Kapatma:
Bir rakibin ilerlemesine engel olmak için yapılan şahsi temaslardır.

Tutma:
Bir rakip oyuncunun hareket serbestliğine engel olan şahsi temalardır.

İtme:
Rakibini zorla hareket ettirme veya hareket ettirmeye teşebbüs sonucu doğan şahsi temaslardır. Biı oyuncunun topu tutan rakip bir oyuncuya arkadan yaklaşırken sebep olduğu şahsi temas bir itmedir.

Şarj:
Bir oyuncunun toplu veya topsuz olarak kendisine zorla yol açması ve bu yol üzerindeki bir rakibine temas etmesi sonucu ortaya çıkan şahsi bir hatadır.

Ellerin kurallara aykırı bir şekilde kullanılması; topla oynamak üzere yapılan bir teşebbüs sırasında ve rakibin eli topun üstündeyken, eline tesadüfen yapılan temaslardır.

Perdeleme:
Topu kontrolünde bulundurmayan rakibinin istediği yere erişmesine engel olmak için yapılan bir harekettir.

Top süren bir oyuncu, yolu üzerinde bulunan rakibine şarj yapmayacak ve ona temas etmeyecek, aradaki mesafe temasa sebep vermeden geçecek kadar makul bir ihtimal bırakmıyorsa, iki rakip arasından veya bir rakip ile hudut çizgisi arasından geçmeye teşebbüs edemez. Eğer bir oyuncu, temasa sebebiyet vermeden başı ve omuzları ile rakibini geçerse, bundan sonraki temasta sorumluluğun daha büyüğü rakibine aittir. Top süren bir oyuncu, düz bir hat üzerinde ilerlerken bu hat üzerinde zorlanamaz. Fakat rakip oyuncu bu hat üzerinde nizami bir müdafaa durumu alabilirse, top süren oyuncu ya istikametini değiştirerek veya top sürmesine nihayet vererek teması önlemelidir.

Perdeleme yapan bir oyuncu, temas meydana geldiğinde daha büyük sorumluluğa sahiptir:
Eğer bu oyuncu;

a) Rakibine çok yakın bir pozisyon alması dolayısıyla rakibinin yapacağı normal hareketler neticesi, itme veya şarj meydana gelirse,

b) İlerlemekte bulunan rakibin yolu üzerinde itme veya şarja engel olunmayacak şekilde aniden hızla yer alırsa, perdelemeye neden olur.

Kasti Hata:
Kasti hata, hakemin kanaatine göre bir oyuncu tarafından bilhassa işlenen şahsi bir hatadır.
Topla bilhassa ilgili olmayan ve topu kontrolünde bulunduran rakibi ile şahsi temasa sebep olan bir oyuncu kasti bir hata işlemiş olur. Keza bu durum, topa sahip olmayan oyuncuya karşı işlenen hatalarda da genellikle vardır. Topu kontrol eden bir oyuncu da rakibine bilhassa temas ederse, kasti bir hata işlemiş olur.
Diskalifiye Edici Hata:
Teknik ve kasti hatalann sporculuğa aykırı bir şekilde ve devamlı olarak ihlâl edilmesi diskalifiye edilmeyi gerektirir. Bu şekilde ihlâlde bulunan oyuncu, diskalifiye edilerek ya soyunma odasına ya da saha dışına çıkar.

Çifte Hata:
Çifte hata, iki rakip oyuncunun aynı anda ve karşılıklı olarak birbirlerine yaptıkları hatalardır.
Çifte hata meydana geldiğinde, serbest atış hakkı verilmez; fakat hata yapan her iki oyuncu da birer şahsi hata ile cezalandırılır.

Top, aynı anda geçerli olabilecek bir sayının sayılması dışında, en yakın dairede yapılacak bir hava atışı ile oyuna sokulur. Sayı sayılması durumunda ise top, dip çizgisinden. oyuna
sokulur.

Sayı İçin Atış Halinde Bıılunan Oyuncuya Yapılan Hata:
Bir oyuncunun rakibine bir hata çalındığında, bu oyuncu hata vuku bulmadan evvel başlamış olan hareketinin devamında sahadan bir sayı yapmaya muvaffak olursa, top, oyuncunun elini düdük çaldıktan sonra terketse dahi, düdüğün şutu atan oyuncunun hareketine etki etmemiş olması şartı ile sayı sayılır.

Oyuncuların Beşinci Hatası:
Şahsi veya teknik, beşinci hatayı işleyen oyuncu otomatikman oyunu terkeder.

Bir Periyotta Dört Takım Faulü Kuralı:
Oyunun bir periyodunda (oyun her biri 10 dakikadan 4 periyot üzerinden oynanaır. Uzatma devreleri ikinci devrenin bir bölümü olarak değerlendirilir) bir takım şahsi veya teknik dördüncü oyuncu hatasını doldurduktan sonra oyuncuların yaptığı hatalar, 2 serbest atış ile cezalandırılır.

Topu Kontrolünde Bulunduran Takımın Oyuncuları Tarafından Yapılan Hatalar:
Topu kotrolünde bulunduran bir takımın oyuncuları tarafından bir hata yapıldığı taktirde, hata yapana yazılmak suretiyle cezalandırılır. Rakip takım 2 serbest atış hakkı kazanır.

Hakemler ve Yardımcıları:
Hakemler, bir baş hakem ile bir yardımcı hakemden oluşur. Kendilerine bir sayı hakemi, bir saat hakemi ve bir 30 saniye hakemi yardım eder.

Bir müsabakaya tayin edilen baş hakem ve yardımcı hakemin sahada temsil edilen iki kulüple hiçbir ilgilerinin bulunmaması ve kendilerinin tam anlamı ile ehil ve tarafsız olmalarının gerektiği üzerinde önemle durulacak bir husustur. Hakemler oyun kurallarını değiştirmek konusunda anlaşmaya yetkili değildirler. Baş ve yardımcı hakemler, siyah renkte uzun pantolon, gri tişört ve siyah basketbol ayakkabısı giyerler.

Baş hakem, hakemlerin ve yardımcılarının kullandığı işaretler dahil bütün teknik teçizatı kontrol eder. Maçta kullanılacak resmi kronometreyi seçer ve saat hakemini tayin eder. Kendi düşüncesine göre, diğer oyuncular için tehlikeli olabilecek eşyayı oyuncuların taşımasına müsaade etmez. Baş hakem, oyunu başlatmak için orta dairede hava atışını yapar.

Hakemlerin uyuşmazlığı halinde, sayının geçerli olup olmadığına karar verir. Şartlar gerektirdiğinde oyunu tatil edebilir. Saat ve sayı hakemi arasındaki anlaşmazlıkları halleder. Her devre ve uzatma devresi sonunda veya lüzum gördüğü herhangi bir zamanda sayı cetvelini dikkatle inceler ve sayıları onaylar. Ayrıca, oyun sonunda zamanı kontrol ederek oynanan süreyi onaylar. Baş hakemin oyun sonundaki onayı ile hakemlerin oyunla olan ilgileri sona ermiş olur.

Hakemler müsabakayı nizamnamedeki kurallara uygun olarak idare ederler. Bu hüküm şuntan kapsar: Topu oyuna sokmak, topun ölü olduğuna karar vermek, cezalan vermek, kurallar gereğince sınır çizgileri dışından topu oyuna sokacak oyuncuya vermek.

Hakemler, bir kararın bildirilmesi gerektiğinde düdük çalarlar ve saati durdurma işaretini verdikten sonra kararlarını belirten işareti gösterirler. Sahadan veya bir serbest atış sonucu yapılan sayıdan sonra düdük çalmazlar; fakat sayının yapıldığını yazı masasından görülebilecek şekilde işaretle açıkça belirtirler.

Hakemler gerek oyun sahası hudutları içinde, gerekse dışında meydana gelen kurallara aykırı hareketler hakkında karar vermeye yetkilidirler. Bu yetkileri hakemlerin oyunun başlama saatinden yirmi dakika önceden sahaya gelmeleri ile başlar ve bir oyunun bitimine kadar sürer.

Sayı hakemi oyunda yapılan sayıları, başarılmış veya kaçırılmış serbest atışları kaydeder ve oyun sırasında sayı durumunun özetini gösteren cetveli tutar. Her oyuncu aleyhine verilen şahsi ve teknik hatalan kaydederek, herhangi bir oyuncunun beşinci hatasında derhal baş hakemi haberdar eder. Her takımın aldığı molaları kaydederek, oyunun her devresinde ikinci molasını alan takımın antrenörünü hakemlerden biri aracılığıyla haberdar eder. Yine her oyuncunun yapmış olduğu hata adedini numaralı el levhaları vasıtasıyla gösterir.

Sayı hakemi, oyuna giren bütün oyuncu ve yedeklerin isim ve numaralarının kaydını tutar. Oyuna iştirak edecek oyuncuların bildirilmesi, oyuncu değiştirilmesi veya oyuncu numaraları ile ilgili kuralların ihlâli halinde ihlâl anlaşılırsa, mümkün olduğu kadar kısa zamanda en yakın hakemi haberdar eder.

Sayı hakemi, oyun devrelerinin başlangıç zamanlarını not ederek başlama saatine 3 dakika kalmasına yakın baş hakemi haberdar etmek suretiyle, onun devre başlangıcından 3 dakika önce takımları haberdar etmesi veya ettirmesini sağlar. Oyun süresini ve duraklama süresini kurallar gereğince kaydeder.

Mola verildiğinde, saat hakemi ikinci bir kronometreyi çalıştırır ve oyuna başlama zamanını baş hakeme bildirebilmesi için kronometreyi sayı hakemine doğru çevirir.

Saat hakemi, her oyurı devresi ile uzatma devresinin sona erişini gong veya çanla bildirir. Bu işaret her devrenin nizami oyun süresini sona erdirir. Bu işaret işlemez veya duyulmaz ise, saat hakemi baş hakemi derhal haberdar eder. Şayet bu sırada bir sayı yapılmış veya bir hata işlenmiş ise, baş hakem sayı ve saat hakemlerine danışır. Top, sepet istikametine atılmadan veya hata yapılmadan önce oyun müddetinin tamamlandığına saat ve sayı hakemleri hemfikir iseler baş hakem sayıyı saymaz ve yapılan hata sporculuğa aykırı olmadıkça hatayı dikkate almaz. Sayı ve saat hakemleri hemfikir değiller ise, baş hakem bu hususu değiştirecek bir düşünceye sahip olmadıkça kaydedilen sayıyı sayar veya yapılan hatayı cezalandırır.

24 saniye-hakemi, 24 saniye cihazı veya saatini işletir.
24 saniye hakeminin sesli işareti topu öldürür.
24 saniye cihazı, bir takım oyun sahasında canlı bir topun kontrolünü elde eder etmez 24 saniye hakemi tarafından çalıştırılır.

Oyunun Neticesi:
Oyun süresi içinde en fazla puan kaydeden takım müsabakayı kazanır.

Oyunun Hükmen Kaybı:
Baş hakem tarafından oyuna başlaması bildirilen bir takım oynamaktan kaçınırsa, müsabakayı hükmen kaybeder.

Oyun sırasında, sahadaki takımlardan birinin ikiden az oyuncusu kalırsa oyun sona erer ve bu takım müsabakayı hükmen kaybeder.

Beraberlik Durumu ve Uzatma Devreleri:
İkinci devre sona erdiğinde sonuç berabere ise beraberliğin bozulması için gerekli 5 dakikalık bir veya birkaç uzatma devresi ile oyuna devam edilir. İ1k uzatma devresinden önce sepet seçimi için kura çekilir ve her hava uzatma devresi başlangıcında sepetler değiştirilir.

Her uzatma devresinden önce 2 dakikalık bir dinlenme süresi verilir. Her uzatma devresinin başlangıcında oyun, orta dairede yapılacak bir hava atışı ile başlar.

Oyunun Sona Ermesi:
Oyunun sonunu bildiren saat hakeminin sesli işareti ile oyun sona erer.

Bir devrenin veya bir uzatma devresinin bittiğini bildiren saat hakeminin sesli işareti çaldığı anda veya hemen önce bir faul çalınmışsa ve faul serbest atışı gerektiriyorsa atış veya atışlar attırılır.

KULLANILAN MALZEMELER:

Çarpma Levhaları:
İki çarpma levhasından herbiri, 3 cm. kalınlığında sert bir tahtadan veya elverişli şeffaf bir maddeden yapılır. Bu levhalar 1.80 metre genişliğinde ve 1.20 metre yüksekliğindedir. Ön yüzey düz olacak şekilde işaretlidir. Çemberin arkasında 5 cm genişliğindeki çizgilerle çizilmiş bir dikdörtgen vardır. Bu dikdörtgenin ebadı, dış kenarlarından ölçülmek suretiyle, yatay olarak 59 cm, dikey olarak 45 cm’dir. Dikdörtgenin alt çizgisinin üst kenarı çemberle aynı hizadadır.

Çarpma levhalarının kenarları, 5 cm genişliğinde bir çizgi ile işaretlidir. Bu çizgilerin rengi fon ile tezat teşkil eder. Normal olarak çarpma levhası şeffaf ise, çizgiler beyaz; diğer hallerde siyahtır. Çarpma levhaları üzerinde işaretlenen kenar çizgileri ile dikdörtgenlerin çizgileri aynı renktedir.

Çarpma levhaları, oyun sahasının dip tarafına zemine dikey, dip çizgilerine paralel ve alt kenarları saha yüzeyinden 2.75 metre yüksekte olmak üzere, sağlam bir şekilde tespit edilmiştir.

Merkezleri, dip çizgilerinin orta noktalarının iç kenarlarından dikey olarak yükseltilen itibari doğrudan 1.20 metre uzakta bulunur. Çarpma levhalarını taşıyan aksam, dip çizgilerinin dış kenarından en az 2.00 metre mesafede fonla tezat teşkil edecek ve oyuncular tarafından iyice görülebilecek şekilde parlak renktedir.

Sepetler:
Sepetler, çember ve ağlardan meydana gelirler.Çemberler iç çapı 45 cm olan, turuncu renge boyalı, içi dolu demirden imal edilirler. Çemberlerde ağların bağlandığı küçük çengeller bulunur. Çemberin çapı en az 17, en fazla 20 mm’dir. Çemberler, çarpma levhasına, yerden ortalama 3.05 m yükseklikte bulunup yatay olarak çarpma levhasının iki kenarından eşit uzaklıkta ve ortasına sıkıca bağlıdırlar. Çemberlerin çarpma levhasının ön yüzeyine en yakin noktası ise 15 cm’dir.

Ağlar, top içlerinden geçerken, onu bir an durduracak şekilde, çemberlere takılmış beyaz sicimden imal edilir ve uzunlukları 40 cm’dir.

Top:
Top, küre şeklinde, dış yüzü meşin veya sentetik maddeden bir kılıf ile kaplanmış, lastik bir balondan yapılmıştır. Çevresi en az 75 cm, en çok 78 cm iken, ağırlığı 567 gramdan az, 650 gramdan fazla olamaz., 1.80 metre yükseklikten sağlam bir tahta zemin veya oyun sahasının zeminine bırakıldığında en üst noktası en az 1.20 m, en çok 1.40 m yüksekliğe zıplayabilecek şekilde basınçlı hava ile şişirilmiştir.

Diğer Malzemeler:
Saat hakemi en az bir oyun saati ve bir kronometre ile donatılmıştır. Oyun saati, oyun devreleri ve bunların arasındaki duraklamaların zamanlandırılmasında, kronometre ise molalarda kullanılır. Bunlar, saat ve sayı hakemlerinin beraberce görebilecekleri şekilde yerleştirilir.

30 saniye kuralının uygulanması için, oyuncuların ve seyircilerin görebileceği uygun bir cihaz vardır ve bu cihaz 30 saniye hakemi tarafından işletilir.
Resmi sayı cetveli, Uluslararası Amatör Basketbol Federasyonu tarafından kabul edilen örneğe uygun ve bu kurallarda belirtildiği şekilde sayı hakemi tarafından doldurulur.

1’den 5’e kadar numaralanmış hata levhaları, sayı hakeminin kullanımına hazır bulunur. Bir oyuncunun her hata işleyişinde, sayı hakemi o oyuncunun yapmış olduğu hata adedini gösteren, numarayı belirten işaret levhasını her iki takım antrenörünün görebileceği şekilde kaldırır. İşaret levhaları, beyaz üzerine en az 20 cm x10 cm ebadında, 1’den 4’e kadar siyah, 5.’si kınnızı numaralanmış levhalardır.

Sayı hakemi iki takım faul göstergesi ile donatılmıştır Kırmızı renkteki bu göstericiler yazı hakemi masasına oyuncular, antrenörler, hakemler tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde yerleştirilirler.

Takımlar ve Giyimleri:
Her takım, biri kaptan olmak üzere ondan fazla olmayan oyuncudan, bir antrenör ve bir antrenör yardımcısından oluşur. Üç maçtan daha fazla müsabaka oynanacak olan turnuvalarda oyuncu sayısı on ikiye çıkartılabilir. Oyun süresince her takımdan beş oyuncu sahada bulunur ye kurallara uygun şekilde değiştirilebilir. Bir yedek, hakemin kendisine sahaya girmesi için işaret ettiğinde oyuncu olur, bir oyuncu ise kurallara göre sahayı terkettiğinde yedek oyuncu olur.

Her oyuncu formasının göğsünde ve sırtında, formasının rengi ile zit olan tek renkli numaralar taşır. Rakamlar kolayca görülebilecek bir şekilde, sırtta olanlar en az 20 cm, önde olanlar en az 10 cm boyunda olacak, genişlikleri ise 2 cm’den daha az olmayan malzemeden yapılırlar. Takımlar 4’ten 15’e kadar olan rakamları kullanırlar. Bir takımın oyuncuları aynı numaraları taşıyamaz. Formaların göğüs ve sırtları aynı renkte olup, bütün oyuncular aynı formayı giyerler.

Oyuncular müsabaka sırasında formalarını şortlarının içinde tutarlar. Bütün karşılaşmalarda forma renkleri; ev sahibi takım için açık renk (tercihan beyaz), misafir takım için koyu renk olarak belirlenir.

Oyun Sahası:

Oyun sahası dikdörtgen, düz, engelsiz, sert bir yüzey olacaktır. (Şekil 1) FIBA’nın resmi karşılaşmalarında ve yeni yapılan bütün sahalarda sahanın ölçüleri, sınır çizgilerinin iç tarafından ölçüldüğünde, 28 m. uzunluğunda ve 15 m. genişliğinde olacaktır. Tüm diğer karşılaşmalarda, Bölgesel Komisyon veya Ulusal Federasyon gibi FIBA’nın ilgili kuruluşları, en az 26 m uzunluğunda ve 14 m genişliğinde olan sahaları onaylama yetkisine sahiptir.

Tavan
Tavanın veya en alçaktaki herhangi bir engelin yüksekliği en az 7 m olacaktır.

Aydınlatma
Oyun sahasının tümü yeterli ve eşit düzeyde aydınlatılacaktır. Aydınlatma üniteleri oyuncuların ve hakemlerin görüşünü engellemeyecek şekilde yerleştirilecektir.
Tüm çizgiler aynı renkte (tercihen beyaz), 5 cm genişliğinde ve net şekilde görülebilir olmalıdır.

Dip Çizgiler ve Kenar Çizgiler:
Oyun sahası her iki dip çizgi (oyun sahasının kısa tarafları) ve kenar çizgiler (oyun sahasının uzun tarafları) ile sınırlandırılmış alandır. Bu çizgiler oyun sahasına ait değildir.
Oyun sahası, takım sırasında oturanlar da dahil, her türlü engelden en az 2 m uzaklıkta olacaktır.

Orta Çizgi
Kenar çizgilerinin orta noktalarından dip çizgilere paralel bir orta çizgi çizilecek ve bu çizgi her iki kenar çizgiden 15 cm dışarı taşacaktır

Serbest Atış Çizgileri, Kısıtlamalı Alanlar ve Serbest Atış Kulvarları
Her iki dip çizgiye paralel birer serbest atış çizgisi çizilecektir. Bu çizgilerin dış kenarları, dip çizgilerin iç kenarından 5.80 m uzaklıkta ve 3.60 m uzunluğunda olacaktır. Orta noktaları, iki dip çizginin orta noktalarını birleştiren hayali çizgi üzerinde olacaktır. Kısıtlamalı alanlar: dip çizgiler, serbest atış çizgileri ve dış kenarları dip çizgilerin orta noktalarından, serbest atış çizgileri ve dış kenarları dip çizgilerin orta noktalarından 3 m uzaklıkta başlayan ve serbest atış çizgilerinin dış kenarlarında biten çizgiler arasında kalan alanlardır. Dip çizgiler hariç, bu çizgiler kısıtlamalı alana aittir.
Kısıtlamalı alanın içi boyanabilir ancak orta daire ile aynı renkte olmalıdır. Serbest atış kulvarları, merkezleri serbest atış çizgilerinin orta noktaları olan 1.80 m yarı çaplı yarı daireler şeklinde oyun sahasına taşan kısıtlamalı alanlardır. Aynı şekilde, kısıtlamalı alan içinde kesik çizgilerle yarım daireler çizilecektir.
Serbest atışlar sırasında oyuncuların dizileceği serbest atış kulvarları 2 no’lu şekilde
gösterilmiştir.

Orta Daire:
Orta daire sahanın ortasına çizilecek ve yarıçapı, dairenin dış kenarından ölçülmek üzere 1.80 m olacaktır. Orta dairenin içi boyanmışsa, kısıtlamalı alanla aynı renkte olmalıdır.

Üç Sayı Bölgesi:
Orta daire sahanın ortasına çizilecek ve yarıçapı, dairenin dış kenarından ölçülmek üzere 1.80 m olacaktır. Orta dairenin içi boyanmışsa, kısıtlamalı alanla aynı renkte olmalıdır.
Bir takımın üç sayı bölgesi, rakibin sepetine yakın olan ve sınırları belirtilen bölge dışında, oyun sahasının tamamıdır”
*Dip çizgiden başlayan, rakibin sepetinin tam orta noktasının izdüşümünden 6.26 m uzaklıkta 2 paralel çizgi, İzdüşüm noktasının dip çizginin orta noktasının iç kenarına uzaklığı 1.575 m’dir.
*Paralel çizgilerle kesinleşen, merkezi yukarıda tanımlanan izdüşüm noktası olan ve yarıçapı dıştan 6.25 m olan yarım daire.

Takım Sıra Bölgeleri:
Takım sıra bölgeleri, oyun sahasının dışında, masa görevlileri ve takım sıralarıyla aynı tarafta olmak üzere şu şekilde işaretlenecektir:Her bölge, dip çizgiden uzanan en az 2 m uzunluğunda bir çizgi ile, orta çizgiden 5 m. uzaklıkta ve kenar çizgiye dik açılı, en az 2 m. uzunluğunda bir çizgi ile sınırlandırılacaktır.

Hakem Masasının ve Değişiklik Sıralarının Sandalyelerinin Yerleşimi
FIBA’nın resmi karşılaşmalarında takım sırasının ve değişiklik sıralarının/sandalyelerinin Şekil 4’deki gibi düzenlenmesi şarttır. Bu düzenleme diğer bütün karşılaşmalar için de önerilir.