Tıp

Çoğul Gebelik Nedir

• Gebelik sırasında birden fazla fetüsün bulunmasıdır.
YÜKSEK RİSK GURUBUNDADIR
• İkiz Gebelikte
Per inatal mortalite 6 kat artar,
Monokoryoniklerde Perinatal mortalite 4-6 kat daha fazla/dikoryonik

İNSİDANS VE ETİYOLOJİ
Hellin’s kurali (1 in 80n–1 )
• İkiz gebelik 1/89 Doğum(%1)
• Üçüz gebelik 1/892 “
• IVF nedeniyle insidans artmaktadır.
• Ençok negrolarda,en az Moğollarda görülür.
• Aynı cins 2/3, Kız
SÜPERFEKONDASYON:Aynı periodda ,fekondasyon ayrı zamanda(Beyaz-Zenci).
SÜPER FÖTASYON:İki ayrı periodda fekondasyon(İlk üç ayda,yerleşme için desiduada yer vardır).

Çoğul Gebelik
• TEK OVUM MONOZİGOTİK ( BENZER )
• İKİ OVUM DİZİGOTİK
Dizigotik ikiz gebelikler:
Tekrar olma olasılı iki kat fazladır.
Baba tarafı etkilemiyor.
Kızında dizigotik gebelik olma olasılığı artar.
Annenin ırkı etkiliyor.
Preovulatuvar ilaç kullanımı arttırıyor;
Klomifen %10 Pergonal %30-50
GnRh

• Dizigotik ikiz gebelikler;
Afrikada 10-40/1000 Doğum
Asyada 3/1000 “
• Monozigotik ikiz gebelikler anne ırkı ile etkilenmiyor.
İkiz Gebeliklerde Plasentasyon
Çoğul Gebelikte Tanı
KLİNİK TANI (1/3 OLGUDA YANILTICI):
• A.Fundus uteri haftasına göre daha yüksektir.
• B.Palpasyonda birden fazla çocuk kısımları palpe edilir.
• C.İki kalp sesi alınır.
BİOKİMYASAL TANI: Alfa-Fetoprotein
hCG
HPL
Estriol
YARDIMCI TANI:
• A.X-Ray–Eskiden
• B.Ultrasonografi

Maternal Komplikasyonlar
• İkiz gebelikte fizyolojik değişiklikler tekil gebeliğe göre daha fazladır.
Kan volümü Kardiak autput
Nabız Kilo artışı
(18-20 Kg)

PRETERM DOĞUM(8-10 kat fazla):
• Gebelik süresi ortalama 37 haftadır(256-258 gün)
• Tekil gebeliğe göre erken doğum 8-10 kat fazladır.

Çoğul Gebelik
HİPERTANSİYON
• Tekil gebeliklere göre 2-5 kat daha fazladır.
Hipertansiyon Preeklampsi
PLASENTA DEKOLMANI
• Hipertansiyona bağlı olarak p.dekolmanı 3 kat daha fazladır.
• Üçüncü trimestirde daha fazla görülür.
• İlk bebeğin doğumundan sonra sık olarak karşımıza çıkabilir.
Çoğul Gebelik
HİDROAMNİOS
• Tekil gebeliğe göre 3-5 kat fazla görülür.İkiz gebeliklerin %2-5’inde hidroamnios görülür
• Hidroamnioslarında %8-10’unu ikiz gebelikler oluşturur.
Twin-to-Twin transfüzyon
Gelişim bozukluğu
Akut hidroamnios
• Akut olgularda 100-150mg/gün İndomethacin verilir
(Fetal renal kan akımı ve amniotik sıvı volumunu azaltır)
• Gerekirse amniosentez yapılır
Çoğul Gebelik
ÜRİNER ENFEKSİYON
• Özellikle aşağı üriner sistem enfeksiyonları 1-4 kez daha fazladır.
POSTPARTUM KANAMA
• P.previa
• Sezaryan olma olasılığı daha yüksek(2-3 Kez).
• Varis kanamaları

Fötal Komplikasyonlar
PREMATURİTE
• Ortalama doğum 37.hafta Prematurite
Komplikasyonlar
• Fötal akciger maturasyonu daha erken olur (31.34.haftalar).
KONJENİTAL ANOMALİ
• Kong.anomali daha yüksek,
• Monozigotlarda kong.anomali daha yüksek.

Çoğul Gebelikler
FÖTAL DİSKORDANS(UYUMSUZLUK)
• İki infant arasında ağırlık yönünden %20-25 fark olmasıdır.İkizlerin %10’unda diskordans meydana gelir.
A.İnfantın plasental yüzeyinin farklı olması:
• Plasentası küçük olanda gelişim geriliği olmaktadır (Plasental yetersizlik).
B.Twin-to-twin transfüzyon:
• İki fötusun monokoryonik plasentalarında damarlar arasında anostomoz vardır.
• Adeta bir fötus donör,diğeri alıcıdır.

Çoğul gebelik
• Donör küçük ve anemiktir,oligohidroamnios vardır. Yeni doğanda kardiak yetersizlik gelişir.
• Alıcı fötus,büyük,polisitemiktir,polihidramnios olur. Yeni doğanda,kardiak yetersizlik,hiperbilirubinemi olur.
• Her iki fötusde perinatal dönemde yüksek risklidir.
• Tanı’da; US Parietal diameterda 5mm’den
fazla fark
Kiloda %25’den fazla fark
Doppler Umblikal arter akımı büyük
fark gösterir
İkiz gebelikte Damar Anastomozu
Çoğul Gebelik
• Dikoryonik plasenta varsa twin-to-twin transfüzyon ekarte edilir.
• Akut hidroamnios gelişmesi prognozun kötüleştiğini gösterir.
İKİZİN KAYBOLMASI
• Erken US’de ikiz saptanması, fakat tek infantın doğmasıdır(%1).
A.Gestasyonal sak vardır,embriyo görülmez.
B.hCG ikize göre düşer.
C. Vaginal kanama olabilir.
• Bu olgularda doğumdan sonra plasenta üzerinde beyaz bir plak görülür(Diğer gestasyonal sak).
Çoğul Gebelik
MONOAMNİOTİK İKİZ GEBELİK
• İki kordonun dolanma olasılığı çok yüksektir.
• Kan dolanımı kesilebilir ve infant ölebilir.
• Çoğunlukla 32.haftadan önce bebek ölür.
ÖLÜ FÖTÜS SENDROMU
• Çoğunlukla gebeliğin ikinci yarısında %2-7 oranında tek fötus ölür.
• Maternal sorunlar hipofibrinogemi nedeniyle gelişir.
Maternal fibrinogen 150mg/ml
Çoğul Gebelik
• Canlı fötusde; Dikoryonik Sorun olmaz
Monokoryonik DİK Anostomoz
Nedeniyle
Multbl organ.
Renal kortikal kistler
Beyinde kistik lezyonlar
(Multikistik ensefalomalazi)
• %25 Ex. %50 Beyin hasarı
• Eğer bebek viable ise,gebelik, eş ölür ölmez sonlandırılmalıdır.
Çoğul Gebelik
İKİZLERİN KİTLENMESİ
1.Makat Çene-Çeneye kitlenme
2.Verteks (1/90 000 Gebelikte)
KOMBİNE GEBELİK
1.İntrauterin
2.Ektopik(Cerrahi olarak çıkarılır)(1/30 000 Gebelik)
MOL VE GEBELİK
GECİKEN DOĞUM
• Normalde 2.infant doğumu 30 dakika içinde olur.
• 21-143 gün rapor edilen olgular vardır.
İkiz Gebelikte Doğum İdaresi
ANTEPARTUM PERİOD
• Preterm doğum
A.Yatak istirahati
B.Tokolitik tedavi(24 saat)
• Maternal aneminin önlenmesi
• Monokoryonik ise ikizden ikize transfüzyon yönünden US kontroleri
• Genetik tarama(Amniosentez+Doku kültürü)
• Hipertansiyon yönünden takip
Çoğul Gebelik
İNTRAPARTUM PERİOD
• Her iki infant moniterize edilmelidir.
• Kordon hemen klampe edilmeli(Diğer infanttan transfüzyon!!)
• İki doğum arasındaki ideal süre 5-15 dakikadır.
• %50 sezaryen.
POSTPARTUM PERİOD
• Atoni Postpartum kanama
• Doğumu takip eden 3 saat çok dikkatli izlenmelidir.
• Postpartum depresyon daha sık görülür.
Üçüz Gebelik
• Spontan olarak 1/10 000 gebelikte görülür.
• Maternal kilo artışı 20-23 Kg
• Ortalama doğum haftası 32-34
• Fötal ağırlık 1800-1900
• Diskordans daha sıktır(%30)
• Maternal ve fötal komplikasyonlar ikiz gebelikteki gibidir.
Dördüz ve Üzeri
• Erken doğum çok sıktır (30-31. Hafta ortalama doğum haftası).
• Çoğunluğu IVF sonrasında olmaktadır.
• Fötal ağırlık 1200-1500
• Redüksiyon öngörülmektedir.

Multiple pregnancy complications
HI, PAPA:
Hydramnios (Poly)
IUGR
Preterm labour
Antepartum haemorrhage
Pre-eclampsia
Abortion

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir