Tıp

Barsakların Mikotik Enfeksiyonu

Fırsatçı etkenler olan mantarların oluşturduğu hastalık tablosudur.

ASPERGİLLUSLAR: solunumdaki aynı bağırsakta görülür.

MUCORACEAE FAM. : hemorajik ve infarktüslü lezyonlara yol açar

CANDIDA SPP.: floranın herhangi bir şekilde değişime uğraması sonucu ( uzun süre antibiyotik tedavisi anaerobik bakterinin ortadan kalkması) ortaya çıkar ve enfeksiyon oluştururlar.

BARSAKLARIN PARAZİTER HASTALIKLAR

İNTESTİNAL PARAMFİSTAMOZİS: Mez. Lenf yumrusu büyümüş. Mikroskopi® parazit kesit

İNTESTİNAL SCHISTOSAMA ENF: protein kayıplı enteropati nedeni. Koyunda şiddetli seyreder ve ölümle sonuçlanır. Mikroskopi® parazit yumurtası ve kesiti

CESTOD ENFEKSİYONLARI:

 

DALATUM ENF: insanda ince bağırsakta. Ayrıca kedi,köpek,domuzda. İnsanda vitamin B12 yetmezliği yapar (persiyoz anemi).

ANOPLA CEPHALA: atlarda i.b ve sekumda (ileosekal) , ülserleşme,kanama

Fazle miktarda (sestod) bulunduklarında invaginasyon (i.b.’da) ve tıkanmalara neden olurlar

MONIEZIA ENF: M. Expensa

®ishal

M. benedeni

D. CANİUM

TAENİA ENFEKSİYONU

 

BARSAKLARDA CESTOD ENFEKSİYONU

Taenia enfeksiyonu :

Son konak®köpek

Ara konak®insan ve memeliler

Metaserker

1-Sistiserkus

2-Strobilioserkus Taenia ların ara kınakta oluşturduğu formlardır

3-Coenurus

4-Hidatik kist

T.taeniformiskedi(ara konakta sistiserkus)

T.pisiformis®köpek

T.hydatigena®carnivor ,ara konakta® sığır ve domuz

¯ ¯

olgunu barsakta larva periton boşluğu

T.ovis®olgunun köpekte ,ara konak®koyun(cysticercosis eneden olur)

T.multiceps®ara konak®rum®beyindekist®ölüm

Koyunlarda dönme hastalığı nedeni

Klinik: Hayvan kendi etrafında dairesel hareketi yapar.Listeriozis le karşılaşabilir.(bunda beyin köküne yerleşir)

Nekropsi:Beyinde coenurus cerebralis kisti aranır.

Meningoensefalitis tablosu vardır.

Echinococcus multilocularis>barsak

Echinococcus granulasus >ara konak hidatik kist

BARSAKLARDA NEMATOD ENFEKSİYONLARI

At strongylosis ®barsakta tıkanma ve sancı

S.vulgularis®larvası®ince ve kalın barsak mukozası®L-4 olurlar®arteriollumenlerine girerler®A.mezenterika cranlis e ulaşırlar®L-5

*Larvaları ­.mez.craz de ENDOARTERİTİS e yol açar

Oesophagostomum Enfeksiyonu®iştahsılık ,mukoid dışkı,ishal

Nekropsi:Kaşeksi,kolon mukozasında kalınlaşma,barsak duvarında paraziter modüller.

Chabertia Enfeksiyonu: Koyun®yumuşak mukoid dışkı

Olgun parazitler barsak kas tabakasına kadar ilerler. Mukozada oluşturdukları travmalar küçük kanamalara neden olur.

Kancalı Kurt Enfeksiyonu:kedi,köpek,rum,sus (diğer taenialrdan farklı olarak gelişimleri direktir.) Sindirim yoluyla alınırlar .Bazı parazitler enfeksiyonda k.c. üzerinden a.c. ve trachea göçü geçirirler ve yeniden sindirim sistemine ulaşırlar.(balgamın yutulması)

Hastalığın önemli özelliklerinden biri de bazılarının bu göçü geçirdiktensonra iskelet kasına gelmeleridir.gebelikte larvalar reaktif hale geçer ve süte geçer.yavrular(köpek)sütle birlikte etkeni alır.

Kancalı kurtlar barsak yüzey epiteline organelleri ile yapışarak kan emerler, kanın pıhtılanmasını önleyen faktör salgılarlar.Anemi ve hipproteinemi ortaya çıkar.

akut®genç *ölen hayvanlarda mukozalar soluk renktedir.

kronik®yaşlı mezenteryumda ödem ve vücut boşluğunda sıvı birikimi.

¯

kaşeksi anemi®hayvan yorulur®sulu dışkı(koyu kırmızı ve siyah renkte)

Cooperia enfeksiyonu®rum.

Nematodirus enfeksiyonu®rum. İnce barsağın ön kısımlarında

*Askarid Enfeksiyonu: At,kedi,köpek,domuz

Gelişim direkt .(ağızla alınır) İnce barsakta yumurtalar açolır içindeki formlarbarsakta gelişir,portal dolaşımla göç geçirirler.(K.c. üzerinden a.c. ve tracheaya mutlaka göç geçirirler)

K.c. ve a.c. de parazite ait modüler yapı, a.c. de ödem,konjesyon,barsak lumeninde mukoza yıkımı,çoksa obstrüksiyona neden olurlar.®sonuç ölüm

Bazen obstyuktüf sarılık yaparlar.

Parascaris equorum®özellike genç atlarda

Taxascaris leanina®kedi,köpek

T.canis®10cm. Gelişimi kopleks. Temel siklus 2.dönem larvaların ve k.c. ,a.c. ve tracheaya geçirmesi.Yaşlılarda k.c. ,a.c. göçü yerine iskelet kası ve beyine yerleşerek granumlara sebep olur.

Gebe köpeklerde özellikle gebeliğinson 3 haftası moblize olarak granulamdan ayrılır ve plasentaya geçerek yavruyu enfekte ederler.

Prepenant süre 4-5 haftadır.

T.canis in önemli bir özelliği: Köpek dışındaki normal olmayan konakçıda visceral larva migransa neden olmasıdır.(bunların iç organlardaki göç aşamaları)

*K.c. de hepatomegali,kan tablosunda eozinofili,göz,beyin ve a.c. de granulam.

T.cati®Kedi ini iç barsaklarında gelişimi T.canis e benzer. İnsan da VLM ye neden olur. Prenatal enfeksiyon yoktur.

T.vitilorum: Rum da en büyük parazit. Enfeksiyon kaynağı süt.(doğumdan sonra 30 güne kadar.)

Trichuris Enfeksiyonu: Colon da hemorajik tiflitis

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir