Üst yapı

Türkiye’ de at yarışlarında en yetkili makam Tarım Bakanlığı’ dır. Tarım Bakanlığı YARIŞ OTORİTESİ olarak adlandırılır.Tarım Bakanlığının bu yetkisi yarışların düzenlenmesi ve uygulanması olarak ikiye ayrılır. Bu yönetimindeki planlama yürütme ve kontrol ile eşleştirilebilir. At yarışlarının düzenlemesi yetkisi tarım Bakanlığında olup bu yetkisini Yüksek Komiserler Kurulu aracılığıyla kullanır. Tarım Bakanlığı at yarışlarının uygulamasını sözleşme ile bırakmıştır. Bu açıdan TJK YARIŞ MÜESSESİ olarak adlandırılır.

Yüksek Komiserler Kurulu Tarım Bakanlığı tarafından seçilmiş 8 üye ile Tarım Bakanlğı Veteriner İşleri Umum Müdürü’ nden meydana gelir. Bu kurulun bir başkanı ve 1 sekteri vardır. Bu kurula bağlı bir büro vardır. Bu büro aracılığıyla işeler gerçekleştirilir. Bu kurulun işlevleri şunlardır:

 • Yıllık yarış planını hazırlamak
 • Yarışlar için yarışları kurallar çerçevesinde olmasını sağlayacak ve denetleyecek görevlileri atamak
 • , antrenör, apranti için lisans vermek
 • Koşu sahalarını, kantarları, start makinalarını muayane etmek ve kontrol etmek bunların kullanımı için izin vermek
 • Atları gruplandırmak

Tarım bakanlığı TJK’ nın faaliyetlerini Yüksek Komiserler Kurulu, bu kurulun görevlendirdiği kurul ve yetkililerle ve yıllık bütçe ile kontrol eder. Bu nedenle yıllık çalışma programı, gelir gider tabloları ve bilanço Tarım Bakanlığı’ nın onayına tabidir.

TJK’ nın YARIŞ MÜESSESİ olarak yapacağı işleri belirleyen gelirlerin ve giderlerin oluşumu ile bütçenin oluşumudur.

Yatırım=(MB++Aşım)-Gider(FON+MBİkramiyeleri+Yarış İkramiyeler++Bakım+ )

Türkiye’ de at yetiştiriciliği ve at yarışları

Türkiye’ de at ve at yarışçılığı ile ilgili kamu ve özel kıruluışlar vardır. Kamu kuruluşu olarak Tarım Bakanlığı ve ona bağlı kuruluşlar at yetiştirciliği ve at yarışları ile ilgilenmektedir. Tarım bakanlığına bağlı haralarda at yetiştirilmektedir. At yarışları konusunda Tarım bakanlığı otoritedir. At yarışlarını yüksek komiserler kurulu aracılığıyla düzenler ve kontrol eder. At yetiştirme konusunda çeşitli dernekler vardır. Bu dernekler Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği, Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği, Türkiye Jokey Kulubü vardır. At yarışları konusunda Türkiye Jokey Kulübü at yarışları düzenlemekte Tarım bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir. Bu yetki sürelidir.

İşleyen yönetim biçimi

Mevcut organizasyonel yapının yanında günlük işleyişi esas belirleyen yönetim kurulu üyeleri ile asli üyelerin kulüpteki davranışlarıdır. Bazı yönetim kurulu üyeleri ile bazı asli üyeler gördükleri aksaklıkları, onlara yanlış gelen uygulamaları veya geliştirme için bir uygulamayı çalışanlara doğrudan iletmektedir. Çalışan bu iletiyi bir emir olarak algılamakta ve uygulamaktadır. Bu aşağıdaki sakıncaları yaratır.

 • Yöneticilerin çalışanlar üzerindeki yetki algılaması azalır. Çalışan bundan sonra yöneticisinin emirlerini yerine getirmekte isteksiz davranır.
 • Verimlilik azalır
 • Çalışanlar çok üst durumu ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu klasik anlayış olan kumanda biriliğini bozar.
 • Çalışan yöneticisi ile üyeler arasında kalır. Bu çalışanda gerilim yaratır.
 • Çözüm yeri olarak hep yönetim kurulu üyeleri ve asli üyeler görülür.
 • Çalışlanlar organizasyonel olarak ondan bekleneni yerine getirmeye çaba göstermez üyelerin isteklerini karşılamaya çalışır.

Bu davranış tipleri yönetim kaosu oluşturur. Bu durumlarda organizasyonların rasyonel hareket etmesi beklenemez.

Kültürel yapı

Yapılan gözlemler, görüşmeler ve incelenen dokümanlar atçılık kültürünün var olduğunu göstermektedir. Atçılık kültürü şu konularla kendini göstermektedir

 • Kulubün amblemi/logosu
 • Logonun kullanımı
 • At konusunda TJK tarafından düzenlenen resim yarışmaları
 • Ofislerde yaygın olan at yarışları ve at resimleri
 • Yapılan yatırımların ağırlığının at ve at yarışlarına yöneliklik olması

Bu kültür daha geniş bakış açısıyla misyon kültürü olarak tanımlanabilir. Bu nedenle önemli olan at ve at yarışlarıdır. Atçılık kültürü aşağıdaki sonuçlara yol açmaktadır. Stratejiler at ve at yarışları ekseninde oluşmaktadır. Şirketin gelişmesi at ve at yarışlarına yapılan yatırımlarla olacağı anlayışı hakimdir.Bu kendini yatırım planlarında kendini göstermektedir. Üst yöneticilerden bazıları sektör tanımını at yarışları ile kısıtlamaktadır. Örnegin TJK’ nın eğlence sektöründe olmadığı kabul edilmektedir. Bu durum üst yöneticilerin izlemek zorunda oldukları çevresel değişkenleri yalnızca atçılık ile sınırlamaktadır. Bu sınırlama, uzun dönemli yaşayabilirlik açısından tehlikeli durumlar yaratabilir. Diğer yandan bu bakış müşteri tanımlamada da bir sınırlama getirmektedir. Müşteriler at yarışı oynayanlar olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle müşteri geliştirme fonksiyonları zayıf tutulmuştur. Çalışanların atçılık kültürüne yakın olması beklenmektedir. Bunu sağlama aracı olarak işe alımların tanıdıklar aracılığıyla yapılması görülmektedir. Tanıdıklar işe alınmaktadır. Yöneticiler bu nedenle at ve at yarışlarına yoğunlaşmaktadır. Bu nedenle diğer fonksiyonlar zayıflamaktadır. İnsan kaynakları, pazarlama bu nedenle zayıf kalmıştır.

Planlama ve kontrol sistemi

TJK’ nın bütününe yönelik bir planlama için sorumlu bir birim yoktur. Bütüne yönelik planlama sistemsiz bir yapı içinde genel müdürlük düzeyinde daha çok yatırımları içerecek şekilde yapılmaktadır. At yarışlarına ilişkin planlama ise teknik büro tarafından yapılmaktadır. Bu bölüm doğrudan planlama ile ilgili tek bölümdür. Pistler müdürlüğü de bir çeşit planlama bölümü gibi işlev görmektedir. Kontrol fonksiyonu ile yüklenmiş bir birim gözükmektedir. Genel muhasebe bölümü bir dereceye kadar harcamalar açısından kontrol işlevi yüklenmiştir. Bazı kontrollar yayınlanmış bulunan yönetmelikler aracılığıyla sağlanmaktadır. Yönetmeliklerin büyük çoğunluğu at yarışlarına yöneliktir.

Genel planlama yapısı aşağıdaki gibi işlemektedir.

 • Bütçe hazırlama
 • Genel kurula sunma
 • Tarım Bakanlığına sunma

Bölümlendirme yapısı

Genel müdürün bir seviye altı genel müdür yardımcılığı olarak gruplandırılmıştır. Bu gruplandırmala şekli için bir esas tanımlamak zordur. Bazı yardımcılıklar kulübün ürünlerini içerirken bazıları hem ürün hem de kurmay fonksiyonları içermektedir. Müdürlük düzeyleri ürüne göre ve fonksiyona göre bölümlendirilmiştir. Müdürlüklerin altları ise ağırlıklı olarak fonksiyona göre bölümlendirilmiştir.

Hiyerarşi

TJK da Genel Müdür’ den en alt elemana kadar olan hiyerarşi merdiveni aşağıdaki gibidir.

– Genel Müdür

– GMY

– Müdür

– Müdür Yardımcısı

– Şef

– Yönetici olmayan personel(Memur, Sorumlu, Hizmetli,Veznedar, Şöför, Odacı)

Eğitim

TJK’ da çalışanların eğitiminin planlaması insan kaynakları biriminin bir fonksiyonudur. Eğitimin düzenlemsi için etkin bir prosedür bulunmamamktadır. Bununla birlikte çalışan başına verilen eğitim oldukça düsüktür. Verilen eğitimler esas olarak atçılığa yöneliktir. Yöneticiliğe, pazarlamaya ,satın almaya vb . fonksiyonlara yönelik verilen eğitim miktarı çok düşüktür. Çalışanlar için uyum(oryantasyon) eğitimi de yoktur. 2000 yılında kurs-konferans-seminer için 196 milyar TL harcanmıştır. 2001 yılı için ise 150 milyar TL bütçelenmiştir.

İnsan kaynakları yapısı

İnsan kaynakları

Karar verme yapısı

TJK’ da karar verme oldukça merkezidir. Kararlar iki şekilde merkezileştirilmiştir. Bunlardan birincisi konuya ilişkin prosedürlerin tanımlanması. Bu şekilde işlerin nasıl, ne zaman, kim, nerede yapılacağı merkezi olarak belirlenmiş olur. Çalışanlara çok az karar verme yetkisi verilmiş olur. Tek kerelik durumlarda ise kararlar genel müdürlük ve yönetim kurulu düzeyinde alınmaktadır. Karar alanları şunlardır

 • Hipodrom açma
 • Hara açma
 • Pansiyon açma
 • Aşım istasyonu açma
 • Hizmet fiyatlarını belirleme
 • At hastanesi açma
 • Eğitim kursu açma
 • Seminer düzenleme
 • Bayilik verme
 • Bayilik feshi
 • Yatırım malzemeleri alımı
 • Bina vb yapımı
 • Personel alımı
 • Personel çıkarma
 • At alımı
 • Yarış programı hazırlama
 • Birim oluşturma
 • Yarış düzenleme
 • Bakım yapılacak yerleri belirleme
 • Tamir edilecek yerleri belirleme
 • Ücretleri belirleme
 • İkramiyeleri belirleme
 • Hizmet dağıtım kanallarını belirleme
 • İkramiye oranlarını belirleme

Genel Muhasebe Bolumu Müdürü ile yapılan gorüşme

Ayrı geniş ve duzenli bir mekan

Müdür ayrı bir odada oturuyor

Herkesin bir bilgisayarı var

Oturmuşluk göze çarpıyor

3 ayrı yerde muhasebeleştirme yapılıyor. Bunlar genel müdürlük müşterek bahisler ve

Maaşlar İK tarafından hazırlanıyor

Toplam 4 personel var

İK Müdürü ile yapılan görüşme

Dar bir mekan sıkışıklık göze çarpıyor

Müdür dahil toplam 4 personel var

Herkesin bir bilgisayarı var

Gelen kişilerle görüşmeler açıkta yapılıyor

Farklı personel statusu var

Hipodromların kendi idari işler kadrosu var

Pazarlama Müdürü ile yapılan görüşme

Pazarlama bölümü 11 ay önce kurulmuş

İstanbul Hipodromun içinde yeni mekan düzenlenmiş

Müdürün ayrı odası var

Her çalışanın bilgisayarı var

Verilecek 500 bayilik için çalışma yapılıyor

Yeni bayilikler için mekan düzenlemesi standartizasyonu çalışması var

Müdür yeni projeler üzerinde çalışıyor

Bilgi İşlem Müdürü ile yapılan görüşme

Bilgi işlem müdürü 2 ay önce işe başlamış

Mekan dar

Müdürün ayrı odası var

Toplam 4 personel var

Toplam 220 bilgisayar var

Bilgisayarlar birbirleri ile bağlı

Doküman yönetim sistemi geliştirme projesi üzerinde çalışıyorlar

Apranti okulu

Apranti okulu iki hizmet sunar. Birinci hizmet jokey yamağı yetiştirmektir. İkincisi ise at ve at yarışları üzerine eğitim seminerleri düzenlemektir. Bir müdür 6 öğretmen 2 seyis 1 hizmetli ve 1 danışman kadrosu vardır. Birinci ve ikinci olmak üzere iki sınıf vardır. Bir sınıftaki öğrenci sayısı 60’ dır. Toplam 30 at vardır. Eğitim Tarım Bakanlığına bağlı kurs olarak düzenlenmektedir. 2002 yılı içinde Tarım Bakanlığı Ziraatçılık okulu, Nalbantlık okulu veApranti okulu açmayı planlamaktadır. Öğrenci adayları bir komite tarafından seçilmektedir. Yaklaşık 300 aday başvurmakta bunlardan yaklaşık yarısı ilk elemeyi geçmekte kalanlardan ise 60 tanesi kursa katılmaya hak kazanmaktadır. Bu sene 10 aday yurt dışına eğitime gönderilecektir.

Müdürlük vekaleten yürütülmektedir.

Müşterek bahisler müdürlüğü

Müşterek bahisler hizmeti bu bölüm tarafından verilmektedir. Bahislerin oynatılması syarış sonuçları ve ikramiye dağıtım planına göre ikramiyelerin belirlenip dağıtılması bayilerde oynanan bahislere ilişkin işlemlerin denetlenmesi ve yürütülmesi toplanan

hasılatın bankalarla olan işlemlerin yürütülmesi bunların muhasebeleştirilmesi bu müdürlük tarafından gerçekleştirilmektedir. Bayiler bu müdürlüğe bağlı olarak işlevlerini yerine getirmektedir.

Hipodrom müdürlüğü

Hipodrom müdürlüğü yarışların yapıldığı yarış alanı ile hipodrom ve bağlı bulunan birimlerin bina ve donanımların yarışlar için hazır hale getirilmesi bakımlarının ve tamiratlarının yerine getirmekle yükümlüdür. Bunun için

 • Yarış pistelerinin yarışa hazır hale getirilmesi bakımı ve tamiri
 • Yarış alanının bakımı ve tamiri
 • Tribünlerin yarışa hazır hale getirilmesi, temizliği, bakımı ve tamiri

İstanbul hipodrom müdürlüğü bu işlere ek olarak genel müdürlük bina ve donanımlarının işletilebilir olmasını sağlar.

Pistler müdürlüğü

Hipodromların, pistlerin projelendirilmesi pistlerin geliştirilmesi ve pistelerin kullanımı için standartların oluşturulması ve standartlara uygun kullanımın bakımın ve tamiratların yapımının denetlenmesi ile sorumludur.

Pistler müdürlüğü günlük işleyişler açısından hipodrom müdürlüğü projelerin gerçekleştirilmesi açısından inşaat dairesi ile yakından ilişkilidir.

Hipodrom ve pistlerin projelendirilmesinin yanında haralar ve pansiyonların projelendirilmesi de pistler müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Teknik Büro

Teknik büro aşağıdaki görevleri yerien getirmekle sorumludur:

 • Yüksek Komiserler Kurulu gözetiminde Program komitesince hazırlanan yıllık at yarışları programının hazırlanması için bilgi üretilmesi
 • At yarışları için at kayıtları almak ve kontrol etmek
 • At yarışları için jokey kayıtları almak ve kontrol etmek
 • Haftalık yarış programı hazırlamak ve gerekli yerlere deklere etmek
 • At, jokey, apranti, antrenör için sicil kayıtlarını tutmak
 • Yarışları takip etmek, sicil ve lisanslar için bilgileri toplamak ve gerekli işlemleri yapmak

Kompüterize sistemler müdürlüğü

Komputerize sistemler bölümü müşterek bahislerin bilgisayar aracılığıyla gerçekleştirilmesini sağlar. Müşterek bahislerin her türü terminaller tarafından oynanmaktadır. Terminaller hipodromlarda ve Ganyan bayilerinde bulunmaktadır. Ganyan bayilerindeki terminaller TJK tarafından bayiye sağlanmaktadır. Mevcut bahis oynama sisteminde Türkiyenin her yerinden yarış start hakeminin startı verilmesi anına kadar bahis oynama olanağı vardır. Terminallerin bahis kabul etmesi ve kabule kapanması Komputerize sistem müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir. Sistemin bahise açılıp kapanmasının kontrolu televizyon yayını takip edilerek komputerize sistemler müdürlüğünde operatör tarafından gerçekleştirilir.

Bu amaçla aşağıdaki işlevleri yerine getirir.

Müşterek bahis yazılımının işlemesini sağlamak

Basın Müdürlüğü

TJK ile basın arasındaki ilişkiyi kurmak ve TJK’ nın kurum imajına katkı yapacak yayınları planlamak ve gerçekleştirilmesini sağlamak basın aracılığıyla kamuoyu oluşmasını sağlamak. Basın Müdürlüğü 2 yıl öncesine kadar basın bürosu olark işlev gösteriyordu. TJK’ nın SESİ dergisi basın Müdürlüğü tarafından basılmakta ve dağıtılmaktadır. Bugune kadar TJK tarafından aşağıdaki yayınlar yayımlanmıştır.

 • TJK’ nın Tarihçesi

Bu yayınlar Türkiye’ deki tüm kütüphanelere gönderilmektedir

Protokol ve halkla ilişkiler

Protokol ve halkla ilişkiler bölümü ağırlıklı olarak protokol hizmetleriyle uğraşmaktadır. Belirli yarışlarda var olan protokolun düzenlenmesi bu bölümün sorumluluğundadır.

Satın Alma müdürlüğü

TJK’ da satın alma yetkisi dağıtılmış durumdadır. Uniteler sarf malzemelerini kendileri almak yatkisine sahiptir. Diğer satın almalarda karar verme yetkisi dağıtılmış olmasına rağmen satın alma işlemleri satın alma müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Satın alma müdürlüğü aşağıdaki malzamelerin satın almasını gerçekleştirir.

 • Sabit kıymetler
 • Ot, sap, saman
 • Demirbaş malzemeler
 • Nalbant malzemeleri
 • İlaç
 • Temizlıik hizmetleri
 • Personel taşıma hizmetleri

Satın alma karar verme yetkisi olan kurul ve makamlar şunlardır

Merkezi satın Alma Komisyonu: Bu komisyon ihale ile alınacak malzeme ve hizmetlerin satın alma kararını verir. Bu komisyonun üyeleri şunlardır. Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Genel Muhasebe Müdürü, Satın Alma Müdürü, Satın alam teklifi yapan birimden bir teknik eleman.

Üçlü komisyon: Bu komisyon Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıs ve Satın Alma Müdürü tarfından meydana gelmektedir. Bu kurulun yetkisi 7.5 milyar ile sınırlıdır.

Ünite satın alma komisyonu: Bu komisyon ünite müdürü, sef ve …….. den meydana gelir. Bu komisyon 500000000 Tl ye kadar yetkilidir. Bu komisyon en az üç teklif alarak satın alma kararı alır.

Ferdi yetkiler: Yönetim kurulu başkanı, genel sekreter, muhasip üye, genel müdür, genel müdür yardımcıları ve ünite müdürleri

Satın alma aşağıdaki sürece göre gerçekleştirilir

– Satın alma istek yazısı

– Satın alma istek yazısının genel müdürlüğe iletilmesi

– Genel müdürün satın alma talebinin satın alma müdürlüğüne havale etmesi

– Satın alma yazıları

– Genel müdüre onay için sunma

– Satın alma prosedürünü uygulama

– Malzemenin satın alma talebi yapan birim tarafından teslim alınması

TV Müdürlüğü

At yarışlarının ilgili televizyon kanalından verilmesinden sorumludur. Çekimler TV müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Yapılan çekimler TJK cihazları aracılığıyla ilgili TV kanalı için uyduya gönderilir. İlgili Tv kanalı yapılan antlaşma çerçevesinde yayını izleyiciye ulaştırır. Merkezde 30 personel vardır. Aşağıdaki ünvanlar aracılığıyla yayın gerçekleştirilir.

Program yapımcısı

Kameraman

Yönetmen

Sunucu(yarış sonuçlarını bildiren)

Spiker(yarışı sunan)

TV teknisyeni

Ankara, İzmir adana ve Bursa hipodromlarında ayrı kadroda olmak üzere 1 er adet teknisyen vardır. Yarış günleri İstanbul hipodromu dışındaki hipodromlardan yayını gerçekleştirmek için İstanbul’ dan ekip gitmektedir.

Hergün 3 er saat at yarışı yayını yapılmakta. Şu an için at yarışları TRT3 ve TRT4 den yayın yapılmakta.

Stud-Book

Stud-Book soy kütüğü, eğitim, istatistik, dış ilişkiler alt bölümlerinden meydana gelmektedir.

Soy kütüğünde atların soy kütüğü hazırlanır ve bunlar onay için ilgili yerlere onay için gönderilir. Eğitim bölümü atçılık konusunda yurt dışında yapılan eğitimleri takip eder ve eğitime gidecek kişilerin işlemleri yaparlar. Veteriner, aygır bakıcıları, nalbantlar , apranti adaylarının yurt dışı eğitim gidişleri için gerkli hazırlık ve işlemleri yaparlar. İstatistik bölümü koşu sonuçlarını yurt dışındaki ilgili yerlere iletir.

İnşaat ve Teknik İşler daire Başkanlığı

Bu bölümün sorumluluğu Hipodrom, hara, pansiyon, aşım merkezi, genel müdürlük binaların inşaatının projelendirilmesi, ihale şartnamesinin hazırlanması, inşaat yapımının kontrolu, bu binaların genel bakımının yaptırılması ve onarıllarının yaprılımasıdır. İnşaat yatırımları bütçede belirlenir.

Ürünler/Hizmetler

At yarışları

At yarışları üzerine müşterek bahis

At yetiştiriciliği için pansiyon hizmetleri

At yetiştiriciliği

At sağlığı hizmetleri

Apranti yetiştirciliği

At yarışları: at yarışları at sahiplerinin atlarını getirip tanımlanmış bulunan at yarışları sistemine göre yarıştırmaları için TJK kontrolundaki yarış yapmlarının sağlanmasıdır. At yarışları sonunda atlar koştukları süreye göre sıralanır. At sahipleri katıldıkları koşu başına TJK’ ya kayıt ücreti öder. Dereceye giren at sahipleri at yarışında TJK tarafından konulmuş maddi ve manevi ödülü alır. At yarışları at yarışı severler tarafından ya hipodrumda ya da televizyon vb . iletişim araçlarında seyreder. Hipodrumda seyretmek isteyenler hipodroma giriş ücreti öder.

At yarışları üzerine müşterek bahis: müşterek bahis at yarışında hangi atların dereceye gireceği üzerine oynanır. Çeşitli bahisler vardır. Bunlar altılı, ikili, üçlü,………… Bahis oynayanlar işaretledikleri at sayısı ve oynadıkları bahis tipine göre TJK’ ya ücret öder. At yarışları sonucuna ve oynanan bahis tipine göre TJK bahis oynayanlara ikramiye öder. TJK bu bahisten bir gelir elde eder. TJK bahisleren elde edilen gelirin bir kısmını diğer kamu hizmet kuruluşlarına aktarır. Bahisler çeşitli kanallarla oynanabilir. Bunlar hipodrom, ganyan bayileri, ve otomatlardır. İki tip kupon vardır. Oynanan kuponlar makinaya verilip bilet alınır. İkramiye için bu bilet esastır. Biletler taşıyana aittir. Bayiler 2 milyara kadar ikramiye ödeyebilir. Bu miktarın üstü hipodromlarda ödenmektedir. Kupon nerede alınırsa alınsın heryerde oynanabilir. Bilet nereden alınırsa alınsın istenilen yerden tahsil edilebilir. Ödemeler kazanılan bilet ile de yapılabilmektedir.

At yetiştiriciliği için pansiyon hizmetleri: pansiyon hizmetleri at sahiplerinin atlarını büyütmeleri ve bakım hizmetlerini yapmaları için onlara yer ve ilgili hizmetleri sunmaktır. Pansiyon hizmetleri at yetiştirme elemanları( seyis seyis yamağı vb. ) ile sağlık elemanlarını sağlamayı kapsamaz. At sahipleri yetiştirme elemanlarını kendi istihdam eder. At sahipleri sağlık hizmetlerini kendisi temin edebileceği gibi at hastenesinden ücret karşılığında TJK’ dan temin edebilir. Pansiyon hizmetlerinde esas olarak barınma hizmeti verilir. Pansiyon hizmetleri karşılığında at sahiplerinden ücret alınır. Koşu yapacaklar atlar hipodrom yakınındaki pansiyonlarda kalır. Bu nedenle yarışa katılacak atlar için pansiyon sayısı bir sınırlama getirir. Bu nedenle pansiyonların tahsisi kritik role sahiptir. Hali hazırda 1200 civarında yarış atı vardır. Pansiyon sayısı ise ……….

At yetiştiriciliği: at yetiştiriciliği yarış atı yetiştirmek için at sahiplerine aygır temin edip at sahiplerinin kısraklarını aşımlamak hamilelik süresininde kısraklara bakmak, doğumu gerçekleştirmek ve doğum sonrası hizmetleri vermektir. Atlar haralarda yetiştirilir. Aygırlar TJK’ nın malıdır. Kısraklar ve yavrular at sahiplerinindir. TJK bu hizmetlerden ücret alır. Haradaki pansiyon ve kısrak sayısı yetiştirilecek at sayısı için bir sınır oluşturur.

At sağlığı hizmetleri: at sağlığı hizmetleri koruyucu ve tedavi edici olmak üzere ikiye ayrılır. Koruyucu hizmetler atların genel sağlık muayenesini, aşılanmasını vb. içerir. Tedavi edici hizmetler ise hasta, yaranlamış vb. durumdaki atların muayenesini, teşhisini, tedavisini ve bakımını içerir. Bu hizmetler karşılığında TJK at sahiplerinden ücret tahsil eder. Bu hizmetlere ilave olarak nal çakımı işlemi de at sağlığı hizmetleri içinde ücret karşılığında verilmektedir. At yarışları sırasındaki kaza geçiren veya sağlık sorunu çıkan atlara verilen sağlık hizmetleri ücretsizdir.

Apranti yetiştiriciliği: jokey yamağı yetiştiriciliği apranti yetiştiriciliği olarak bilinir. Atın koşusu ile ilgili kişler antrenör, jokey ve jokey yardımcısıdır. Bu kişiler apranti okulundan yetiştirilir. Bu üç kişinin de lisansı olması gerekir. Apranti yetiştiriciliği için apranti kursu vardır. Bu kurs 2 yıllıktır. Bu kursu başarı ile bitirenler jokey yamağı sertifikası alır. 50 tane yarış kazanan jokey yamağı ise jokey lisansı alır.

Atlar için nal ve yulaf tedariki: atların nallanması için nal ,beslenmesi için yulaf tedarik edip at sahiplerine satış bu hizmetin ana unsurlarıdır. TJK bu satışlar karşılığında at sahiplerinden ücret alır.

Rakip hizmetler

Rakip hizmetler TJK’ nın verdiği hizmetlerin ikamesidir. Burada şu soru sorulur. Verilen hizmeti müşteri hangi diğer hizmetler ile ikame edebilir. Bu açıdan müşteri esas alınır. Müşterinin burada söz konusu hizmeti niçin aldığı belirlenmeye çalışılır. Bunun için aşağıdaki tablo hazırlanmıştır.

At yarışları : Yarış atları ile gelir elde etmek, atlarının gelişimini izlemek, eğlenmek için
At yarışları üzerine müşterek bahis: Eğlenmek, gelir elde etmek için
At yetiştiriciliği için pansiyon hizmetleri: Atlarının yetiştirilmesi ve bakımı için
At yetiştiriciliği: değerli yarış atı elde etmek için
At sağlığı hizmetleri: yarış atlarının sağlıklı büyümesi için
Apranti yetiştiriciliği: jokey olmak için, jokey bulmak için

Hizmetleri tanımlanması

At yarışları

Müşteriye sunulan fiziksel unsurlar: hizmetin üretilmesi için müşteriye fiziksel bir unsur gözükmemektedir

Müşterinin malı: Bu konuda çok önemli bir unsur olarak at, jokey ve jokey yardımcısı sözkonusudur.

Ek fiziksel unsurlar: yarış belgeleri, sonuç belgeleri

Müşterek bahis

Müşteriye sununlan fiziksel unsurlar: müşterek bahis kartları

Müşterinin malı: doldurulmuş bahis kartları, yatırılan ücret

Ek fiziksel unsurlar: yarış bilgi bukletleri

At yetiştirciliği pansiyon hizmetleri

Müşteriye sunulan fiziksel unsurlar: Pansiyon

Müşterinin malı: yarış atı, antrenor, seyis

Ek fiziksel unsurlar:

At yetiştirciliği

Müşteriye sunulan fiziksel unsurlar: Aygır

Müşterinin malı: Kısrak ve tay

Ek fiziksel unsurlar:

At sağlığı hizmetleri

Müşteriye sunulan fiziksel olanaklar: Aşı,

Müşterinin varlığı: at

Ek fiziksel unsurlar:

Seyirlik diğer sporlar

At yarışları dışındaki diğer bahis oyunları(loto, toto, milli piyango, vb.)

Tamamlayıcı hizmetler

At biniciliği

Dağıtım kanalları

At yarışları Hipodromda koşu-gelip izleme

Televizyonda izleme

Müşterek bahis Hipodroma gelip oynama

Bayilerde oynama

Pansiyon hizmetleri Pansiyonların olduğu yer
At yetiştiriciliği At yetiştirme haraları
At sağlığı hizmetleri At hastanelerinin olduğu yerler
Apranti yetiştiriciliği Apranti okulu
Atlar için nal, yulaf temini Pansiyonlar

Müşteriler

Müşterek bahis oynayanlar

At yarışı severler

Yarış atı sahipleri

At yetiştiricileri

At severler

Bayiler

Coğrafi bölge

Müşteri tipleri bazında coğrafik bölgeler değişir

Kullanılan kaynaklar

Ürünler bazında aşağıdaki kaynaklar kullanılmaktadır

At yarışları: At, hipodrom, jokey, yarış düzenleme sistemleri, at yarışı yayınlama sistemleri, at yarışı sağlık sistemleri

At yarışları üzerine müşterek bahis: At yarışı, müşterek bahis oynatma sistemleri, at yarışı bahis sistemeleri,kuponlar, biletler

At yetiştiriciliği için pansiyon hizmetleri: Pansiyon, yem-yulaf

At yetiştiriciliği: At, hara, at bakıcıları, at sağlığı koruma ve müdahale sistemleri

At sağlığı hizmetleri: Hastane mekanı, hastane donanımı, sağlık personeli, sağlık malzemeleri

Apranti yetiştiriciliği: Aprandi adayı, yetiştiriciler, eğitim sistemi, eğitim mekanları, eğitim atları

Ürünlerin genel süreçleri

At yarışları

Alt yapı hazırlama

At yarışları planlama

Yarış düzenekleri ayarlama

Yarış hazılıkları

Yarış

Yarış sonuçları oluşturma

Müşterek bahis

Alt yapı hazırlama

Müşterek bahis sitemi hazırlama

Müşterek bahis oynatma

Kupon alma

Oynama

Kuponu makinaya verme

Ücret tahsili

Bilet alma

At yarışı

At yarışı sonuçları irdeleme

Bahis sonuçlarını düzenleme

Ödeme

Muhasebeleştirme

At yarışları izleme

Pansiyon hizmetleri

Alt yapı hazırlığı

Pansiyon planı hazırlama

Pansiyon tahsisi

Günlük pansiyon hizmetleri

Ödemeler

Muhasebeleştirme

At yetiştiriciliği

Alt yapı hazırlama

Girdi temini

Aygır temini

Aşım planı hazırlama

Aşım gerçekleştirme

Doğuma hazırlama

Doğum

Doğum sonrası hizmetler

At sağlığı hizmetleri

Koruyucu sağlık hizmetleri

Alt yapı hazırlama

Malzeme tedariği

Kayıt işlemi

Koruyucu işlemlerin gerçekleştirilmesi

Çıkış işlemleri

Ücret tahsili

Muhasebeleştirme

Tedavi edici sağlık hizmetleri

Alt yapı hazırlama

Giriş işlemleri

Müdahale

Yatak hizmetleri

Beslenme hizmetleri

Çıkış işlemleri

Ücret tahsili

Muhasebeleştirme

Nallama

Alt yapı oluşturma

Nal tedariki

Nal çakımı

Ücret tahsili

Muhasebeleştirme

Apranti yetiştiriciliği

Alt yapı hazırlama

Yetiştiricilik planlama

Eğitim planlama

Aday seçimi

Eğitim

Sınav ve değerlendirme

Sertifika hazırlama

Rakipler

Rakipler ikiye ayrılabilir. Birinci grup TJK’ nın hizmetinin aynısını veren kuruluşlardır. İkincisi ise rakip hizmetleri sunan kuruluşlardır. Birinici açıdan bakıldığında yani at yarışı bakış açısı ile bakıldığında rakip gözükmemektedir. Bu hataya sevk edebilecek bir olgudur. Oysaki misyon olarak yani biz niçin varız başka ifade ile müşteriler bizden hangi ihtiyaçları için hizmet talep ederler denildiğinde ortaya rebatçi ürünler ve dolaysıyla rakipler ortaya çıkmaktadır. Rekabetçi ürünler diğer seyirlik sporlar, loto, toto ,piyango gibi şans oyunları ortaya çıkmaktadır. Loto, toto, milli piyango Türkiye’ de kamu hizmeti olarak düzenlenmektedir. Bu açıdan loto, toto,

milli piyango idareleri rakipler kümesini oluşturmaktadır.

Müşteriler

Yukarıda müşteriler sınıflandırılmıştır. At yarışı seyredenler ikiye ayrılabilir. Birincisi televizyon gibi araçlarla uzaktan ve dolaysıyla bir ödeme yapmadan seyredenlerdir. Bu kişler hipodroma gelmezler çoğunlukla evlerinden seyrederler. Bu kişiler için yarış duygusunu yaşamak önemlidir. Ayrıca ata karşı sevgi beslerler. İkinci grup ise hipodroma gelip at yarışı seyredenlerdir. Bu kişiler için yarış duygusu ve zaman geçirmek önemlidir. At yarışı seyredenlerden bazıları müşterek bahis oynarken bazıları oynamaz.

Müştrek bahis oynayanlar oynadığı yere ve oynadığı miktara göre sınıflandırılabilir. Bazı müşterek bahisciler ganyan bayileri aracılığıyla oynarken bazıları hipodroma gelip oynarlar. Hipodroma gelip oynayanlar zaman kavramı geniş olan kişilerdir. Bu kişiler ya iyi gelire sahiptir yada geliri düşük fakat çalışma durumu zayıf olup at yarışlarıyla gelir elde etmeye çalışanlardır.

Yarış atı sahipleri TJK ile en fazla ilişkisi olan müşteri grubudur. Yarış atı sahipleri hem tedarikçi hem de müşteri konumundadır. Yarış atlarını yarışlar için TJK ya sağlama yarış atı sahiplerinin tedarikçi yönüdür. Tedarikçi yönü klasik yapıya sahip değildir. Yarışlara at sağlama karşılığında TJK’ dan bir ücret almamaktadırlar. Yarış kazandıklarında ancak TJK’ dan bir gelir elde ederler. At sahipleri müşteri olarak pansiyon ve at sağlığına yönelik hizmetler almaktadır. Buna ilaveten TJK’ dan at satın alarak diğer müşteri yönünü göstermektedir. Yarış atı sahipler kendi kulüplerini kurmuşlardır. Diğer yandan at sahipleri aynı zamanda TJK üyesi olamaktadır. Yarış atı sahipleri varlıklı kişilerdir.

At sahipleri potansiyel müşteri grubunu oluşturur. Her at sahibi TJK’ nın faydalanan müşterisi değildir. At sahipleri etkilenerek yarış atı sahibi konumuna gelir. At sahipleri at sağlığı hizmetinin müşterisi olabilir.

At severler de at sahipleri gibi faydalanan müşteri değil potansiyel müşteridir. At severler hem at yarışı seyircisi hem de müşterek bahis müşterisi olabilir.

Tedarikçiler

Tedarikçilerden kritik olan grup yarışlar için at tedarik eden at sahipleridir. At sahipleri diğer önemli bir girdi olan jokeyi de kendileri tedarik eder. Bunun için TJK, aprandi okulunda jokey adayı yetiştirmektedir.

Düzenleyici kuruluşlar

TJK için en önemli düzenleyici kuruluş Tarım Bakanlığıdır. At yarışları ve müşterek bahisler Tarım Bakanlığı mevzuatına göre hazırlanmaktadır. Diğer düzenleyici kuruluş ise at sağlığı ile ilgili olarak Sağlık bakanlığı ve belediyelerin sağlık işleridir. Diğer yandan toplu alanların ve toplanmaların olduğu hipodromlar nedeniyle İçişleri Bakanlığı düzenleyici diğer kuruluştur. İkramiyelerin dağıtılması ile ilgili olarak Maliye bakanlığı düzenleyici bir kuruluştur.