Doğada kendiliğinden oluşmuş, insan eli değmemiş kaynaklardır. Oluşumunda insan kaynaklı olmaması doğal kaynakların en önemli unsurudur. Var olması için insanların bilinçli eylemlerine gerek duymayan cansız ve canlı çevreyi belirleyen kaynaklar doğal kaynaklardır.

Hava, su, toprak, bitki örtüsü ve madenlerden oluşur. İnsanın yaşamını sürdürebilmesi için hayati önem taşır. Doğada tükenen kaynaklar olduğu gibi tükenmeyen kaynaklarda vardır. Tükenen kaynaklara örnek verecek olursak bunlar madenler, canlı türleri, canlı yaşam alanları gibi.  Doğal kaynaklar canlı ve cansız doğal kaynaklar olmak üzere ikiye ayrılır. Canlı doğal kayynaklar biyolojik çeşitlilik bakımından hayvanlar, bitkiler, çeşitli mikroorganizmalar. Cansız doğal kaynaklar ise canlı kaynakların yaşamı için gerekli olan hava, su, toprak gibi zenginliklerdir.

Ekosistem e gelecek olursak  canlıların içinde yaşadığı hava, su, toprak gibi ortamlardan oluşur. Su, hava gibi etmenlerden yararlanmanın yanı sıra tıp ve eczacılık gibi birçok alan ekosistemden faydalanmaktadır. İnsalar doğal yaşamı kendileri yok ettiği gibi verdiğimiz örneklere göre kendi yaşamları için sorunda oluştururlar. Doğaya verilen her zarar kendilerine geri döner.

Ekolojik Sistem
Çevrenin en önemli özelliği, tüm canlıların, cansızların ve insanoğluın yaşamları süresince birbirleri ile ilişki ve etkileşim içinde olmalarıdır. Ekolojik sistem yahut doğrusu “ekosistem, insan ve diğer canlı toplumların bir arada uyum ve denge içinde varlık ve gelişmelerini sürdürebilmeleri için lüzumlu ve mevcud koşulların tümü olarak tanınabilir.”

Doğal Kaynaklar ve Ekosistem orman
Ekosistemin en önemli özelliği, tüm canlı topluluklarının kendi içlerinde ve diğer canlılarla olan ilişki ve etkileşimlerinde dinamik, dengeli ve düzenli bir işleyişin olmasıdır. Ekosistemin dinamik yapısını ise doğum, gelişme, ölüm ve ayrışma süreçleri ile madde ve enerji akımı oluşturmaktadır.

Doğal Kaynaklar ve Ekosistem ormanlar
şu demek oluyor ki ekosistemde, tüm enerji-madde-canlı ilişkileri ile üretim-tüketim-birikim ve dolaşım süreçleri hem de fakat dinamik bir işleyiş sürecinde gerçekleşmektedir.
Bu bağlamda ekosistemin dinamik, düzenli işleyişi ise bazı ilkelere bağlıdır.

doğayı koruma

Bağlılık ilkesi, daha önce de bahsettiğimiz gibi, ekolojik sistem içerisinde mevcud bütün canlı ve cansız varlıklar arasında karmaşa fakat devamlı ve etkileşimli bir birlikteliğin olmasıdır.

Sınırı olanlık ilkesi, her canlının büyüme ve çoğalma konusunda sonsuza kadar var olamayacağı ve bir sınırı olmasını açıklamaktadır.

Doğal Kaynaklar ve Ekosistem döngüler

Dayanışma ilkesi ise ekolojik sistem içinde her canlı ve cansız varlığın birbiri ile çok yönlü ve karşılıklı bir dayanışma ilişkisinin varlığını ifade etmektedir.

Çaşama ve tabiat
Çevre tanımlaması kapsamında yer edinen kavramlardan biri de doğadır. Insanoğlunun haricinde kalan ve herhangi bir insan müdahalesi olmadan şekillenen, gelişen varlıklar, toprak, yer üstü ve yer altı zenginlikleri, su; hava, bitkiler, hayvanlar doğayı oluşturan varlıklardır. Günümüzde ise insanoğlunun kullanmadığı, müdahale etmediği yabanıl özelliklerini sakınan ve sürdüren tabiat ve varlıklarından bahsetmek pek mümkün değildir. Aslen doğa ile ekosistem kavramları çaşama kavramı ile beraber kabul edilen ve tabiatın dengesi ve ekolojik denge çevre olgusunu açıklamakta kullanılan kavramlardır. Üretim ve tüketim amacıyla insan faaliyetleri doğaya verdikleri zararlar sonucunda tabiat ananın dengesi bozulmuştur. Bu bağlamda doğa, kendisini yenileyemeyecek boyutlarda zarar gördüğü sürece, ekolojik denge bozularak çevre sorunları düzeltilemeyecek şekilde katlanarak artmaktadır.

Doğal Kaynaklar ve Ekosistem korunma
naturel Kaynakların tarifı
İnsan gereksinimlarını karşılayan, insanın çevresinde bulunan, ekonomik ve toplumsal amaçların gerçekleştirilmesinde kullanılan çalgılara kaynak adı verilmektedir.

Bir aracın kaynak olabilmesi için;

deposun farkında olunması yada bilinmesi
Faydalı olması
Teknoloji, informasyon ve kabiliyet

Doğal Kaynaklar ve Ekosistem atmosfer
Naturel kaynaklar

doğal yollardan ortaya çıkmış ve insan ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılabilen kaynakların tümünden  oluşmaktadır.

Topraklar (tarımsal topraklar, otlak ve meralar, orman arazileri)
Sular (denizler, göller, nehirler, yer altı suları)
organik nebat örtüsü
Yabani hayvan toplulukları
Madenler ve kıymetli varlıklar (metalik olan ve metalik olmayan madenler; kyaşam, petrol, uranyum, taşlar şeklinde varlıklar)
Güneş, rüzgar, yağmur

doğal kaynaklar niçin önemlidir?

En önemli üretim faktörüdür (Fizyokratlar)
Ülkelerin kalkınmasında ve büyümesinde önemli bir faktördür (Merkantalistler)
tarım ekonomisinden-endüstri ekonomisine
Kırsal yaşamdan-kentsel yaşama
Demir ve demirle ilgili sektörler ve teknoloji
Kömür endüstrisi (enerji) ve mühendislik (makine ve motorlu araçlar)
Kimya endüstrisi (petrol-enerji ve kimsayallar)
Elektronik-bilişim endüstrisi
Hizmetler sektörü
Ülke servetinin bir unsurdur.
Kıttır.
Bölgesel oluşumların ve sorunların nedenlerinden biridir (Avrupa Kömür Çelik Topluluğu)
Doğal Kaynaklar ve Ekosistem suyun önemi
Yenilenemeyen kaynaklar

Doğada değişmeden sabit bir oranda kalan tüketildiği zaman yerlerine yenileri konulamadığı için alternatifleri olmayan kaynaklardır. Kyaşam, yer altı madenleri, ham petrol, kayalar ve mermer yatakları bu tür yenilenemeyen kaynaklardır. Süreklilik bakımından;

Tükenebilen Kaynaklar: İnsan müdahalesi olmadan ortadan kalkan kaynaklardır. Doğalgaz, yer altı suları, toprak…

Tükenmeyen Kaynaklar: İnsan müdahalesi olmadan ve kullanılmadan senelerce miktarı azalmadan kalabilen kaynaklardır. Petrol ve madenler.

Ekonomik olarak tükenme
Yenilenebilen kaynaklar

Naturel ortam koşulları içinde özellik ve varlıklarını koruyabilen miktarları değişmeden sabit kalabilen kaynaklardır.

Doğal Kaynaklar ve Ekosistem bozulması
İnsanlar tarafından etkilenen kaynaklar; insan müdahalesine bağlı olarak azalır ve tükenebilirler.

Kritik noktası olan
doğal deposun kritik noktası; doğal kaynağın varlığını ve neslini sürdüremeyecek derecede azalması ve tükenmesi durumundaki miktarıdır.
Kritik noktası olmayan

İnsanlar tarafından etkilenmeyen kaynaklar

Organik Kaynaklar
nebat örtüsü
Hayvan toplulukları……
İnorganik kaynaklar
Su ve  Mineraller
Yakıt ve cevher madenleri
Toprak….
Yığın kaynaklar
Kyaşam ve petrol
Toprak….
Akım kaynaklar
Ormanlar
Su kaynaklar
Yenilenebilen diğer kaynaklar…..

Doğal Kaynakların Özellikleri
organik Kaynakların Bir Yaşam Çevresi Olması: naturel kaynaklar, üretim için gerekli bir üretim faktörü olmakla birlikte bir yaşam çevresidir.

Organik Kaynakların Sınırlı Olması: naturel kaynaklar yerküre üzerinde sınırı olandır. Özellikle toprak ve toprakaltı varlık ve zenginlikler, metal ve metal olmayan değerli madenler alternatifi olmayan ve aslabir şekilde artırılamayan doğal kaynaklardır

doğal Kaynakların Tükenebilir ve Kalitelerinin Bozulabilir Olması: yenilenemeyen kaynakların miktarı azalabilir ve bu kaynaklar tükenebilir. Diğer yandan su ve toprak benzer biçimde kaynaklar ise tükenmemekle beraber kaliteleri bozulabilir.

Organik Kaynakların Üretim unsurü Olarak diğer Üretim Faktörlerine göre Kıt Olması: doğal kaynakların en önemli özelliği ve doğal kaynaklarla ilgili en önemli sorun yeterlilik yada kıtlık sorunudur. Doğal kaynakların üretim ve tüketim için lüzumlu üretim faktörü olması ve diğer üretim faktörlerine bakılırsa kıt olmasıdır. Organik kaynakların kıtlığına ilişkin sorunlar çok yeni değildir.

Naturel kaynakların üretim fonksiyonları belirsizdir: doğal kaynaklar için bir üretim fonksiyonunu belirlemek çok zor olsa gerek. Bu durumda ise üretim fonksiyonuna bağlı olarak belirlenen girdi ve üretim maliyetleri de gerçekçi olmamaktadır. Averaj ve marjinal maliyetleri hesaplamak da zorlaşmaktadır.

Naturel kaynaklar benzeşik değildir: organik kaynaklar, sahip oldukları özellikleri, fiziksel ve kimyasal içerikleri ve yapıları, biyolojik ortamları ve oluşumları gereği birbirlerinden farklı ve ayrışık özelliklere sahiptirler (David Ricardo Diferansiyel Rant).

Doğal kaynaklar yöreseldir: organik kaynaklar yeryüzünün farklı yerlerinde dağılmış olabilir. Bu yüzden miktar olarak kalite olarak yenilenebilme, eleştiri nokta olma, deforme özellikleri değişiklaşmaktadır. Naturel kaynakların bu özelliklerine bağlı olarak avantajlı olan ülkeler, üretim, gelişme ve maliyetler açısından önemli ilerlemeler gerçekleştirirken, organik kaynak açısından dezavantajlı ülkeler ise sürekli ek maliyet ve harcamalara katlanmak zorunda kalmaktadırlar (Kıtlık Rantı).
Organik kaynaklar ortak kullanıma açık kamusal mallardır: naturel kaynaklar toplumdaki her insanın parasal bir bedel ödemeden kolaylıkla kullanabildikleri kaynaklardır. Bu bağlamda doğal kaynaklar ortak kullanıma açık kamusal mallardır. Kamusal malların tüketiminde RAKİP OLMAMA ve DIŞLANAMAMA özellikleri vardır. Kamu malı ya da toplumsal mal denildiği vakit, kaynak kullanılırken, tüketicilerin, birbirinin maliyetlerini etkilemediği doğrusu birbirlerine rakip olmadığı ve hiç kimsenin bu kaynaktan yaralanmasının önüne geçilemediği yada dışlanamadığı mallar olarak genel bir tanımlama yapılmaktadır. Bu bağlamda doğal kaynakların sosyal yahut kamusal mal olma özelliğinden dolayı yarattığı önemli sorunlardan birisi ise bedavacılık ve bunun kaçınılmaz sonucu olarak aşırı kullanım olmaktadır. Bu problemler organik kaynakların aşırı kullanımı ve yok edilmesi sorunlarını bununla beraber getirmektedir. Trol balıkçılığı, avcılık türlerinin gelişmesi dürbünlü silahlar vb. çalgılar hem türleri yok ederken bununla beraber önemli çaşama problemlerı yaratmaktadırlar.

Organik kaynaklarla ilgili bahsedilen bu temel sorunlarla birlikte, bununla beraber ortaya çıkan öteki sorunlar ise: organik kaynaklarda iyelik hakları, organik kaynak kullanım oranında toplumsal optimalite, organik kaynak yönetimi, naturel kaynağı işleme ve koruma sorunlarıdır.