Ekonomi İktisat

İşletmenin Yönetimi

“Akıl yaş ta değil baştadır, fakat aklı başa yaş getirir.” Pazara katılmadan, bir başka deyişle, işe başlamadan önce yapılan planlama çalışmaları girişimcinin ilerideki başarısı için gereklidir. Ancak, bu aşamada ya­pılan çalışmalar iş adamının ilerideki yıllardaki başarısının sürekli olacağını garanti edemez. Hızla değişen koşullara uyum sağlamak, rekabet gücünü ve pazar payını korumak, başarının sürekliliği için zorunludur. […]

İktisat

Belediye İktisadi Teşebbüsleri

Bildiğiniz gibi belediyeler mahalli nitelikteki kuruluşlardır. Türkiye’de benzer şekildeki diğer kuruluşlar ise köyler ve il özel idareleridir. Belediyelerin görevleri 1580 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesi 77 fıkra halinde gösterilmiştir. Belediyelerin bu görevlerini gerçekleştirmek için yaptığı harcamalar Belediye giderlerini oluşturmaktadır. Belediyelerin organlarını 3 grupta inceleyebiliriz; Buna göre Belediyelerin organları, Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninden […]

İktisat

İktisadi Sistemler

İKTİSAT, bireyler ve toplumların sınırlı kaynaklarını sınırsız ihtiyaçlarını karşılamak için nasıl dağıttıklarının incelenmesidir. Ülkeler arasındaki farklı ekonomik yapı ve kurumların organizasyonu ile çeşitli çıkar grupları arasındaki ilişkileri inceleyen iktisat bölümüne İKTİSADİ SİSTEMLER adı verilir. İktisatçının belli bir ekonomik sorunla ilgili bütün gerçekleri araştırıp toplama işlemine BETİMLEYİCİ İKTİSAT denir. İktisadın temel özellikleri: Malların üretimi,tüketimi ve dağıtımıyla ilgili olması. Sosyal […]

İktisat

What Are The Parts Of Organizations ?

I ask this question because the person who is working in an organization must know where he or she takes place in these parts.They must know their works, their responsibilities and who they are in favor of. Also to have knowledge about these parts will help the worker which statute he or she will promote […]

İktisat

Ulaşılabilirlik Ve Kontrol Edilebilirliğin Ek Kriteri

İlk olarak 2. bölümden zamanın doğrusal bağımsız fonksiyonu tanımını hatırlayınız ve f.T(f) Cm olduğunda özellikle kompleks-değerli fonksiyonlarını f: (t),;=…n, farzedin. F:=1,….,n. şeklinde bir grup fonksiyonun komplex sayılar alanının üstünde [t1,t2] bir zaman aralığında lineer bağımsız olduğunu hatırlayınız. ( Kompleks sayılar a:, i=1,….,n sıfır dışında şöyle ki a,f1(t)+…+anf n(t)=0 bütün t ler [t1,t2] aralığında koşulunda) aksi […]

İktisat

Çok Uluslu Bir Şirketin Ürettiği Bir Malın Farklı Piyasalardaki Talep Eğrileri

1-) Çok uluslu bir şirketin ürettiği malın talep fiyat esnekliği, A piyasasında (-0.13), B piyasasında (-1.13)’dür. Nasıl değerlendirirsiniz? Aynı malın farklı fiyat esnekliklerine sahip olmasının nedeni ne olabilir ? Tek fiyat uygulandığında elde edilen kar nasıl arttırılabilir ? Malın talebinde bir artış olduğu taktirde üreticinin bunu karşılayabilme kapasitesi neye bağlıdır ? Çok uluslu bir şirketin […]

İktisat

İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramı Ve Amacı

İnsan kaynakları yönetimin iki temel amacı vardır; verimliliği arttırmak ve iş yaşamının niteliğini yükseltmektir. İnsan Kaynakları Yönetimin Tanımı ve Önemi Günümüzde İKY’nin önemi şu sorunlar yüzünden her zamankinden daha fazla ağırlık kazanmıştır. İşgücüyle ilgili maliyetler Verimlilik Değişimler İşgücündeki olumsuzluk belirtileri İşgücüyle ilgili maliyetler: İnsan kaynaklarının etken kullanımının maliyetler üzerindeki olumlu sonuçları şunlardır: İşgücü devir oranının […]

İktisat

Başarı Değerlendirmenin Tanımı ve Önemi

1. GİRİŞ İnsan kaynakları yönetiminde, başarı değerlendirmenin yeri ve önemi günümüzde de halen tartışılan en önemli sorunlardan biridir. Aslında, işgörenin bir işyerine ilk alınması ile birlikte ve çalışma yaşamının her aşamasında, çalışmaları, gözlem ve sonuç itibariyle değerlendirilmektedir. Bu tür faaliyetler, ancak başarı değerlendirme gibi bir sistem içinde yapılırsa anlam kazanabilir. Bu amaçla, çalışmanın birinci kısmında; […]

İktisat

İnsan Kaynaklarının Doğuşu ve Gelişimi

İnsan Kaynakları yönetimini herhangi bir örgütsel ve çevresel ortamda insan kaynaklarının örgüte, bireye ve çevreye yararlı olacak şekilde, yasalara da uyularak, etkin yönetilmesini sağlayan işlev ve çalışmaların tümü olarak tanımlayabiliriz. İnsan Kaynakları Yönetimi 1950’li yıllarda hissedilmeye başlanmasına rağmen örgütsel ortamda insana yönelik yaklaşımlar oldukça eskidir. Böylece İnsan Kaynakları Yönetimi, insanı temel alan ve onun daha […]

İktisat

Black Holes

Since Isaac Newton, we admit that every matter has a pull force because of its mass. This force is called gravity. Earth pulls us with a huge force. In order to escape from Earth’s gravity we need to accelerate to a velocity of 40000 kmph. There are some strange masses in the universe from which […]

İktisat

İktisada Giriş

1-) İktisat:Bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için kıt kaynakları kullanarak maximum fayda sağlamaktır. Nasıl ki günümüz şirketlerinde üretilen mal veya hizmetlerin az giderlerle çok kar elde etme isteği esas amaçtır.Bunu idame için ayrı bireyler görevlendirilip,ayrı birimler kurulur.Hatta yönetim şekli dahi belirlenebilir.Eğer insanların günlük hayatlarına indirgersek,her fert minimum giderle maximum şekide yaşamak ister.Bütün insanların ihtiyaç ve arzularının sonsuz […]

Felsefe İktisat

Değer teorisi nedir?

Önemli iktisadi düşünce okullarının hepsinde bir değer teorisi vardır.Değer teorisinin bir yanda Marxist öbür yanda Neoklasik ve Klasik iktisatta oynadığı roldeki ayrılıklar şu şekildedir. Klasik iktisattan anladığımız Adam Smith, David Ricardo ve John Stuart Mill geleneğidir. Neoklasik iktisat günümüzde egemen olan ve 1870’lerde William Stanley Jevons, Carl Menger ve Leon Walras’ ın öncülük ettikleri gelenektir. […]