deneme Planı

Bu çalışmada rotifer Brachionus plicatilis‘in (L tipi) üretimi üzerine farklı besin ortamlarının etkisinin araştırılması amaçlanmış, deneme 6 farklı besin ortamında         27 ± 2 0C sıcaklık ve %025 tuzluluktaki deniz suyunda 9 gün süreyle tesadüf parselleri şeklinde 3 tekerrür halinde yürütülmüştür.

Işıklandırma

Denemenin yürütüldüğü ortamda floresan lambalarla sürekli aydınlatma yapılmıştır.

Rotifer Adaptasyon ve Üretim Metodu

Brachionus plicatilis türü rotiferler denemede kullanılmadan önce denemede kullanılacak besin maddelerine adapte edilmişlerdir. Bu amaçla rotiferler 250. ml.lik erlenlere 40-50 rot./ml. olacak şekilde stoklanmışlardır ve denemede kullanılacak besin maddelerinde rotifer yoğunluğu 150-200 rot./ml.’ye ulaştığında deneme vasatlarına stok edilmişlerdir. Deneme vasatlarına transfer edilen rotiferlerin başlangıç yoğunluğu 10 rot./ml. olacak şekilde düzenlenmiştir.

Rotiferlerin Beslenmesi

Brachionus plicatilis‘ler 9 gün süren deneme periyodunda 6 farklı besin ortamında Tabloda gösterilen besin maddeleri ile beslenmişlerdir. Verilen besin maddelerinden mikroalgler (I. galbana, T. suecica, N. oculata, D. tertiolecta, Chlorella sp.) deneme başlangıcında bir defa verilmiş ve deneme süresince değiştirilmemiştir. Kuru ekmek mayası miktarları deneme vasatına günde bir defa ilave edilmiş ve deneme vasatlarında Brachionus plicatilis‘lerin cam balonların cidarlarına yapışmalarını önlemek amacıyla kuvvetli havalandırma yapılmıştır.

Tablo 1 : Brachionus plicatisler’in Beslenmesinde Kullanılan Besinler ve Miktarları

Deneme

Grupları

Kullanılan Besinler

Besin Konsantrasyon

(hücre/ml)

I

Tetraselmis suecica

1.106

II

Nannochloropsis oculata

3,5.106

III

Chlorella sp.

3.106

IV

Isochrysis galbana

8.106

V

Dunaliella tertiolecta

25.106

VI

Maya (S. cerevisicea)

1g./106rot./gün

 

Alg ve Rotifer sayımı

Denemelerde besin olarak kullanılan alg hücreleri Neuber sayım kamerası ile sayılmıştır.

Rotifer sayımları 24 saatlik periyotlarla rotifer yoğunluğuna bağlı olarak her bir tekerrürden 1 ml.lik 3 örnek alınarak stereoskop mikroskop altında gerçekleştirilmiştir.

Rotiferlerde Büyüme Katsayısının Hesaplanması

Rotiferlerde büyüme katsayısı James vd. (1988) tarafından bildirilen aşağıdaki eşitlik yardımıyla hesaplanmıştır.

1                            Nt                     ln Nt – 1n No

K  =  ———   x  loge  (————)    =   ——————

t                             No                           t

K         =          Büyüme katsayısını ( 1 / gün)

No       =          Başlangıçtaki rotifer yoğunluğunu (rot./ml.)

Nt        =          t gün sonra ulaşılan maksimum rotifer yoğunluğunu (rot./ml.)

t           =          Maksimum rot./ml.’ye ulaşılan gün sayısını

ifade etmektedir (Korkmaz vd., 1997).

Günlük Rotifer Üretimi

Günlük rotifer üretimi (P),

Nt – No

P   =    ————–   (rot./ml./gün)

t

eşitliğinden hesaplanmıştır. Burada;

No       =          Başlangıçtaki rotifer yoğunluğunu (rot./ml.).

Nt        =          t gün sonra ulaşılan maksimum rotifer yoğunluğunu (rot./ml.).

t           =          Maksimum rot./ml.’ye ulaşılan gün sayısını

göstermektedir(Korkmaz vd., 1997).

Bu çalışmadaki verilerin değerlendirilmesi t testi (=0,05) güven sınırı esas alınarak yapılmıştır.