1. DUNYA EKONOMİSİNDE ORTAYA ÇLKAN GELİŞMELER VE TEKSTİL-
KONFEKSİYON SEKTORU

Birçok alanda devrim niteliğinde değişimlere neden olan, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile birlikte sanayinin yapısı, üretim sistemi, teknolojik gücün yeniden örgütlenmesi yanında aile, firma, devlet ve eğitim gibi bir çok kurumlar, toplum katmanlarının örgütlenme biçinıleri ve nitelikleri de değişime uğramakta; bazı kurumlar olurken, kurumlar ortaya çıkmaktadır. yanında ekonomiL ve kültürel sistemler ve paradigmalar açısından da her iki toplum arasında ortaya çıkan farklılıkların kaynağı, bir taraftan teknolojik gelişmenin boyutları olurken, diğer taraftan sözkonusu unsurlar da teknolojik gelişmeyi etkilemektedir. Bir başka deyişle bunlar arasında kümülatif(birikifllli) nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Bu nedenle bilgi toplumunun gerektirdiği teknolojik düzeye ulaşmak için, aynı zamanda sosyal. politik ve kültürel alt sistemlerin de aynı doğrultuda yapılanmasını gerektirmektedir
Dünya, Türkiye ve Ege bölgesinde tekstil ve konfeksiyon sektörünün yapısı ve olası gelişmeleri ortaya koymaya yönelik çalışmamızda, dünya ve Türkiye ekonomisinde ortaya çıkan bu gelişmelerin olarak incelenmesi birçok açıdan faydalı olacaktır. Nitekim, günümüz ve yakın gelecekte karşılaşılması olası ekonomik gelişmelerin dikkate alınması, tekstil ve konfeksiyon sektörüne yönelik politikaların belirlenmesi ve küresel rekabet sürecinde başarı koşullarının oluşturulması açısından önem taşımaktadır.

i3uııun yanında. ülkemizin eenel ekonomik vapısımn dcğcrlendiri imcsi. tek sül \ e konfeksiyon scktörününün ekonomik konjonktüre karşı duyarlı lığının öiçülmes~ ve sektör-nıakro etkileşim kanaliarınııı belirlenmesinde katkı saülavacaktır. Bu nedenle, izleyen bölümde, öncelikle. dünya ekonomisinin gelişme trendleri. ardından da Türkiy6nin genel ekonomik yapısı ve dünya koşullarında rekabet olanakları değerlendirileccktir.
1.1. DUNYA EKONOMİSİNDE ORTAYA ÇIKAN GELİŞMELER
l98tYii \ılların sonlarına doğru dünya yem bn sürece gıımıştıı Bu suıeç, yerleşik tarım kültürüne geçişi ifade eden ~‘Birinci Dalga”. sanayi toplumuna geçişi ifade eden Ikinci DaluJ ve sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişi irade eden “LcLiııcü Daıua olarak adlandırılmaktadır. Bu geçişler arasındaki zaman dilimi de giderek kısalnııştır. Bu nedenle izleyen dönemlerde, bilgi birikimindeki kümülatif artışın sonucu olarak venı değişim ve dönüşümlerin daha kısa bir sürede karşımıza çıkması olasıdır.

Ucüncü dalganın sonucunda ortaya çıkan gelişmeler beraberinde yeni sövlemieri ve yeni kavramları d~ getirnıiştir. Henüz, özellikle ekonomik alanda etkisini göstermeye başlayan bu süreç. ulusal piyasalar yanında uluslararası piyasaları da önpiana çıkarmış:

rekabet, uluslararası pivasalara bloklararası düzeyde Naıısıvarak >eni ve farklı bır ivme kazanmıştır. Bunun yanında iletişim tekımlojisinde oıaaya çıkan gel ismeıet. görsel sınırları kaldırmış. evrensel leşme süreci hiigisayariarın yaygın kullamı’nıvia yeni bir boyut kazanmıştır.
Bu gelişmelerin bir taraftan nedeni, diğer taraftan sonucu olarak globalleşme ve küresel rekabet gıhı henüz ıçerıği tam ol rak doldurulrnamış. sonuçları net oima\ an bir sürece giril miş ve bu sürec 1 25 ülkenin imzaladığı GATT anlaşmasıyla hukuki bir hüvivct de kazanmıştı r( LTYSAL,1995 25.
Bu gelişmelerin belirgin sonuçlarından. belkide en önemlisi, piyasa ekonomisımn dünya genelinde hakim ekonomik sistem konumuna gelmesidir. Bilindiği gibi. Piyasa