Genel

Beyin Fırtınası (Brainstorming)

 1. 1. 1. TANIM

Basit anlamda, bir grup insanın yaratıcı bir şekilde düşünerek fikir üretmesi tekniğidir. Beyin Fırtınası, mevcut bazı kural ve teknikleri kullanarak yeni fikirlerin teşvik edilmesi ve oluşturulması yöntemidir.

1941 yılında “Alex Osborn” tarafından geliştirilen bu yöntem, özel bir grup oturum şeklinde olup değerlendirme ve geliştirme için bir soruna çok sayıda çözüm bulma tekniğidir.

 1. 2. 2. BEYİN FIRTINASI TEKNİĞİ UYGULAMA ALANLARI

Toplam Kalite Yönetimi içerisinde yer alan ve İstatistiksel Süreç Kontrolü’nün de uygulanması için bilinmesi gereken yedi temel sorun çözme tekniği, diğer adıyla “7 Kalite Aracı” bulunmaktadır. Bu kalite araçları, karşılaşılan problemlerin:

– – Belirlenmesi,

– – Çözümlenmesi,

– – Yönlendirilmesi,

– – Kolaylaştırılması,

– – Sistematik bir yaklaşımla bilgi ve verilerin değerlendirilmesi amaçlarına yönelik olarak tasarlanmışlardır.

Bu kalite araçları aşağıda sıralanmıştır:

 1. a. Akış Diyagramları,
 2. b. Histogramlar,
 3. c. Pareto Analizi,
 4. d. Sebep Sonuç Diyagramları,
 5. e. Kontrol Kartları,
 6. f. Veri Toplama,
 7. g. Dağılım Diyagramları.

 

Bu yedi amacın paralelinde, yöneticiler ve operatif düzeyde çalışanlar tarafından araştırma ve problem çözme sürecinde yaratıcılıklarını ve becerilerini konu üzerinde yoğunlaştırmak, yeni fikirler üretmek ve yeni çözüm yolları bulmak için kullanılan “7 Yönetim Aracı” mevcuttur.

Bu araçlar şu şekilde sıralanmıştır:

 1. a. İlgi Diyagramı,
 2. b. Matris Diyagramı,
 3. c. Ağaç Diyagramı,
 4. d. İlişkiler Diyagramı,
 5. e. Matris Veri Analizi,
 6. f. Proses Karar Diyagramı,
 7. g. Ok Diyagramı.

Kalite ve Yönetim Araçları’nın uygulanmasında Beyin Fırtınası Tekniği kullanılmaktadır. Beyin Fırtınası, konu seçimi, olası sorunların önceden belirlenmesi, bir soruna yol açan nedenleri saptama (sebep sonuç analizi), bir sorunla ilgili hangi verilerin toplanacağının saptanması ve bir sorunu ortadan kaldıracak çözüm önerilerinin belirlenmesinde başarıyla kullanılır.

 1. 3. 3. BEYİN FIRTINASININ YARARLARI

Beyin Fırtınası, ekip içerisinde yer alan bireylerin ürettiği fikirler ile eski, etkisiz ve önemini kaybetmiş fikirlerden kurtulmayı sağlar. Bu serbest çalışan mekanizma problemlere, görünüşte basit ancak uygulamada orijinal ve etkili çözümler bulunmasını sağlar.

 

Beyin Fırtınasının sağladığı yararları şu şekilde sıralamak mümkündür:

– – Üretkenliği teşvik eder,

– – Kısa süre içerisinde birçok fikrin üretilmesini sağlar,

– – Problemi genele yayar ve ekipteki tüm bireylerin problem ile aynı düzeyde ilgilenmesini sağlar,

– – Paylaşımı geliştirir,

– – Diğer problem çözme metotlarına girdi teşkil eder,

– – Uygun çalışma ortamı yaratır,

– – Çalışanların sorumluluk bilincini geliştirir,

– – Çalışanların iletişimini iyileştirir.

Beyin Fırtınası aşağıda yer alan unsurların gelişiminde de oldukça etkilidir:

– – Kuruluş Yapısı ve Politikası,

– – Yeni Endüstriler,

– – Yönetim Metotları,

– – Hükümet Politikası,

– – Fabrikalar,

– – Süreçler,

– – Servisler ve Hizmetler,

– – Yazılı Doküman ve Makaleler,

– – Patentler,

– – Araştırma Teknikleri,

– – AR-GE Prosedürleri.

4. BEYİN FIRTINASININ TEMEL KURALLARI

Beyin Fırtınasına tüm bireylerin etkin, üretken ve yaratıcı bir şekilde katılabilmesi için koyulmuş bazı kurallar mevcuttur. Bu kuralların uygulanması ve oturumun bu kurallar doğrultusunda gerçekleşmesini oturum yöneticisi sağlar. Burada amaç, eşitliğin sağlanması ve bireylerin motivasyonudur. Bu temel kurallar aşağıda sıralanmıştır:

– – Yönetici oturuma geçmeden önce, katılımcıların ortama ısınmasını sağlamak amacıyla güncel bir sohbet konusu açar. Üyelerin motivasyonunun sağlanmasıyla birlikte oturuma geçilebilir,

– – Öncelikle üzerinde beyin fırtınası yapılacak konu ortaya koyulur,

– – 4–15 katılımcıdan oluşan bir grup, beyin fırtınası oturumu için idealdir,

– – Takım üyelerinin aktif katılımı sağlanır,

– – Üretilen fikirler, paylaşım esnasında yorumlanmaz,

– – Üyeler fikirlerini sırayla söylerler ve bu fikirler harfiyen not edilir,

– – Üretilen fikirlerin tüm bireyler tarafından anlaşılması sağlanır; fikirler netleştirilir,

– – Aynı mesajı veren fikirler birleştirilir ve tek bir “sonuç fikir” oluşturulur,

– – Değerlendirme bütün üyelerin katılımıyla yapılabileceği gibi oluşturulacak bir değerlendirme ekibiyle de yapılabilir,

– – Her üye ve her fikir eşit değere sahiptir,

– – Belirli bir zaman sınırı olmalıdır,

– – Üretilen fikirler gereksiz olarak nitelendirilmez. Fikirlerin oylama yoluyla eliminasyonuna gidilir,

– – Çok sayıda fikir üretilmeye çalışılmalıdır. Bu aşamada öneri kalitesi değil, öneri miktarı önemlidir,

– – Her birey, aklında kaç fikir olursa olsun sırası geldiğinde yalnız bir fikir önermelidir,

– – Beyin Fırtınası bir turda herkes pas deyince biter,

– – Beyin fırtınası oturumunda mutlaka bir sonuç elde edilme şartı aranmaz. Bu durumda sonuca ulaşmak için yeni bir seans tertip edilmesi gerekir.

5. BEYİN FIRTINASINDA KARŞILAŞILABİLECEK PROBLEMLER VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

Beyin Fırtınası tekniğinin temelinde “yaratıcı düşünmek” yer almaktadır. Oturumun başarılı olabilmesi için önce yaratıcı düşünmenin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Bu engeller :

– – Fazla hızlı değerlendirme,

– – Aptal gözükme korkusu,

– – Muhafazakar davranma; yani kendisinden önceki yöneticiler tarafından oluşturulan davranış standardına uyma zorunluluğu hissi,

– – Açıkça gözüken şeyleri sorgulamama,

– – Kalıplar ya da tek bir geçerli sonuç bulma zorunluluğu hissi,

– – İnsanların yapılarından kaynaklanan ve kendi kendilerine koydukları engeller.

Yaratıcı düşünmenin önündeki engellerin kaldırılması, beyin fırtınası oturumuna yeni bir vizyon katacaktır. Beyin Fırtınası oturumunda karşılaşılabilecek diğer problemler ve çözümleri aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır:

 1. a. Katılımcıların hata yapma korkusu: Beyin Fırtınası tekniğinden hedeflenen sonucu alabilmek için, fikirlerin özgürce beyan edildiği, fikirlerin tenkit edilmediği bir “özgür düşünme-paylaşma” ortamı yaratılmalıdır,
 2. b. Yönetici korkusu: Katılımcıların düşüncelerini paylaşması sırasında kısıtlanmadığı, fikirlerinden dolayı tepki almayacağı, fikirlerinin kariyer gelişimlerini olumsuz etkilemeyeceği, herkesin eşit olduğu bir paylaşım ortamı yaratılmalıdır,
 3. c. Bilgi yetersizliğinden dolayı beyin fırtınasına olan güvenin kaybedilmesi: Beyin Fırtınası tekniğinin başarı ile uygulanması için, tekniğin tüm kurallarının çok iyi bir şekilde bilinmesi ve uygulanması gerekir. Aksi takdirde, beyin fırtınası uygulamasından bir sonuç elde edilemez ve bu tekniğe karşı bir güvensizlik oluşur,
 4. d. Verimsiz bir beyin fırtınası oturumu yapma riskinin her zaman varoluşu: Beyin Fırtınası toplantılarında, iyi sonuç alınamaması riski her zaman mevcuttur. Uygun teknik, yazılım ve kuralların uygulanması ile bu risk asgari seviyeye indirilebilir. Bu noktada oturum yöneticisinin izleyeceği yöntem ve katılımcıların özverili yaklaşımları oturumun kaderini belirleyecektir.

6. BEYİN FIRTINASI TEKNİĞİNİN UYGULANMASI

Temel kurallar doğrultusunda uygulama basamakları aşağıda sıralanmıştır:

 1. a. Beyin Fırtınası oturumunda koordinasyonu sağlayacak, oturumun amacını takdim edecek ve kuralları özetleyecek oturum yöneticisi başkanlığında oturum açılır. Bu yönetici katılımcılar arasından seçilebilir veya beyin fırtınası tekniğine hakim bir kişi de görevlendirilebilir,
 2. b. İşlenecek konu açık ve kesin bir biçimde belirlenir. Oturumun hemen başında konu (sorun) tanımlanmalı; gerekli görüldüğünde yeniden tanımlama yapılmalıdır,
 3. c. Beyin Fırtınası kuralları tüm bireylere yönetici tarafından hatırlatılır. Katılımcılara oturumdan önce beyin fırtınası tekniği hakkında mutlaka bilgi aktarılmalı, eğitim verilmelidir. Bu şekilde oturumdan yüksek verim alınması sağlanacak ve gereksiz konularla vakit kaybı önlenmiş olacaktır,
 4. d. Beyin Fırtınası oturumuna geçilir. Üyelerden biri veya görevlendirilecek bir sekreter (yazıcı), yapılan önerileri herkesin görebileceği büyük bir kağıt, tahta, flipchart, vb. üzerine yazar,
 5. e. Değerlendirilecek önerilerin sayısını azaltmak için 1.tur oylamaya geçilir. Tüm öneriler oylanır. Oylamaya katılanlar doğru olduğuna inandıkları öneriye hakları doğrultusunda oy verirler,
 6. f. Oylama sonucunda, en çok oy alan öneriler, bir daire içine alınarak işaretlenir. Hangi önerilerin (oy miktarına göre) 2. turda oylamaya alınacağına oturum yöneticisi veya katılımcılar karar verir,
 7. g. Oturum yöneticisinin inisiyatifine bağlı olarak, öneriler herkes tarafından anlaşılana kadar üzerinde tartışılır, öneriler değerlendirilir. Oturumun çeşitli aşamalarında bu işlem tekrarlanabilir,
 8. h. 2. tur oylamaya geçilir. Bu oylamada geri kalan öneriler değerlendirilir. Geriye 3-4 öneri kalıncaya kadar oylama devam eder. Oylamalar sonunda öneriler (çözümler) önem sırasına göre belirlenmiş olur.

7. ÇOKLU OYLAMA TEKNİĞİ (MULTIVOTING)

Beyin Fırtınası uygulamalarında, önerilerin önem sırasına göre dizilmesinde ve seçilmesinde kullanılan, çabuk ve kolay bir eliminasyon yöntemidir.

Çoklu Oylama Tekniği yardımıyla, aşağıdaki sonuçlar elde edilmektedir:

– – Yüksek miktardaki öneri adedini, üzerinde kolayca çalışılabilir sayıya indirmek,

– – Kazanan ve kaybedenin olmadığı bir ortamda önerileri, önem derecesine göre sıralamak.

8. ÇOKLU OYLAMA TEKNİĞİNİN UYGULANMASI

Çoklu oylama tekniğinde aşağıdaki basamaklar takip edilir:

 1. a. Beyin Fırtınası ile elde edilen tüm önerilere (verilere) birer harf veya numara verilerek düzgün bir sıra oluşturulur.
 2. b. Oylama:

(1) (1) Her takım üyesi, listede yer alan öneri adedinin üçte biri (veya en fazla yarısı) kadar öneriye oy verir. Örneğin 30 öneri mevcutsa her üye 10 veya 15 oy verme hakkına sahiptir. Oturumun süresinin kontrol edilebilmesi ve daha çabuk sonuca ulaşılabilmesi için oy adedi, oturum yöneticisi tarafından da tespit edilebilir.

(2) (2) Üyeler her öneri için sadece bir oy verebilirler.

(3) (3) Oy verme işlemi, üyelerin ellerini kaldırmaları ile veya basit bir oy pusulası yardımıyla yapılabilir.

 1. c. Oyların Sayılması ve Eleme: Oyların sayılması ile birlikte bazı önerilerin elenmesi durumu ortaya çıkar. Bu noktada, inisiyatif oturum yöneticisindedir. Elenecek önerilerin tespiti için kendi belirleyeceği oy adedini kullanabileceği gibi, Başparmak Kuralı’na (The Rule Of Thumb) başvurabilir. Bu kural, aşağıda tablo halinde açıklanmıştır.

Tablo 1: Başparmak Kuralı

Takımdaki Üye SayısıÖnerinin Elenmesini Gerektiren Oy Miktarı
5 veya daha az0,1-2 oy
6 ila 153 veya daha fazla oy
15’ten fazla4 veya daha fazla oy

 

9. KARA HARP OKULU VİZYONUNUN YENİLENMESİ AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN BEYİN FIRTINASI TOPLANTISI

Kara Harp Okulu vizyonunda değişiklik yapılması konusu Okul Komutanı Tümgeneral Nejat BEK’in emirleriyle gündeme gelmiştir. Bu amaç doğrultusunda yine Okul Komutanı emriyle bir “Beyin Fırtınası Toplantısı” tertip edilmiştir.

Toplantıya Okul Karargahı, Dekanlık, Destek Kıtaları ve Öğrenci Alayı’nda görevli bazı üst ve alt kademe subaylar katılmıştır. Oturum yöneticisi Siyem Koordinatörü İs. Yzb. Akın ARSLAN’dır. Oturum yöneticisi tarafından hazırlanan “Beyin Fırtınası Bilgi Notları” oturuma katılacak tüm subaylara daha önceden dağıtılmıştır.

Oturuma geçmeden önce, katılımcıları oturuma adapte etmek için küçük bir ısınma turu düzenlenmiştir. Bu turda vizyon ifadesi tanımı, nasıl olması gerektiği, içeriği ve iletmesi gereken mesaj üzerinde tartışılmıştır. Daha sonra oturum yöneticisi bu sıcak bilgiler ışığında katılımcılardan, kendilerine göre bir vizyon teklifi üretmelerini istemiştir. Kendilerine tanınan sürenin sonunda, sırasıyla tüm katılımcıların teklifleri dinlenmiştir. Teklifler içerisinde yer alan ve vizyonda yer alabilecek ifadeler, oturum yöneticisi tarafından “Kritik Kelimeler” ve “Kavramsal İfadeler” başlıkları altında tahtaya yazılmıştır.

Birbirine yakın olan ifadelerin de birleştirilmesi sonucunda aşağıdaki öneri listeleri oluşmuştur:

KRİTİK KELİMELER:

 1. 1. Saygın Kurum 7. Dünya 13. Lider
 2. 2. Seçkin 8. Yetiştirmek 14. Harp Okulu
 3. 3. Daima 9. Harp Sanatı
 4. 4. Mükemmel 10. Yaratıcılık
 5. 5. Subay 11. Ülkenin Bekası
 6. 6. En İyi 12. Kara Harp Okulu

KAVRAMSAL İFADELER:

 

 1. 1. Evrensel ve Toplumsal Değerler
 2. 2. Atatürkçü Düşünce
 3. 3. Geleceğe Yön Vermek
 4. 4. Ölçülebilir Olmalı
 5. 5. Geçmişine Sahip Olmak
 6. 6. Mükemmel Subay
 7. 7. Nitelikler Kazandırmak
 8. 8. Mesleği ile Gurur Duyan Nesil Yetiştirmek
 9. 9. Uzun Vadeli Mesleki İdealleri Olan
 10. 10. Nasıl Bir Harp Okulu İstiyoruz?
 11. 11. Vizyon Heyecan Yaratmalı ve İddialı Olmalı?
 12. 13. Süreklilik İçermeli
 13. 14. Milli Menfaatler
 14. 15. Bölgesel Güç Olmak
 15. 17. Sorunlara Meydan Okuyan
 16. 18. Barış Koruyuculuğu / Savaşçılığı
 17. 19. Devlete Hizmet

22. Yaşamı Anlamlı Hale Getirmeli

23. Toplumun Her Kesimince Anlaşılır Olmalı

24. Teknik, Taktik ve İdari Faaliyetleri Uygulayabilecek

25. Fikri, İlmi ve Bedeni Yeterlilik

26. Yüksek Karakterli Liderler

Kritik Kelime ve Kavramsal İfadelerin tespitinden sonra dinlenme amacıyla kısa bir ara verilir. Bu ara katılımcıların hem dinlenmesi hem de ifadeler üzerinde düşünmesi için iyi bir fırsat olacaktır.

Aradan hemen sonra, tahtaya yazılan ifadelerden hangilerinin vizyon’da yer alacağını belirlemek üzere bir oylama gerçekleştirilir. Bu oylama sonucunda tespit edilecek ifadeler, Kara Harp Okulu’nun vizyonunu oluşturacaktır. Oylama çoklu oylama “multivoting” tekniğine göre gerçekleştirilmiştir.

KRİTİK KELİMELER İLE İLGİLİ OYLAMA SONUÇLARI

KRİTİK KELİMELER: Oylama Sonuçları:

1. Saygın Kurum 1

2. Seçkin 3

3. Daima 9

4. Mükemmel 0

5. Subay 11

6. En İyi 20

7. Dünya 6

8. Yetiştirmek 10

9. Harp Sanatı 5

10. Yaratıcılık 7

11. Ülkenin Bekası 6

12. Kara Harp Okulu 3

13. Lider 19

14. Harp Okulu 1

Oylama sonucunda en çok oy alan dört kritik kelime aşağıda sıralanmıştır. Kara Harp Okulu vizyonunun içerisinde bu kelimeler yer alacaktır:

– – Subay

– – En İyi

– – Yetiştirmek

– – Lider

KAVRAMSAL İFADELER İLE İLGİLİ OYLAMA SONUÇLARI

KAVRAMSAL İFADELER: Oylama Sonuçları:

1. Evrensel ve Toplumsal Değerler 1

2. Atatürkçü Düşünce 2

3. Geleceğe Yön Vermek 8

 

 

KAVRAMSAL İFADELER: Oylama Sonuçları:

4. Ölçülebilir Olmalı 0

5. Geçmişine Sahip Olmak 1

6. Mükemmel Subay 2

7. Nitelikler Kazandırmak 0

8. Mesleği ile Gurur Duyan Nesil Yetiştirmek 2

9. Uzun Vadeli Mesleki İdealleri Olan 1

10. Nasıl Bir Harp Okulu İstiyoruz? 2

11. Vizyon Heyecan Yaratmalı ve İddialı Olmalı 19

13. Süreklilik İçermeli 2

14. Milli Menfaatler 1

15. Bölgesel Güç Olmak 0

17. Sorunlara Meydan Okuyan 0

18. Barış Koruyuculuğu / Savaşçılığı 1

19. Devlete Hizmet 1

22. Yaşamı Anlamlı Hale Getirmeli 0

23. Toplumun Her Kesimince Anlaşılır Olmalı 0

24. Teknik, Taktik ve İdari Faaliyetleri Uygulayabilecek 0

25. Fikri, İlmi ve Bedeni Yeterlilik 5

26. Yüksek Karakterli Liderler 2

Oylama sonucunda, en çok oy alan ve değerlendirmeye alınacak öneriler aşağıda sıralanmıştır:

– – Geleceğe Yön Vermek

– – Vizyon Heyecan Yaratmalı ve İddialı Olmalı

– – Fikri, İlmi ve Bedeni Yeterlilik

Oturum yöneticisi katılımcılardan elde edilen sonuç kelime ve ifadeleri kullanarak birer vizyon tanımı teklifi yapmalarını ister. Bu istek üzerine katılımcılar tarafından yapılan teklifler aşağıda liste halinde belirtilmiştir:

KATILIMCILAR TARAFINDAN OLUŞTURULAN VİZYON TEKLİFLERİ

S.NO

RÜTBESİ / ADI SOYADIVİZYON TEKLİFİ

1

Tuğgeneral Raif AKBAŞKara Harp Okulu. Dünyada en iyi subayı yetiştirmede lider!

2

Tuğgeneral Raif AKBAŞK.H.O.nun vizyonu; Dünyada en iyi subayı yetiştirmede lider olmak!

3

Tuğgeneral Raif AKBAŞYönetici-Komutan ve lider yetiştirmede lider olmak.

4

P.Kur.Alb.Hasan ZİNCİDİTürkiye’nin geleceğine yön veren, dünyanın en iyi lider subaylarını yetiştirmek.

5

Öğ.Alb.Cemal CEYLANİlmi, fikri ve bedeni yeterliliğe sahip dünyanın en iyi lider subaylarını yetiştiren Harp Okulu olmak.

6

Öğ.Alb.Cemal CEYLANDünyanın en iyi lider subaylarını yetiştiren Harp Okulu olmak.

7

Öğ.Alb.Cemal CEYLANDünyanın en iyi subaylarını yetiştiren Harp Okulu olmaktır.

8

Öğ.Alb.Hazım ALTUNFikri, ilmi ve bedeni yeterliliğe sahip, geleceğe yön verebilecek liderlik özelliklerini kazanmış dünyanın en iyi subayını yetiştirmektir.

9

Öğ.Alb.Hazım ALTUNGeleceğe yön verebilecek liderlik özelliklerini kazanmış, fikri , ilmi ve bedeni yeterliğe sahip dünyanın en iyi subayını yetiştirmektir.

10

Öğ.Alb.Hazım ALTUNİçinde bulunduğu çağa yön verebilecek yöneticilik ve liderlik özelliklerine sahip dünyanın en iyi muvazzaf subaylarını yetiştiren Harp Okulu olmak.

11

Y.Müh.Alb.Mustafa KARAGÖZMesleğinde heyecan duyan ve geleceğe yön veren lider subaylar yetiştiren dünyanın en iyi Harp Okulu olmak.

12

Y.Müh.Alb.Mustafa KARAGÖZAtatürkçü düşünce sistemi içerisinde, Türk toplumunun değerlerine sahip, evrensel boyutta dünyanın en iyi subaylarını yetiştiren Harp Okulu olmaktır.

13

Öğ.Alb.Erhan YILDIZDünyanın en iyi lider subaylarını yetiştiren Harp Okulu olmak.

14

Öğ.Alb.Erhan YILDIZ(Birliğini taktik seviyede maksimum performansla sevk ve idare eden) Dünyanın en iyi lider subaylarını yetiştiren Harp Okulu olmak.

15

Doç.Dr.Öğ.Alb. A.Kadir VAROĞLUDünyanın en iyi lider subaylarını yetiştirmek.

16

Doç.Dr.Öğ.Alb. A.Kadir VAROĞLUEn etkili liderlik eğitimi veren yüksek öğretim kurumu olmak.

17

Alb.Cengiz GÜNHANEn iyi Kara Kuvvetlerini meydana getirecek, fikren ilmen ve bedenen kuvvetli subaylar yetiştirmek.

18

Alb.Cengiz GÜNHANGeleceğe yön verebilecek, fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli, lider subaylar yetiştirmektir.

19

Alb.E. TOPTAŞFikri, ilmi ve bedeni yeterliliğe sahip, geleceğe yön veren en iyi subay ve liderleri yetiştirmede iddialı olmak.

20

Alb.E. TOPTAŞDünyanın en iyi subayını yetiştirmek.

21

Alb.A. GÜNDOĞDUDünyanın en iyi lider subayını yetiştirmek.

22

Top.Alb.Cengiz YAVUZFikren, ilmen ve bedenen yeterli subaylar ile dünyanın en iyi çağdaş liderlerini yetiştirmektir.

23

Tnk.Alb.Timur ARITICIDünyanın en iyi liderlerini yetiştiren Harp Okulu olmak.

24

Tnk.Alb.Timur ARITICIHarp sanatını çok iyi bilen yaratıcı lider subaylar yetiştirmektir.

25

Öğ.Yb.Selahattin ATİKYüksek fikri, ilmi ve bedeni yeterliliklere sahip, en iyi lider subayları yetiştirmektir.

26

Öğ.Yb.Selahattin ATİKÇağın lider subaylarını yetiştirmek.

27

Kur.Yb.İ. ARTUÇGeleceği gören ve yön veren, fikren, ilmen ve bedenen yeterli lider yetiştirmek.

28

Kur.Yb.İ. ARTUÇKara Harp Okulu lider subayları yetiştiren, bilimsel, askeri ve bedeni yeterlilik programları açısından örnek, dünyanın en iyi yüksek öğrenim kurumlarındandır.

29

Öğ.Bnb.Kemal KARACADaima dünyanın en iyi subaylarını yetiştiren Harp Okulu olmak.

30

Öğ.Bnb.Ergin KALKANÇağdaş, bilimsel, demokratik ilkeler doğrultusunda; Türkiye Cumhuriyetinin ihtiyaç duyduğu özelliklerin tümüne cevap verebilecek nitelikte subay yetiştirmek!

31

Öğ.Bnb.Ergin KALKANDünyanın en iyi Kara Harp Okulu olmak.

32

Öğ.Bnb.Ümit SÖYLEMEZYurtta ve dünyada barışı sağlama ülküsüne fedakarca adanmış güçlü, kararlı ve lider subaylar yetiştirmektir.

33

Öğ.Bnb.Ümit SÖYLEMEZDünyanın en iyi subayını yetiştiren HarpOkulu olmaktır.

34

P.Bnb.Oray ARSLANBilimsel yeterliliğe sahip çağdaş teknolojiyi en iyi seviyede kullanabilen, dinamik fikirleri ile geleceğe yön verebilen liderleri yetiştirmek.

35

P.Bnb.Oray ARSLANOrtadoğu, Balkanlar ve Orta Asyanın lider ve komutanlarını yetiştirmek.

36

Top.Bnb.Oğuzhan AKOVAFikri, ilmi, bedeni yeterliliğe sahip geleceğe yön verecek en iyi lider subayları yetiştirmektir.

37

P.Bnb.Cengiz ALTINAYFikri, ilmi ve bedeni yeterliği ile geleceğe yön verebilecek kadroları oluşturacak lider ve subaylar yetiştirmektir.

38

Top.Yzb.Uğur ZELFikri, ilmi ve bedeni yeterliliğe ulaşmış, geleceğe yön verebilen yaratıcı lider subayları yetiştirmektir.

39

Top.Yzb.Uğur ZELTüm Harbiyelilerin, mezun oldukları gün, tüm mesleki değerleri özümsemiş ve subay olmaktan duydukları kıvançla uzun vadeli ideallere sahip olmalarını sağlamaktır.

40

Öğ.Kd.Yzb.Suat MALKOÇHarp Okullarının en iyisi olmaktır.

41

Top.Yzb.U.Ziya YILDIRIMYüksek karakterli, fikren, ilmen, bedenen yeterli ve kendisini bir ömür boyu memleket hizmetine adamış en iyi lider ve subayları yetiştirmektir.

42

Ütğm.Hakan AKINFikren, ilmen ve bedenen dinamik, geleceğe yön veren, yaratıcı lider subay yetiştirmektir.

43

Ütğm.Hakan AKINAtatürkçü düşünce sistemini özümsemiş, fikren ve bedenen dinamik, yaratıcı lider subaylar yetiştiren; Akademik anlamda dünyanın seçkin üniversiteleri arasında yer alan, dünyanın en iyi Harp Okulu olmaktır.

44

Tnk.Ütğm.E.BUDANURÇağdaş, yaratıcı, fikren ve bedenen dinamik dünyanın en iyi lider subaylarını yetiştirmek.

45

Tnk.Ütğm.E.BUDANURYaratıcı, lider subaylar yetiştirmek.

Vizyon tekliflerinin üretilmesiyle birlikte toplantı sona erdirilir. Daha sonra katılımcılar tarafından üretilen tüm teklifler, oturum yöneticisi ve bir uzman ekip tarafından incelenir ve değerlendirilir. Bu değerlendirme doğrultusunda yönetici, bazı sonuç teklifler üretir ve bir sonraki toplantıda paylaşılabilecek şekilde yazılı hale getirir. Bu sonuç fikirler aşağıda yer almaktadır:

OTURUM YÖNETİCİSİ TARAFINDAN OLUŞTURULAN VİZYON TEKLİFLERİ

Oturum yöneticisi tarafından oluşturulan sonuç önerileri değerlendirmek üzere bir beyin fırtınası toplantısı daha düzenlenir. Bu toplantıda, yönetici tarafından üretilen tekliflerin uygun olduğuna karar verilir ve önerilerin oylanmasına geçilir. Oylama sonuçları aşağıda yer almaktadır:

 

VİZYON TEKLİFLERİ: OYLAMA SONUÇLARI:

1. Fikri, ilmi ve bedeni yeterliliğe sahip, 3

geleceğe yön verebilecek lider subayları

yetiştirmek.

2. Fikri, ilmi ve bedeni yeterliliğe sahip, 3

geleceğe yön verebilecek dünyanın en

iyi lider subaylarını yetiştirmek.

3. Dünyanın en iyi lider subaylarını yetiştirmek. 4

4. Dünyanın en iyi lider subaylarını yetiştiren

Harp Okulu olmak.

5. Dünyanın en iyi subaylarını yetiştirmede 2

lider olmak.

6. Fikri, ilmi ve bedeni yeterliliğe sahip, 2

geleceğe yön verebilecek dünyanın en iyi

subaylarını yetiştiren Harp Okulu olmak.

7. Dünyanın en iyi subaylarını yetiştiren 7

Harp Okulu olmak.

Yapılan oylama sonucunda en fazla oyu alan öneri Kara Harp Okulu’nun vizyonu olarak tespit edilmiştir:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir