Spor

Beden Eğitimi Derslerinde Uygulanan Özel Öğretim Yöntemleri

1. KLASİK ( KOMUT ) YÖNTEMİ :

Öğrencileri, kontrollü ve düzgün bir şekilde harekete geçirebilmek, zamanı iyi kullanabilmek ve etkinliklerin sürekliliğini sağlayabilmek amacıyla; öğrencilerin öğretmenin vereceği komut ve uyarılara uyarak öğrenim etkinliğine katılmasıdır.

Bu yöntemde öğretmen konuları amacına uygun olarak, öğrencinin anlayabileceği düzeye indirerek öğrenciye tam ve eksiksiz olarak yapmak zorundadır. Öğretmenin ders uygulamasındaki yaklaşımı, canlılığı ve öğrencilerle olan iletişimi bu yöntemin etkinliğini ve başarısını direkt olarak etkiler.

Olumlu Yönleri

 1. Dersin belirli bir düzen ve disiplin içinde yapılmasını sağlar.
 2. Öğrencilerin yerleşim organizasyonu kolay olur.
 3. Kalabalık guruplar için uygundur.
 4. Öğrenciler kurallara uymayı öğrenir.
 5. Konuların tekrarına ve pekiştirilmesine imkan tanır.
 6. Zamanın en verimli şekilde kullanılmasına imkan tanır.
 7. Güvenlik koşullarına uygun ders yapılır.

 

Sınırlılıkları

 1. Tüm öğrenciler aktive edilemediğinde amaca ulaşılamayabilir.
 2. Sadece verilen emir ve komutların yapılması,öğrencinin kişilik gelişimini etkileyebilir.
 3. Öğrencinin düşünme yeteneğini sınırlar, zihinsel gelişimlerini en alt düzeye indirir, karar verme ve tartışma olgusunu ortadan kaldırır.
 4. İşbirliği ve yaratıcılık duygusunu köreltir. Yarışmacılığı ortadan kaldırır.
 5. Komutların tek düzeliği ve aynı hareketlerin tekrarı sıkıcı olur.
 6. Hareketleri düzeltmek amacıyla yapılan uyarılar dersin akıcılığını etkiler.

2. ALIŞTIRMA YÖNTEMİ

Öğrencilerin öğrendikleri bilgileri, kendi başlarına uygulama ve alıştırma yaparak kendilerini geliştirebildikleri öğrenim etkinliğidir.

Öğrenim uygulamasında;

* Öğrencinin duruşu ve yer seçimi,

* Alıştırmalara başlama zamanları, hızı ve ritmi,

* Alıştırmanın bitiş zamanı ve ara verme gibi konularda karar verme işi öğretmenden öğrenciye aktarılmıştır.

Öğrenciler, öğretmenden gerekli bilgileri aldıktan sonra kendi yetenek ve düşüncelerini de kullanarak, hareketleri yapmaya çalışır. Bu yöntemde öğrenciler kendi sorumlulukları konusunda daha kesin bir düşünceye sahip olacaklarından, derse olan ilgileri artacaktır. Ancak alıştırmalarda öğrencilerin tümü aynı standartta hareketi gerçekleştiremeyebilir. Öğretmen bu durumu ortadan kaldırmak amacıyla öğrenciler arasında dolaşarak, öğrencinin ritmini, hızını ve yanlışlarını düzeltmeye ve onlara durumları ile ilgili bilgiler vererek, tümünün aynı düzeye ulaşmasına yardımcı olur. Eğer öğrencilerin çoğunluğu, uygulamalarda bazı yanlışlar yapıyorsa, öğretmen öğrencilerin tümünü toplayarak gerekli bilgileri tekrar aktarır.

 

Olumlu Yönleri

1. Öğrenciler, öğretmenin komut vermesini beklemeden, kendi hızlarında alıştırma yapabilirler. Bu alıştırma aralarındaki zaman kaybını önler.

2. Öğrenciler, arkadaşlarına etkinlikler sırasında ne kadar yakın olabileceklerine, kendileri karar verdikleri için sosyal ilişkilerinde belirgin bir gelişme olur.

3. Alıştırmalar için gerekli bilgileri hatırlayabilmeleri ve bazı konularda kendi başlarına karar verebilmeleri öğrencilerin zihinsel gelişimlerini artırır.

 

Sınırlılıkları

 

1. Öğretmenin, öğrencilerüzerindeki hakimiyeti kaybolduğundan, çalışmalar dağınık ve gürültülü olabilir.

2. Tembel ve kaytaran öğrenciler gözden kaçabilir.

3. Hareket standardı öğrencilerin seviyesi altına düştüğünde ders amacından uzaklaşmış olur ve sadece zaman kaybına neden olur.

3. EŞLİ ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Öğrenciler, Öğretmenden aldıkları bilgileri, kendi arkadaşlarının kontrolünde, uygulama ve alıştırma yaparak kendilerini geliştirebildikleri öğrenim etkinliğidir.

Öğrenciler bu yöntemde uygulama yaparken, eşlerden biri uygulayıcı, diğeri ise gözlemci olmaktadır. Bu görevleri öğretmenin uyarısı ile rolleri değişir. Bu yöntemin uygulamasında performans gözlem kartı kullanılması yöntemin daha etkin hale getirir.

Öğrenci Performans Gözlem Kartı
Uygulayıcının Adı Soyadı :Gözlemci Adı Soyadı :
Alıştırma Adı:HatalarHatasızTekrar sayısı

 

Olumlu Yönleri

1. Kalabalık guruplar için uygundur.

2. Öğrenciler rollerini değiştiklerinde dinlenme fırsatı bulurlar.

3. Öğrencilerin hareketleri uygularken, hatalarının kendilerine anında söylenmesi onları hareketi daha kolay öğrenmelerini sağlar.

4. Liderlik özellikleri gelişir. Sorumluluk alma ve sorumluluğunu yerine getirmek duyguları gelişme gösterir.

5. Kendi arkadaşları tarafından değerlendirilmek ve eleştirilmek duygusal gelişimlerini sağlayarak, sosyal ilişkilerini geliştirecekleri ortamı hazırlar.

6. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak gelişimlerini sağlar.

Sınırlılıkları

1. Öğretmen ve öğrenciler doğrudan iletişim kuramazlar ve düzeltmeler öğretmen tarafından yapılmadığında bazı aksamalar ortaya çıkabilir.

2. Öğretmen, gözlem yapan öğrencilere güvenmek zorundadır.

3. Öğrencilere her uygulama başında yeni görevlerini öğretmek zaman kaybına neden olur.

4. KENDİNİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Öğrencilerin öğretmenin belirlediği ölçütlere göre, edindikleri bilgileri, kendi başlarına uygulama ve değerlendirme yaparak kendi performanslarını geliştirebildikleri öğrenim etkinliğidir.

Öğrenciler, bu yöntemde kendi başlarına çalışırlar. Öğretmen alıştırma yönteminde olduğu gibi görevlerinden bazılarını öğrenciye aktarır. Öğrencinin kendi başına yapmış olduğu gözlem,(gözlem kartlarıyla) uygulama bitiminde değerlendirmek için kullanaılır. Hareketi bağımsız olarak uygulayan, öğrenci hem zihinsel, hemde fiziksel performans açısından, kendisini daha fazla geliştirir. Bu yöntem aynı zamanda öğrenciye sorumluluk bilincide aşılar.

Olumlu Yönleri

1. Öğrenciler, öğretmenin komut vermesini beklemeden hareketi yapmaları alıştırma aralarındaki zaman kaybını önler.

2. Kendi başlarına karar verebilmeleri öğrencilerin zihinsel gelişimlerini artırır.

3. Öğrenciye sorumluluk bilinci kazandırır, aynı zamanda yarışmacı kişiliğinide geliştirir.

4. Öğretmene hataları düzeltmek için daha çok zaman kazandırır.

5. Öğrenme ilkeleri açısından bakıldığında, iş ve ekonomi ilkelerinin tam uygulandığı bir yötemdir.

Sınırlılıkları

1. Her zaman konuya uygun yeterli araç sağlanamayabilir.

2. Öğretmenin, öğrencilerüzerindeki hakimiyeti kaybolduğundan, çalışmalar dağınık ve gürültülü olabilir.

3. Hatalı uygulama yapan ve kaytaran öğrenciler arasında zaman zaman değerlendirme aşamasında güçlüklerle karşılaşılabilir.

5. KATILIM YÖNTEMİ

Öğrencilere etkinliklerde daha çok özgürlük tanımak ve onların derse ilgisini çekmek amacıyla uygulana bir yöntemdir. Bu yöntemde öğretmen, öğrencilere bağımlı olacakları bir ölçütte öne sürmez. Performans farklılıklarını dikkate almaz. Her öğrenci kendi yetenek düzeyine göre hareketlere katılır. Bu yolla öğrenciler, gerçek kapasitelerini öğrenerek kendilerine gerçekçi hedefler belirleyebilirler.

Olumlu Yönleri

 1. İsteğe bağlı ve sınırları olmayan bir katılım zorunluluğu öğrencilerin motivasyonunu artırır ve daha fazla çaba göstermelerine neden olur. Bu da onların fiziksel gelişimlerini en üst düzeye çıkarır.
 2. Kendilerini değerlendirerek kendilerine yeni hedefler belirlemeleri zihinsel gelişmelerine katkıda bulunur.
 3. Kendine güven duygusunu artırır ve başarıyı tatmasını sağlayarak, duygusal gelişimine katkıda bulunur.

 

Sınırlılıkları

 1. Her düzeydeki öğrenciler için yeteneklerine göre ilgilenmek ve denetlemek zordur.
 2. Tüm öğrencilerin aktif katılımını sağlamak ve yeterli araç gereç sağlamak zordur.
 3. Ders öncesi ve ders içi organizasyon fazla zaman alır.
 4. Ulaşılmak istenen hedeflerin gerisinde kalınabilir.

6. YÖNLENDİRİLMİŞ BULUŞ YÖNTEMİ

Öğretmen, öğrencilere çevrelerini keşfedebilme, esnek olabilme, onlara uyum gösterebilme ve değerlerle ilgili kararlar verebilme gibi olanakları verir. Ancak öğretmen tüm bunlarda etkili olabilmek için öğrencinin keşfetme sınırını geçmesine yardımcı olmalıdır.

Bu sınır öğrencinin konu ile ilgili kavramlara, konunun boyutlarına, sınırlılıklarına yanıt aradığı ve ilerlemesine yardımcı olacağı yeri belirtir.

Bu yöntemde öğretmen ve öğrenci arasında zihinsel bir iletişim kurulur. Öğrenciler, öğretmenin zihinlerinde yarattığı problemlerin etkisi baskı duyabilirler. Ancak öğretmenin yanıtları ip uçlarıyla buldurması onlarda başarma ve birlikte hareket etme gibi güdülerini canlandırarak, onları motive eder. Bu yöntem derse ilgiyi artırdığı gibi zihinsel gelişimlerini sağlar.

Öğretmen, komut verme yerine soru sorarak öğrencileri düşünmeye sevk ederek öğrencilerin doğru yanıtı yada gösterecekleri tepkiyi beklemesidir.

Yönlendirilmiş buluş yöntemi, temel tekniklerin öğretim aşamasında konunun tam olarak kavranması amacıyla uygulanan ve daha çok zihinsel etkinliğe dayanan bir yöntemdir. Yaratılan öğrenme ortamı öğrenciler için anlamlı güdüleyici ve heyecan verici bir nitelik taşır.

Olumlu Yönleri

 1. Zihinsel gelişimi olumlu yönde etkiler, öğrenilen bilgilerin tam olarak kavranmasını sağlar.
 2. Hataların oluşum aşamasında düzeltilmesine imkan verir.
 3. Öğretmenin, öğrencileri daha iyi tanıması ve sağlıklı değerlendirme yapabilmesini sağlar.
 4. Hareket yollarını kendisi bulduğu için daha istekli çalışmalar yapar.

Sınırlılıkları

 1. Kalabalık sınıflarda her zaman istenilen sonuca ulaşılamaya bilir.
 2. Her soruya yanıt almak için beklemek zaman kaybını neden olur.
 3. Her konu ve her düzeydeki öğrenciler için uygun çözüm yolları üretilemeye bilir.

7. GÖSTERİ YÖNTEMİ

Öğrenim aşamasında daha fazla başarı sağlamak için, öğrencinin işitme duyusu yanında, görme duyusuna da hitap eden bir yöntemdir.

Öğrenmede görme duyusunun % 83′ lük payı olduğu düşünülürse, öğretmenin görsel yolla bilgi aktarması kaçınılmazdır. Genel olarak öğretmen hareketi açıklarken aynı zamanda uygulamasını göstererek öğrencilere aktarır ve çoğu zaman komut yöntemi ile alıştırmaların yapılmasını sağlar. Ancak öğretmen gösterim yöntemini sadece kendi uygulaması veya model üzerinde uygulamalarıyla gerçekleştirmek zorunda değildir. Film, slayt, resim, şekil, diyagram, grafik, video gibi çeşitli görsel araçlarla da gerçekleştirebilir.

Olumlu Yönleri

1. Sözlü anlatımda meydana gelebilecek yanlış anlama hatalarını ortadan kaldırır.

2. Hareketin standardının ritmini ve süratini belirler.

3. Öğrenme işini kolaylaştırır başarı yüzdesini artırır.Öğrencilerin dikkatini çeker.

Sınırlılıkları

1. Öğrencileri konuyu kavramadan taklit etmeye çalışabilir.

2. Araçların kullanılması için hazırlık gerektirir.

Her zaman hareketin gösterilmesi yeterli olmayabilir.

Öğretim planlaması :

Belirli eğitim amaçlarına ulaşmak için, öğretim konusu olan etkinliklerin seçiminin yapılması niçin ve nasıl uygulanacağı, Hangi kaynakların kullanacağının belirlenmesi ve değerlendirmenin nasıl yapılacağının önceden tasarlanarak kağıt üzerinde tanımlanmasıdır.

Eğitim amaçlarına en kısa yoldan ve en verimli şekilde ulaşmanın yolu olan öğretimin planlanması, eğitimdeki değeri açısından gereklidir. Bu gereklilik 2089 sayılı tebliğler dergisinde zorunlu hale getirilmiştir.

Planlı çalışmanın faydaları :

 1. Öğretimin planlanlaması, öğretmene, öğretimde neyi -niçin- nasıl ve ne zaman yapacağına ilişkin karar vermesini sağlayarak veriminin artmasına yardımcı olur.
 2. Zamanı en ekonomik ve en verimli şekilde kullanmasına yardımcı olur.
 3. Amaçlarını gerçekleştirebileceği, en uygun yöntemi, teknik araç ve gereçlerin seçilmesini sağlar.
 4. Öğretmenin ve öğrencilerin derse hazırlıklı olmalarını sağlayarak onlara güven kazandırır.
 5. Öğrencinin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerine göre yetiştirilmelerini sağlar.
 6. Eğitim ve öğretimim değerlendirilmesinin sağlam ve güvenilir olmasını sağlar.

Planlama uygulamalarda dikkat edilecek noktalar :

 1. Planlanan konular öğretim dalına, öğrencinin seviyesine ve eğitim amaçlarına uygun olmalıdır.
 2. Konuları sınırlamalı ve belirli süreleri kapsamalıdır. Çok geniş konular plana alınmamalıdır.
 3. Konu ile ilgili araç ve gereçler dikkate alınmalı, okulun fiziki şartları göz önünde bulundurulmalıdır.
 4. Planlar elastiki olmalı kalıplaşmış planlar öğretmenin ve öğrencinin yaratıcılığını sınırlar, İşlenecek zaman bakımından henüz oluşmamış şartları da dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Yenilikler içermelidir.
 5. Uygulama yöntemleri belirlenmelidir.
 6. Öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarını içermeli, konunun işlenmesinde öğrencilere sorumluluk verilmelidir.

Yıllık plan :

Öğretmenin bir öğretim yılı içinde ders vermekle yükümlü olduğu sınıflarda, program uyarınca belli ünite ve konuları, hangi aylarda, ne kadar zamanda işleyeceğini gösteren, öğretmen tarafından hazırlanarak ders yılı başında okul yönetimine verilen yılık çalışma planıdır.

Yıllık planlar

 • Ders dağıtım çizelgesi ,
 • Öğrenci görüş ve istekleri,
 • Çalışma takvimi,
 • Zümre öğretmenler kurul kararları,
 • Okulun fiziki şartları ve araç gereçleri dikkate alınarak hazırlanır.

Ünite planı

Yıllık plan içerisinde yer alan, hedeflenen amaçlara ulaşmak için hazırlanan bir biri ile ilgili konu ve etkinlikler bütünüdür.

Günlük plan (Ders planı) :

Yıllık ve ünite planında yer alan konuların güncelleştirilmesi, Günlük çalışmaların yada derslerin planlanmasıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir