Tarih

1921 Anayasasının genel özellikleri

   1921, bir devlet için gerekli kurum ve organların oluşturulduğu yıl olmuştur. TBMM Hükümeti 1921 yılı başında bir taraftan 6 Ocak’ta başlayan Yunan saldırısına cevap verirken diğer taraftan da isyan eden milis kuvvetlerini tasfiye ederek devlet otoritesini etkin kılmak, düzenli orduyu oluşturmak, anayasa yapmak ve ilk bütçeyi hazırlamak gibi yeni devletin kuruluşuna yönelik önemli sorunlarla […]

Tarih

Lale Devri Nedir

Pasarofça Antlaşması neticesinde ortaya çıkan barışı iyi kullanmak isteyen Osmanlılar, artık Avrupa karşısında savunma durumunda kalacağını anladığından… Balkanlardaki sınır kalelerini tahkim etme, bölge halkını yanında tutmak için vergileri azaltma siyaseti uygulamaya ağırlık vermekteydi. Damat İbrahim Pasa, Osmanlılara üstünlük kurmuş olan Avrupa’yı her yönüyle tanımak için Avrupa başkentlerine elçiler göndertti. 1718-1730 yılları arasındaki bu dönem, sanatta […]

Tarih

Lozan Barış Antlaşması Nedir

Kurtuluş savaşını başarıya ulaştıran Mustafa Kemal Paşanın başında bulunduğu T.B.M.M. hükümetiyle İtilaf devletleri arasında önce Mudanya mütarekesi imzalandı ( 11 Ekim 1922 ). Buna göre, kısa bir süre sonra, barış yapılması gerekliydi. İtilaf devletleri, barış görüşmelerine T.B.M.M. hükümetiyle Osmanlı hükümetini davet ettiler. Bu durum T.B.M.M. hükümeti tarafından olumlu karşılanmadı. Yapılan toplantıda Ankara hükümeti, Osmanlı hükümetiyle […]

Siyasal Bilimler Tarih

Avrupa’da Aydınlanma

1. YUNAN UYGARLIĞININ AYDINLANMA’YA ETKİSİ Aydınlanma’nın temelleri İlkçağ Tarihi’nde, Yakındoğu’da belirli bitki ve hayvanların evcilleştirilmesine dayalı bir tarımın gelişmesi ilk kentlerin kurulması sayesinde sağlanan bir dizi ilerlemede yatmaktadır.[1] M. Ö. VIII ve VI.y.y. larda, İtalya yarımadasının tüm batı ve güney kıyıları, Yunan Kolonileri ile kaplanmıştı. Sicilya’nın doğu ve güney kıyılarında bu ağ daha yoğundu. Bu […]

Tarih

Hitit Uygarlığı (M.Ö.1660-1190)

Anadolu’ya M.Ö. yaklaşık 2000 yılında küçük topluluklar halinde gelerek Kızılırmak’ın çizdiği yay içine yerleşen ve büyük imparatorluk kuran Hint-Avrupa kökenli bir kavimdir. 20.yüzyıla kadar bu halka ilişkin pek az bilgi vardı. Ama arkeologların sabırlı çalışmaları sonucunda Babil ve Asur uygarlıklarının en parlak dönemleri öncesinde Hititler’in büyük bir uygarlık kurduğu ortaya çıktı. Hititler’in hangi yolla Anadolu’ya […]

Tarih

Lozan Barış Antlaşması

Kurtuluş savaşını başarıya ulaştıran Mustafa Kemal Paşanın başında bulunduğu T.B.M.M. hükümetiyle İtilaf devletleri arasında önce Mudanya mütarekesi imzalandı ( 11 Ekim 1922 ). Buna göre, kısa bir süre sonra, barış yapılması gerekliydi. İtilaf devletleri, barış görüşmelerine T.B.M.M. hükümetiyle Osmanlı hükümetini davet ettiler. Bu durum T.B.M.M. hükümeti tarafından olumlu karşılanmadı. Yapılan toplantıda Ankara hükümeti, Osmanlı hükümetiyle […]

Biyografi Tarih

Abdülaziz Han

Osmanlı padişahlarının otuzikincisi ve İslam halifelerinin doksanyedincisi. Saltanatı: 1861-1876 Babası: II. Mahmud Han- Annesi Pertevniyal Sultan Doğumu: 8 Şubat 1830 Vefatı: 4 Haziran 1876 Küçük yaşta din ve fen ilimlerini tahsile başladı. Kısa zamanda Arapça, Farsça ve dini bilgileri çok iyi bir şekilde öğrendi. Ayrıca boş zamanlarını değerlendirerek ata binmek, kılıç kullanma, güreş tutmak, cirit […]

Tarih

Türk Ulusal Kurtuluş Hareketinin Başlangıcı

DR. MEHMET ATAY (*) “Türk’ün onuru ve gururu ve yeteneği çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir Ulus tutsak yaşamaktansa yok olsun, daha iyi. Bu nedenle ya bağımsızlık, ya ölüm.” “Mustafa Kemal : Nutuk” Gazi Mustafa Kemal (Atatürk) 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ne yapmaya gelmişti ? Görünürde Gazi, Üçüncü Ordu’ya müfettiş olarak atanmış pek büyük yetkilerle […]

Tarih

Eşek Kulaklı Kral Midas’ın sırrı

Ankara’nın Polatlı İlçesi’ne bağlı Gordiyon (Yassıhöyük) Köyü’ndeki ”Frigya Kralı Eşek Kulaklı Midas”ın ahşap mezar odasının çürümemesi, gelişen teknolojiye karşın, sırrını koruyor. Anadolu Medeniyetleri Müzesi arkeoloğu Mustafa Metin, Hititler, Frigyalılar, Lidyalılar, Persler, Makedonya Kralı Büyük İskender ve Romalılara ev sahipliği yapan Gordiyon’da, Frigya Kralı Midas’ın tümülüsünün bulunduğu höyüğün ilk olarak 1900’lü yıllarda bölgedeki demiryolunda çalışan Avustralyalı […]

Genel Tarih

İnkılapçılık

İnkılap, kelime anlamı ile değişme, bir halden başka bir hale dönmeyi ifade eder. İnkılap; Arapça “ kalp” kelimesinden gelmiş olup, bir milletin sahip olduğu siyasi, sosyal ve askeri alanlardaki kurumların devlet eliyle makul ve ölçülü metotlarla köklü bir şekilde değiştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. İnkılap ve devrim kelimelerinin Fransızca karşılığı “révolution”, İngilizce karşılığı “revolution”dur. Kelime Latince kökenli […]

Tarih

Osmanlı Devleti’ Nin Duraklama Dönemi ( 1579 – 1699 )

Osmanlı İmparatorluğu, 16. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde doğuda ve batıda geniş sınırlara ulaşmıştı. Ancak bu yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı Devleti eski ilerleme hızını kaybetti. Osmanlı Devleti’nin kurumlarında bozulmaların başladığı ve güç kaybettiği dönemde Avrupa’da Rönesans ve Reform hareketleri yapılmıştı. Osmanlı Devleti, Avrupa’daki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edemedi ve eski geleneklerine bağlı kaldı. Bu durum […]

Tarih

Osmanlı Devletinde Eğitim,Öğretim,Bilim Ve Sanat

-BİLİM- Dil ve Edebiyat:  Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde hem devlet yazışmalarında hem de edebiyat ve bilim eserlerinde arı bir Türkçe kullanılmıştır.  Fatih zamanından itibaren Türkçe’ye Arapça ve Farsça kelimelerin girmesiyle OSMANLICA adında yeni bir dil ortaya çıkmıştır.  OSMANLICA’nın şiirde kullanılması ile DİVAN EDEBİYATI adı verilen bir tür ortaya çıktı.Ancak,Halk Edebiyatı her zaman […]