Sporcu sporun branşları
Potansiyel
Organizma
Reflex, reaksiyon

Sporun branşlarına göre sporcunun organizmasında bulunan potansiyelini en üst seviyede reflex ve reaksiyon halinde tutmasına spor diyoruz.

Yenme ve üstün olma gibi insan içgüdüsünün tatminini amaç edinen belirtili kurallar dahilinde yapılan etkinliklere spor diyoruz.

İnsanın mücadele azmini kullanarak kazanmak ve başarılı olmak için sistemli, ve düzenli kurallar içerisinde yaptığı bedensel aktivitelerdir. Rekor kırmak, üstünlük kazanmak ve galip gelmek arzularının yanı sıra vücudun kuvvetini, çevikliğini devam ettiren, irade gücünü artıran şuurlu bir vasıta, uğraştır.

Beden eğitim faaliyetlerini özelleştirerek çeşitli branşlarda somutlaştırılmış, üst düzeyde yapıldığında fizyolojik, psikolojik, estetik teknik özellikleri gerekli kılan yarışmaya dayalı ve katı kurallarla çevrili bir etkinliktir.

Görünürdeki en çarpıcı amacı beden eğitimi ile taşıdığı eş amaçlar dışında yarışmak ve kazanmaktır. Spor bireyleri toplumsal uyumu sağlamakta, ruhsal ve bedensel sağlıklarını güvence altına almaktadır. Başarıyı genişletme, yarışmada üstün gelme ve kazanma amacıyla yapılan bir çabadır.

Bireyin biyolojik kökenli içgüdülerini neden olduğu dürtülerin amaca ulaşmasının sağlarken aynı zamanda temel gereksinmesini de karşılayan davranış biçimidir. Amacı bireysel, toplumsal yada ekonomik olabilir.

Beden Eğitimi

Bedensel, toplumsal ve ruhsal davranışları bir araya getirme oluşturma ekibidir. Bu oluşumda beden eğitimi amaç değil araç durumundadır. Büyük kas etkinlikleri aracılığıyla bedensel nitelikleri kazanarak oluşan bir sonuçtur. Kas etkinlikleri ile bireyin ruhsal ve toplumsal bütünlüğünü bozmadan, kişinin toplum yararına en iyi gelişimini gerçekleştirme eğitimidir.

Beden eğitiminde etkinlik önemli bir husus olup beden bir araç olarak kullanıldığında amaç olarak karşımıza tüm kişiliğin eğitimi etkinlikler yoluyla kişinin, büyüme, gelişme ve davranışlarını olumlu biçimde sağlayan en küçük eğitim aracı olarak çıkmaktadır.

Sağlıklı, güçlü, mutlu olma, kişilik, karakter, ahlaki değerler kazanma, kültürleşme, toplumsallaşma ve vatandaş eğitimidir.

Bireyin bedenen, fitren, ruhen gelişimini sağlamak, günlük yaşama ve iş yaşamının koşullarına hazırlamak, milli bilinç ve vatandaşlık duygularını kuvvetlendirmek amacıyla yapılan düzenli ve metotlu çalışmaların tümüne birden beden eğitimi diyoruz.

İnsanın bütününü oluşturan fiziki, ruhi, zihni niteliklerin bulunduğu yaşın genetik kapasitesinin gerektirdiği verim gücüne ulaşılabilmesi için yapılan etkinliklerin tümüdür.

Milli eğitimin temel etkinliklerine bağlı olarak kişinin beden, ruh ve fikir gelişimini sağlamaktır. İnsanın toplum kurallarına uygun olarak yaşaması, birbirleriyle olan ilişkilerinin iyi örneğini verebilmesi, yardımsever, insan haklarına saygılı olmasıyla bağlantılıdır.

Beden eğitimi insanın sosyalleşebilmesi, kişiliğini bulup doğru bir çizgi üzerinde yol kat etmesinde büyük rol oynar. Kısaca beden eğitimi bireyin beden sağlığını, beden becerilerini geliştirmeye yönelik, gerektiğinde çevresel koşullara ve katılımcıların özelliklerine göre değiştirilebilen esnek kurallara dayalı oyuna, jimnastiğe, spora dönük alıştırma ve çalışmaların tümünü kapsayan geniş tabanlı bir etkinliktir.

İnsanı ruhen, fikren,bedenen olgunlaştırıp geliştiren, en az yorgunluk vererek en çok fayda sağlayan jimnastik oyun ve spor faaliyetlerini içine alan bir bilimdir.

Hareket canlıların en belirgin özelliği olduğu için yaşadığımız çağda kişinin ruhen, bedenen ve fikren gelişimi kuvvetli ve dayanıklı olması için beden eğitimi ve spora şiddetle ihtiyaç göz önünde tutulduğundan spor bir devlet politikası haline getirilmeye çalışılmaktadır. Artık milletler savaşlarını spor yoluyla yapmaya başlamışlardır. Bir ülkenin adını duyurmada en önemli kavramlardan ekonomiden sonra spor gelmektedir.

Beden eğitim, faaliyetlerinin bünyede olduğu kadar karakter üzerinde de yapıcı etkisi bulunmaktadır. Kişiye yaşama azmi ve mücadele kazandırır. Liderlik ve işbirliği yapma, arkadaşlık, yiğitlik, doğru ve güzeli takdir etme ve ayırt etme duygusunu geliştirir. Hoşgörü ve feragat sahibi yapar. Başkalarına, aileye, cemiyete, kanun ve nizamlara saygılı olmayı, hakkını ve şerefini ölüm pahasın dahi olsa korumayı bilen şahsiyet teşekkülünü sağlar.

Beden Eğitimi ve Sporun Genel Amaçları

 1. Atatürk ilkeleri ve inkılapları, anayasa, milli eğitimin temel kanunu ve Türk milli eğitiminin temel amaçları doğrultusunda, öğrencilerin gelişim özellikleri de göz önünde tutularak anların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı ve dengeli bir kişilik sahibi, yapıcı, oluşturucu ve üretken, milli kültür değerlerini ve demokratik hayatın temel ilkelerini benimsemiş fertler olarak yetiştirilmeleri genel amaçtır.
 2. Atatürk’ün ve düşünürlerin beden eğitim ve spor konusunda söyledikleri sözleri açıklayabilme
 3. Bütün organ ve sistemleri seviyesine uygun olarak güçlendirebilme ve geliştirme.
 4. Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu geliştirebilme
 5. İyi duruş alışkanlığı edinebilme
 6. Beden eğitimi ve sporla ilgili temel ilgi ve beceri, tavır ve alışkanlıklar edinebilme.
 7. Ritim ve müzik eşliğinde hareketler yapabilme
 8. Halk oyunlarımızla ilgili bilgi ve beceriler edinme ve bunları uygulamaya istekli olabilme
 9. Milli bayramlar ve kurtuluş günlerinin anlamını ve önemini kavrayabilme
 10. Beden eğitimi ve sporun sağlığa yararlarını kavrayarak boş zamanlarını spor faaliyetleriyle değerlendirmeyi bilebilme ve öğrenebilme
 11. Temel sağlık kuralları ve ilkyardım ile ilgili bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar edinebilme
 12. Tabiatı sevme, hava ve güneşten faydalanabilme
 13. İşbirliği içinde çalışma ve davranma alışkanlığı edinebilme
 14. Görev ve sorumluluk alma lidere uyma ve liderlik yapabilme
 15. Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk kara verme
 16. Dostça yarışma ve oynama, kazananı takdir etme, kaybetmeyi kabullenme, hile ve haksızlığın karşısında olabilme
 17. Demokratik hayatın getirdiği tavır ve alışkanlıkları kazanma
 18. Kamu kaynaklarını iyi kullanabilme ve koruyabilme
 19. Spor araç ve tesisleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları iyi kullanabilme

Beden Eğitimi ve Sporun Kişiye Kazandırdıkları

 1. Kişinin kendine güvenini artırır.
 2. Kişi kendisini tanır ve tanıtır.
 3. Yeteneklerini geliştirir, sınır ve güçlerini öğrenir.
 4. Vücuduna ve sağlığına karşı bilinç gelişir.
 5. fiziksel uygunluk dediğimiz kuvvet, dayanıklılık, sürat, hareketlilik, beceri, esneklik ve çabukluk geliştirir.
 6. Sağlıklı ve mutlu yaşamda gerekli olan bilgi, davranış, alışkanlık ve beceri kazandırır.
 7. Etkinlikler sonucu toplumsal kişilik ve nitelik kazandırır. Bunların içerisinde işbirliği, biz duygusu, atılganlık, milli değerler v.b.
 8. Boş zamanları davranış ve iyi kullanabilme, değerlendirme alışkanlığı kazandırır.

Beden Eğitimi ve Sporda Gelişim

 1. Organik Gelişim
 2. Sinir Kas Gelişimi
 3. Zihinsel Gelişim
 4. Heyacansal ve Duygusal Gelişim

1. Organik Gelişim : Bireylerin fiziksel gelişimine katkıda bulunmak sadece beden eğitimine yönelik bir amaçtır. Hareket bireyin doğasında vardır. Biz de biliyoruz ki ilk insanlar yaşamlarına hareketle başlayarak bir yerden bir yere göç etme, yere değiştirme, avlarını yakalayabilme, geçim kaygısından kurtulabilme, kendilerinden güçlü olan şeylerden kaçabilme, saklanabilme ve barınma faaliyetlerinde hep hareketli olmuşlardır.

Hareket sisteminin temelini aktif olarak kaslar, pasif olarak da kemikler oluşturur. Beden eğitimi etkinlikleri düzenli olarak yapıldığında organizmanın fiziksel uygunluğu ve dayanıklılığı gelişecek, böylece organizma değişen koşullara ve yorgunluğa karşı koyabilecektir. Bunda en fazla etki becerilerin gelişmesinde kassal hareketlerle verimliliğin artması ve dolayısıyla kassal güç ve dayanıklılığın artmasında görülür. Şişmanlık sorunundan kurtulma, çocukluk ve ergenlik dönemini sağlıklı ve mutlu şekilde bitirebilme, kalp damar rahatsızlıkların engellenmesi, solunum ve dolaşım sistemlerinde oluşacak hastalıkların önlenmesi ve son olarak da kalp kan dolaşımını uygun seviyede yürütebilme, egzersizlerle yani hareketlerle dolayısıyla da beden eğitimi etkinlikleriyle sağlanır.

2. Sinir Kas Sistemi : Kas eğitimi sonucunda yeteneklerin ve motorsal becerilerin kazanılmasıdır. Genel olarak vücut kontrolü, vücut koordinasyonu sinir kas sisteminin gelişimi demektir. Koşma, sıçrama, tırmanma, yakalama, takla atma v.b. temel hareketlerin temelini oluşturur.

3. Zihinsel Gelişim : Etkinlikler yoluyla yapılan öğrenme sonucunda, öğrenme için gerekli algılama, düşünme, akıl yürütme, kıyaslama ve temel kavramların gelişmesidir. Motor becerilerin gelişimi bireyin zihinsel, duygusal ve toplumsal gelişimiyle ilgilidir.(motor becerileri; kuvvet sürat, dayanıklılık, hareketlilik ve beceri)

4.Heyecansal ve Duygusal Gelişim : Karmaşık, dengesiz ve gergin tepkilerin bir düzenle anlaşılır biçimde gelişmesidir. Çocuğun heyecansal tepkileri bedensel ve ruhsal gereksinmelere dayanır. Bu bakımdan heyecansal gelişim çocuğun bedensel ve ruhsal dengesini bulma çağıdır.

Beden Eğitiminin Temel Faydaları :

 1. 1. Eğitim tüm organizmayı içerir. Zihin ve benden bütünlüğü eğitimin temel felsefesini oluşturur.
 2. 2. Beden eğitimi genel eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Beden eğitiminin amaçları genel eğitimin amaçlarına uygundur. Ve bu amaçların gerçekleştirilmesine katkıda bulunur.
 3. 3. Beden eğitimi etkinlikleri büyüme ve gelişme için temeldir. İnsan organizmasının maksimum gelişmesi büyük kas gruplarının katıldığı bedensel etkinliklere bağlıdır.
 4. 4. Beden eğitimim serbest zamanların kullanımına katkıda bulunur.
 5. 5. Beden eğitimi kendini ifade etme ve oluşturma olanakları sağlar. Bedenin birey olarak ifadede kullanılması, yeni hareketlerin oluşturulmasında zengin olanaklara sahiptir.
 6. 6. Beden eğitimi kültürel gelişmeye yardımcı olur.
 7. 7. Estetik beğeniye ve artistik üretime katkıda bulunur.
 8. 8. Beden eğitimi duyguların kontrol edilmesine yardımcı olur. Oyun ve spor ortamındaki etkileşim, duyguların kontrolü ve boşaltımı için uygun olanaklar sağlar.
 9. 9. Beden eğitimi karakter ve kişilik gelişimine katkıda bulunur. Güçlü bağlar ve bağlılık, takım ruhu, grup etkileşimi, oyun ve spor alanlarındaki görülen özelliklerdir. Tebiki bu özelliklerin kişilik gelişimine katkısı vardır. Takım arkadaşlarına, rakiplere uyum toplumsal uyumun sağlanmasında önemli rol oynar.
 10. 10. Beden eğitimi organik gelişime katkıda bulunur.
 11. 11. Psikomotor becerileri geliştirir.
 12. 12. Sağlık ve sağlığı koruma alışkanlıkları geliştirir.
 13. 13. Zihinsel gelişim için olanaklar sağlar.
 14. 14. Demokratik süreçlere katkıda bulunur. Sınıf etkinliklerinin planlanmasında ve yürütülmesinde tüm bireylerin katılımını sağlıyor.
 15. 15. Beden eğitiminin temelinde biyoloji, sosyoloji ve psikolojinin etkileri ve belirtileri vardır.
 16. 16. Beden eğitimi bireyin gereksinmelerine dayanır. Hareket en önemli temel gereksinim kabul edilir. Fiziksel etkinlik yaşamak için gereklidir. Durgun bir modern yaşam hiçbir işe yaramaz.
 17. 17. Oyun eğitsel potansiyele sahip içgüdüsel dürtüler olarak karşımıza çıkar. Bu oyunun dinamik niteliği bireylerin daha uygun davranış modeli geliştirmesine yardımcı olduğundan dolayı, oyunda beden eğitiminin içinde yer alan bir kavram olduğuna göre beden eğitiminin bu faydası göz ardı edilemez.

Beden Eğitiminin Bölümleri 3 bölümde incelenir:

 1. Jimnastik
 2. Spor
 3. Oyun

1.Jimnastik çeşitleri:

a.Eğitim amaçlı Jimnastik b. Yarışma amaçlı jimnastik c. Gösteri amaçlı jimnastik d. Tedavi amaçlı tıbbi jimnastik e. Ritmik jimnastik

yarışma amaçlı jimnastik kendi içerisinde

 1. Artistik jimnastik (Aletli)
 2. Akrobatik jimnastik
 3. Sportif ritmik jimnastik

Sporun tarifini daha önce yapmıştık

2. Oyun :Eğitsel bir değer taşıyan çocuğun bedensel, ruhsal ve ahlaki gelişimini hedef alıp çocukta haz ve neşe düzenli hareketlere oyun diyoruz.

Beden Eğitimi ve Sporun Öğretim Metodları :

 1. 1. Öğrenme
 2. 2. Çalışma
 3. 3. Antrenman Metodu

1. Öğrenme Metodu:

Kısa zamanda sonuca varılabilmesi, Mükemmelliğe erişilmesi için tutulan yolun çizilmesidir. Büyük gruplarla çalışılabilir. Çalışan yerine çalışma konuları ön plana gelir. Bir plan hazırlanır ve topluluk bu plana göre çalıştırılır. İyi sınıflandırılmış okullarda, iyi hazırlanmış programla bu metot yararlı olabilir. Ancak bu metodun sakıncalı yönleri de olabilir. Bunlar:

1. Çalışma biçimi gençlerin isteklerine uygun değildir.

2. Çalışmalarda hareketler adımlama biçiminde yani zincirleme şeklinde değildir. Sadece hareketler geometrik şekilde kalıp olarak bölünür öğrenciye sunulur.

3. öğrencilerin istekleri çeşitli yönlerde olmasına rağmen topluca ortak bir konu üzerinde çalışılır.

4. salonların olmadığı veya küçük olduğu saha ve araçların az sayıda bulunduğu yerlerde bu metodun faydası azalır.

Metodik yardımcıları hareketin anlatılması, gösterilmesi ve düzeltimi şeklindedir. Bu metodun kullanılış yerleri çalışma planı tam olarak sınırlandırılmış toplumlarda kişisel yeteneklerden daha çok toplumun eğitimine yönelmiş topluluklarda sıkı bir birlik isteyen çalışmalarda, bugünkü okullarımızdaki çalışma şekillerinde ve askeri eğitimler bu metotla yapılmaktadır.

2. Çalışma Metodu:

Hırslı bir şekilde kısa zamanda sonuca erişmek için değil, kendi kendine seçilen konular üzerinde serbestçe çalışmadır. Çalışma eğitimi üzerine kurulup geliştirilmiştir. Beraber ve belirli formlara uyma zorunluluğu yoktur. Kişiler çalışma eğitimini kendi işi olarak ele alır ve görürler. Faydalı bir eğitim insanın iç doğasından gelen istek ve kuvvetle kişinin serbest bir hedefe kendi seçtiği yollarla erişebilmesidir. Bu metot da hareketin anlatımı açıklama, gösterme konu bakımından çok kısa, çocuğun yapısına ve amaca uygun olmalıdır. Öğretmen geri planda kalmalı çocuğun yapabileceği herşeyi deneyebilmesi için serbest bırakmalı ancak zor durumlarda on yön verici hatırlatmalarda bulunulmalıdır.

3. Antrenman Metodu:

Her iki metotdan değişik özellikler taşıyan çalışma biçimidir. Genellikle kulüp ve okullarda ders dışı çalışmalar için geliştirilerek ortaya çıkarılmıştır. Amaç en yüksek forma erişmedir. İrade eğitimine yer verilir. İyi dereceye doğru ilerleme istek ve cesareti, kuvvet, dayanıklılık, hareketlilik, sürat ve beceri yerine sporcu hırsı kazandırma bu metodun amaçlarındandır. Birbirini izleyen alıştırmalar planlı olarak tekrarlanıp hareketlerin otomotikleştirilmesini sağlar. Yavaş yavaş güçleştirilen hareketlerle bedensel ve ruhsal gelişimin sağlanarak en üstün başarıya ulaşılır. Kaslar iç organlar ve sinir sistemi eğitilerek yorgunluk anı geciktirilip dinlenme süresi düşürülerek dayanıklılık kazanılır.

Antrenman metodunun metodik yardımcıları:

Öğrenme metodu ile çalışma metodu arasındadır. Bu metotla ödev verilir. Fakat konu üzerinde izlenecek yol tam olarak programlaştırılır. Diğer metotlardan farklı tarafı çok küçük gruplarla çalışılır. Böylece birkaç öğrenciye bir çalıştırıcı gerekir. Çalıştırıcı gençlerin bütün yeteneklerini saptayarak uygun bir çalışma programı hazırlar.

Temel Motorik Özellikler

Kuvvet: Bir dirençle karşı karşıya kalan kasların kasılabilme yada bu direnç karşısında belirli bir ölçüde dayanabilme yeteneğine kuvvet diyoruz. Spor branşlarına göre 2’ye ayrılır:

 1. Genel Kuvvet, 2. Özel Kuvvet

Çalışma biçiminde kuvvet 3 şekildedir:

1. Maximal kuvvet, 2. Çabuk kuvvet, 3. Kuvvette devamlılık

Dayanıklılık: Organizmanın uzun süre devam eden sportif alıştırmalarda yorgunluğa karşı koyabilme ve oldukça yüksek yorgunluktaki yüklenmeleri uzun süre devam ettirebilme yeteneğine dayanıklılık deriz. Tüm organizmanın yorgunluğa mümkün olduğu kadar karşı koyabilme gücüdür.

Spor türüne göre 2 sınıflandırması vardır. Genel ve özel.

Enerji oluşumu açısından 2 tane. Aerobik, ana aerobik

Süreleri açısından 3 tane. Kısa, orta, uzun.

Sürat: İnsanın kendisini en yüksek hızla bir yerden bir yere hareket ettirme yeteneğidir. Hareketlerin mümkün olduğu kadar büyük bir hızla uygulanması yeteneği olarak tanımlanmaktadır.

İvmelenme, ortalama ve maximum hız olarak sınıflandırma yapılır.

Hareketlilik: Eklemlerin vücut bölümlerinde belli bir hareket yönünden izin verilen açı kollarının sınırları arasında kalan alana hareket alanı diyoruz. Tüm eklem hareketi boyunca hareket edebilme yeteneğine hareketlilik diyoruz. Aktivitelerin eklemlerin müsaade ettiği oranda ve geniş açıda yapılmasına hareketlilik diyoruz. Genel ve özel olarak sınıflandırma yapılabilir.

Beceri: Koordinasyon. İstemli ve istemsiz hareketlerin düzenli, uyumlu, amaca yönelik bir hareket dizisi içerisinde uygulanmasıdır. Organizmanın sinirsel bir gücüdür. Hareketin uygulanmasına katılan iskelet, kaslar, eklemler ve eklem bağları ile merkezi sinir sistemi arasındaki işbirliğidir.

Genel ve özel beceri olarak sınıflandırması yapılır.

Sportif Terimler

Antrenman: Fizik ve moral gücün, teknik ve taktik becerilerin, organik ve psikolojik yüklemelerle düzeltilmesi ve en üst düzeye getirilmesi amaçlarına yönelik bir eğitim sürecidir. Sporcunun kendini en yüksek verimine ulaşabilmesi için planlı biçimde yaptığı bedensel ve ruhsal çalışmaların tümüdür.

Antrenman organizmada fonksiyonel ve morfolojik değişmeler sağlayarak ve sporcuda verimin yükseltilmesi amacıyla belirli zaman aralıklarıyla uygulanan yüklenmelerin tümüdür.

Antrenör: Antrenman yaptıran uzman kişilerdir.

Spor Yönetimi: Sporda yönetimi meydana getiren unsurların kuruluş ve işleyiş biçimini inceleyen ve bu unsurların en iyi şekilde sevk ve idaresi için gereken yönetim tekniğini bulmaya çalışan spor biliminin koluna biz spor yönetimi diyoruz. Yönetimi meydana getiren unsurlar: İnsan, para, malzeme, zaman ve yerdir.

Spor Yöneticisi: Spor hizmet ve faaliyetlerinin sevk ve idaresinde çeşitli şekillerde görev alan bu hizmet ve faaliyetlerin yürütülmesinde emeği geçen görevlilere spor yöneticisi diyoruz. Resmi ve gönüllü olama üzere iki spor yöneticiliği vardır.

Spor Teşkilatı: Spora ilişkin amaçlar doğrultusunda geniş kapsamlı bir işin veya işlerin görülmesi için kurulan spor hizmet ve kuruluşlarına sporda teşkilatlanma veya spor teşkilatı diyoruz. Merkezi ve yerel teşkilatlanma olarak iki türü vardır.

Spor Organizasyonu: Spor yarışmaları ile sportif amaca yönelik olarak düzenlenen seminer, toplantı, kurs, panel, kamp vb. her türlü sportif faaliyetin en iyi şekilde sevk ve idaresi ve sonuçlandırılması için bir program dahilinde yapılan çalışmalara spor organizasyonu diyoruz.

Spor Tesisleri: Spor faaliyetlerinin yapıldığı çeşitli mimari ve mühendislik hizmetlerinin sunulduğu farklı teknik ve taktik usullere göre yapılan sportif yarışmaların uygulandığı alanlara biz spor tesisleri diyoruz. Çok amaçlı ve tek amaçlı olarak ikiye ayrılır.

Spor tesislerinin çeşitleri:

 1. Semt sahası 10. Tenis kortu
 2. Stat 11. Atış poligonu
 3. Spor salonu 12. Atletizm sahası (toprak ve tartan)
 4. Yüzme havuzu 13. Veledrom (bisiklet pisti)
 5. Kayak evi 14. Açık saha
 6. Telesiej 15. Sporcu kamp eğitim merkezi
 7. Teleski 16. Sporcu eğitimi sağlık araştırma merkezi (SESAM)
 8. Kayıkhane 17. Gençlik kampı tesisleri
 9. Misafirhane

Dünyadaki Önemli Spor Organizasyonları:

Olimpiyat oyunları Afrika oyunları

Dünya şampiyonası Akdeniz oyunları

Dünya kupası yarışmaları Balkan şampiyonaları

Üniversite oyunları İslam ülkeleri spor oyunları

Avrupa şampiyonaları Dünya okullar spor yarışmaları

Avrupa kupası yarışmaları Uluslar arası turnuvalar

Asya oyunları Türkiye şampiyonaları

Pan American oyunları

CIO (Comite İnternationel Olimpic)……Uluslar arası Olimpiyat Komitesi

USF – TSF …… Uluslararası Spor Federasyonları –Türk Spor

TMOK ….. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Federasyonları

OLİMPİYATLAR

Olimpiyat oyunlarını yapılması için alınan kararlar şunlardır:

23 haz. 1894 yılında Fransız Pierre de Coubetin başkanlığında yapılan toplantıda;

 1. 1. Modern olimpiyat oyunlarının yapılış tarzı eski olimpiyatların zaman ritmine uyarak 4 yılda bir yapılır. İptal edilebilir, fakat başka yıla bırakılamaz.
 2. 2. Yarışmalara kutsal bir değer tanınır. Bu değer eski çağlarda dinsel ve milli iken, yeni çağlarda ise vatana ve millete saygı olarak adlandırılır.
 3. 3. Olimpiyatların değeri yalnız amatörlere açık olup, maddi değerli ödüller yasaklanmıştır. Komite sporcuları olumsuz davranışlarından dolayı yarıştırmama yetkisine sahiptir. Ve sporcuların amatörlüğü milli olimpiyat komitelerince onaylanacaktır.
 4. 4. Oyunların milletlerarası niteliği korunur
 5. 5. Oyunlara bütün milletler çağrılır ve yapıldığı yerler ülkeden ülkeye değişir.
 6. 6. Oyunların sportif içeriği eski yunan yarışma türlerinden değil modern sporlardan oluşur.
 7. 7. Yarışma programlarına spor türlerinden ancak atletik sporlar dediğimiz koşular, atlamalar, atmalar ve ağırlık kaldırmalar, su sporları dediğimiz yelken,kürek, yüzme ve ayrıca buz pateni, eskrim, güreş, boks, binicilik, atış, jimnastik, bisiklet ve çayır oyunları gibi sporlar alınabilir. Bunlara 5’li yarışlardan oluşan sporlarda katılabilir.
 8. 8. Olimpiyatlarda dil, din, ırk, ve politik etkinliklere yer verilemez
 9. 9. Her olimpiyat oyununun yapılacağı ülkede şehri seçme hakkı CIO ya aittir.

10. Her ülkenin olimpiyat oyunlarına katılabilmesi CIO ya bağlı milli olimpiyat komitelerini kurmalarıyla olabilir.

11. Oyunların tarihçesinden dolayı bir saygı ifadesi olarak 1896 da Atina da 2.si ise Pierre de Coubertin’in anısı için Paris’te yapılmasına karar verilmişti.

12. Olimpiyatlar ülke ismiyle değil şehir ve yıl ismiyle anılır.

Olimpiyat Oyunlarının Simgeleri:

Olimpiyat Ateşi: Temiz ve yüce bir özlemin sembolü olarak olimpiyat oyunlarının başladığı ilk gün yakılıp bütün oyunlar boyunca sürekli yanar. Olimpiyat ateşini tutuşturan meşale Yunanistan’ın Olemp dağında eski adetlere uygun olarak yakılır. Meşale olimpiyatların yapılacağı şehre kadar koşucu atletler tarafından taşınır ve ev sahibi ülkenin atlet sporcusuna teslim edilir. Meşaleyi son devrala sporcu stadyuma gelerek olimpiyat ateşini elindeki meşaleyle tutuşturur. İlk defa 1936 Berlin Olimpiyatlarında kullanıldı.

Olimpiyat Bayrağı: İç içe geçmiş beş halkanın beyaz bir zemine işlenmesiyle ilk defa 1920 Anvers Olimpiyatların da kullanılmış, bayraktaki halkaların 3 tanesi üstte, 2 tanesi alttadır. Üstekilerden sol kenardaki mavi halka Avrupa’yı, siyah halka Afrika’yı, kırmızı Avusturalya’yı, yeşil Amerika’yı, sarı halkada Asya’ temsil eder.

5 kıtanın dostluk, birlik ve kardeşlik duyguları içerisinde olimpiyat oyunları vasıtasıyla kenetlendiğinin bir ifadesi olarak oyunların 1. günü göklere çekilir, son günlere kadar dalgalanmaya devam eder.

Olimpiyat Yemini Parolası ve İnanışı: Modern olimpiyat oyunlarının başladığı ilk gün sporcular ve hakemler olimpiyat ruhuna uygun olarak ant içerler. Bunu ev sahibi ülkenin sporcusu ve hakemi diğer ülkeler adına yapar.

Ödüller: Modern olimpiyatlarda dağıtılacak ödüller amatörlük ruhu içerisinde kalacak şekilde madalya ve diplomalardır. Ferdi klansmanda ilk üçe giren sporculara birer madalya ve diploma, 4. 5. 6. lara da birer diploma verilir. Dağıtılan madalyalar altın gümüş ve bronz madalyalardır ve kaplamadır. Pek fazla maddi değeri yoktur. Oyunlarda görevli hakemler ve resmi görevliler ile bütün ülkelerin olimpiyat ekiplerinin resmi görevlilerine birer tane hatıra diploması ve büyük ödüllerden birisi, isimlerinin stat duvarlarına kazınmalarıdır.

Modern Olimpiyatlar

 1. 1. 1896 Atina
 2. 2. 1900 Paris

3. 1904 St Lois

4. 1908 Londra

5. 1912 Stockholm

6. 1916 Savaş nedeniyle yapılamadı

7. 1920 Anwers

8. 1924 Paris

9. 1928 Amsterdam

10. 1932 Los Angeles

11. 1936 Berlin

12. 1940 Savaş

13. 1944 Savaş

14. 1948 Londra

15. 1952 Helsinki

16. 1956 Melbourn

17. 1960 Roma

18. 1964 Tokyo

19. 1968 Mexico City

20. 1972 Münih

21. 1976 Montreal

22. 1980 Moskova

23. 1984 Los Angeles

24. 1988 Seul

25. 1992 Barcelona

26. 1996 Atalanta

27. 2000 Sydney

Amatör: Hiçbir çıkar beklemeden,yaptıkları spor dalınan maddi karşılık beklemeden sporları icra eden kişilere ve kuruluşlara amatör deriz.

Profesyonel: Yaptıkları uğraşı meslek haline getirip yaşamını bu şekilde kazanarak, gerekli kanunları yerine getiren kişi ve kuruluşlara profesyonellik deriz.

Olimpiytalar veya spor organizasyonları bir ülkeye ne kazandırır:

 1. Reklam (ülkenin tanıtımın sağlar)
 2. Farklı kültürler bir araya gelerek kaynaşırlar
 3. Ekonomide güçlülük meydana gelir
 4. Prestij imkanı sağlar
 5. Ülkede spora olan ilgiyi artırır
 6. Kültürlerarası etkileşim sağlar
 7. Daha fazla sporcuyla bu organizasyonlara katılabilirler, diğer ülkeler göre
 8. Bir ülkenin tesisleşmesini sağlar

Uluslar arası Federasyonlar

Amatör Bisiklet Federasyonu ………………………………………………. FIAC

Jimnastik Federasyonu ……………………………………………………….. FIG

Kürek Birliği Fed. .. ………………………………………………………….. FISA

Patinaj Birliği Fed. …………………………………………………………… ISU

Futbol Birliği Fed. …………………………………………………………….. FIFA

Atıcılık Birliği Fed. …………………………………………………………… UIT

Yelken Birliği Fed. …………………………………………………………… IYRU

Amatör Yüzm Fed. …………………………………………………………… FINA

Amatör Atletizm Fed. ……………………………………………………….. IAAF

Amatör Güreş Fed. …………………………………………………………… FILA