Genel Kpss

Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersi Notları

Öğretmen, bu derste öğrencilerin özellikle kendi haklarını tanıma, başkalarının haklarına saygı ve hoşgörü gösterme, aynı zamanda kendisinin ve başkalarının haklarını koruma gibi konularda onları bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapmalıdır. Ancak, öğrencilerin özelliğinden dolayı öğretmen bu hedefini gerçekleştirmede bazı güçlüklerle karşılaşabilir. Karşılaşılan güçlükleri aşmak amacıyla aileleri insan hakları konusunda bilinçlendirme etkinliklerine de önem vermelidir. Bunu sağlamak amacıyla […]

Kpss

Londra Konferansı, 1912 ve 1921 Tam Metin

Balkan Savaşı sırasında1912 Aralık ayının ortalarında aynı anda başlayan iki ayrı uluslararası konferans. Bunlardan birinde Osmanlı ve Balkan ülkelerinin temsilcileri karşı karşıya geliyordu. Diğeri ise, Avrupalı altı büyük devlet temsilcisinden oluşmaktaydı. Osmanlının ve diğer tarafın koruyucuları vardı. Avusturya-Macaristan ve Almanya İstanbul hükümetini, Rusya ve Üçlü İtilaf devletleri de Balkan ülkelerini destekliyordu. Konferansta, Osmanlı İmparatorluğunun egemenliği […]

Kpss

Uluslararası İlişkiler Sözlüğü Bolüm 1

Acheson Planı Kıbrıs sorununun tırmandığı 1963-1964 döneminde A.B.D.’nin özel temsilcisi Dean Acheson tarafından önerilen çözüm yolu. Buna göre Kıbrıs adası her ikisi de NATO üyesi olan Türkiye ve Yunanistan arasında ikiye bölünerek paylaştırılacak, böylece iki müttefik ülkeyi savaşın eşiğine getiren bir sorun çözülmüş olacak ve NATO dışındaki güçlerin adaya müdahalesi engellenecekti. Plan adanın iki ülke […]

Kpss

Yerel Yönetim Kavramı

Yerel yönetimler, ulusal sınırlar içerisindeki değişik büyüklüklerdeki topluluklarda yaşayan insanların, ortak ve yerel nitelikteki gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan ve hukuk düzeni içerisinde oluşturulmuş olan anayasal kuruluşlardır. Literatürde yoğun olarak kullanılan yerel yönetim tanımı ise evrenselleştirilerek verilmektedir. Buna göre ” Yerel yönetimler belirli bir coğrafi alanda yaşayan, yerel topluluğun bireylerine kendilerini en çok ilgilendiren konularda hizmet […]

Kpss

Türk Anayasal Tarihi

Örgutlenmemiş, düzensiz, aralarında maddi manevi bir ortak yan bulunmayan sosyolojıyı yönlendıremez. SİYASİ TOPLUM: İnsanların ortak siyasi birlik kurmak amacıyla biraraya gelmesıyle olusur. Sıyasi toplumlarda insanları biraraya getiren unsurlar a) soy birliği b) dil birlıği c) inanç birliği bir arada yaşama duygusu siyasi birliği oluşturmaya yeter. Siyasi toplum aynı özellıkleri gösteren bir cins meydana getirir. Siyasi […]

Kpss

Siyasi Tarih Özeti

Kıbrıs sorununun tırmandığı 1963-1964 döneminde A.B.D.’nin özel temsilcisi Dean Acheson tarafından önerilen çözüm yolu. Buna göre Kıbrıs adası her ikisi de NATO üyesi olan Türkiye ve Yunanistan arasında ikiye bölünerek paylaştırılacak, böylece iki müttefik ülkeyi savaşın eşiğine getiren bir sorun çözülmüş olacak ve NATO dışındaki güçlerin adaya müdahalesi engellenecekti. Plan adanın iki ülke arasında nasıl […]

Kpss

Kamu Mali Yönetimi İle İlgili Notlar

3 ana bütçe var.. 1–merkezi yönetim bütçesi 2–yerel yönetim bütçesi 3–sosyol güvenlik kurumları bütçesi merkezi yönetim bütçeside 3’e ayrılıyor.. 1-genel bütçeli kuruluşlar 2-özel bütçeli kuruluşlar 3-düzenleyici ve denetleyici kurumlar eskiden bütçe çağrısı BAŞBAKANLIKCA yapılırdı artık MALİYE BAKANLIĞINCA yapılıyor özerk bütçe 5018 ile kamu mali literatüründen kaldırılmıştır. kitlerin bütçeleri artık devlet bütçe sisteminden çıkarıldı zaten kitler […]

Kpss

Türk Siyaseti; Anayasa ve Vatandaşlık Hakları

Türk Siyasetine Giriş Türk Siyaseti diye bir kavram olabilir mi? Türkiye’de siyaset olabilir mi? Etimolojik olarak; Siyaset – Politika İtalyanca’dan geçmedir. 1. Politika – Grekçe – Eski Yunanca – Site devletine atıf yapan bir kavram. Sitede işler nasıl oluyor bunu konuşuyorlar. 2. Politikos – devlet adamı 3. Politeo – devlet, cumhuriyet 4. Politis – Yurttaş […]

Kpss

Türkiye’de Bütçe Denetimi

Bir bütçenin denetlenebilmesi için öncelikle uygulanması gereklidir. Bu yüzden öncelikle bütçenin uygulanması evresine kısaca değinmekte fayda vardır. Bütçenin uygulanması hükümete verilen bir görevdir yasama organı bütçeyi onaylamakla, hükümete ödenek bölüm ve maddelerinde belirtilen hizmetler için karşılarında yazılı miktarlar kadar harcama yapmaya yetki vermektedir. Yapılan harcamaların bütçe ile verilen yetkiye ve kamu harcamalarının yapılmasını düzenleyen kanunlara […]

Kpss

Kamu Kesimi Tarafından Üretilen Mal Ve Hizmetler

KAMUSAL MAL ve HİZMETLER Toplumu oluşturan insanlardan her birinin ayrı ayrı maddi ve manevi birtakım ihtiyaçları vardır. Kişisel nitelikteki bu ihtiyaçların kaynağı, insanların fizyolojik ve psikolojik varlıklarıdır. Örneğin giyinmek, karnını doyurmak, eğlenmek ve ısınmak bu tür ihtiyaçların tipik örnekleridir. İnsanlar yalnız başlarına yaşayamazlar; bir araya gelmek suretiyle bir toplumu oluştururlar. Bunun organize şekline de devlet […]

Kpss

Kamu Yönetimi Nedir

1. “Yetki saptırması” bir idari işlemin hangi unsurundaki sakatlık halini ifade etmek için kullanılan terim: • Amaç 2. Anayasa mahkemesinin yüce divan sıfatıyla yargılama yetkisine sahip oldukları: • Cumhurbaşkanını • Bakanlar kurulu üyelerini • Anayasa mahkemesi başkan ve üyelerini • Hakimler savcılar yüksek kurulu başkanı ve üyelerini 3. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi klasik liberal görüşe sahip […]

Kpss

Kuvvetler ayrılığı ilkesi nedir

1921 Anayasası:  Milli Egemenlik ilk kez dile getirilir.  Türk tarihinin en yumuşak anayasasıdır.  Yasama ve yürütme yetkisi mecliste toplandığı için Meclis hükümeti söz konusudur.  Meclisin bakanları her zaman değişebilir.  Bakanlar kurulunun meclise kullanabileceği hiçbir silahı yoktur.  Bakanlar teker teker meclis tarafından seçilir.  Devlet Başkanlığı müessesi yok.  Meclis […]