Tarih

Fransız ihtilali

Dünya tarihinde önemli değişim ve gelişmelere ortam sağlayan en önemli olaylardan birisi 1789 yılında yapılan Fransız İhtilali’dir. Bu ihtilalin oluşmasında siyasal, sosyal, ekonomik ve toplumsal olaylarla birlikte dış etkenlerde önemli yer tutmuştur.

Fransız ihtilalinin oluşumu

Fransa kralı 16’ıncı Lui zamanında ekonomik sorunlara çözüm bulabilmek maksadıyla Etajenero Meclisi toplantıya çağırılmıştır. Toplantıda soylular, rahipler ve halk meclisleri arasında tartışmalar meydana gelince halkı temsil eden halk meclisleri Etajenero’yu Milli Meclis ilan etmişlerdir. Toplantı sonucunda da Milli Meclisin onayı olmadan vergi toplanmaması kararı alınınca, Fransa kralı askerleri ile meclisi dağıtmak istemiştir. Bunun üzerine halk ayaklanarak 14 Temmuz 1789 yılında Bastil Hapishanesi’ni basarak tutukluları serbest bırakmıştır. 28 Ağustos 1789 tarihinde Meclis soyluların ve rahiplerin ayrıcalıklarını kaldırmış İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi yayınlanmıştır.

Fransız ihtilali'nin çağ açması

Fransız ihtilali sonrası  

Fransız İhtilali’nden sonra anayasa ilan edilmiştir. Meşruti Krallık kurulmuştur. Napolyon’un 1804 yılında İmparator olması ile ülke içindeki karışıklıklar sona ermiştir.

Fransız ihtilali ünlüler

Fransız İhtilali Nedir?

Dünya tarihinde önemli değişim ve gelişmelere ortam sağlayan en önemli olaylardan birisi 1789 yılında meydana getirilen Fransız İhtilali’dır. Bu ihtilalın oluşmasında siyasal, sosyal, ekonomik ve toplumsal vakalarla beraber dış etkenlerde önemli yer tutmuştur.

Fransız ihtilali ve Fransa

Fransa kralı 16’ıncı Lui süreında ekonomik sorunlara çözüm bulabilmek maksadıyla Etajenero Meclisi toplantıya çağırılmıştır. Görüşmede soylular, rahipler ve halk meclisleri içinde tartışmalar meydana gelince halkı temsil eden halk meclisleri Etajenero’yu milli Meclis duyuru etmişlerdir. Toplantı sonucunda da milli Meclisin onayı olmadan vergi toplanmaması kararı alınınca, Fransa kralı askerleri ile meclisi dağıtmak istemiştir. Bunun üzerine halk ayaklanarak 14 Temmuz 1789 yılında Bastil Hapishanesi’ni basarak tutukluları serbest bırakmıştır. 28 Ağustos 1789 tarihinde Meclis soyluların ve rahiplerin ayrıcalıklarını kaldırmış İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi yayınlanmıştır.

Fransız ihtilali

Bu bildiriye nazaran;

1. Egemenlik milletin olacaktır.

2. Herkes din, inanç ve düşüncesini özgürce yaşayıp yayabilecektir.

3. Iyelik hakkı mukaddes ve dokunulmaz bir hak olacaktır.

4. Özgürlük başkalarına zarar vermeden her şeyi yapabilme olarak nitelendirilecektir.

5. İnsan ve Vatandaş haklarının güvence altına alınması, kamu düzeninin sağlanması devletin görevi olacaktır.

6. Hepimiz suçlu olduğu kanıtlanıncaya kadar suçsuz sayılacaktır.

Fransız İhtilali’nden sonrasında anayasa ilan edilmiştir. Meşruti Krallık kurulmuştur. Napolyon’un 1804 senesinde İmparator olması ile ülke içindeki karışıklıklar bitmiştir.

Fransız ihtilali'nin Osmanlı Devleti'ne etkisi

Fransız İhtilali’nin Sebepleri Nelerdir?

Fransız İhtilali’nin gerçekleşme sebepleri şu demek oluyor ki şu şekilde özetlenebilir:

1. Fransa’nın mutlakıyetle yönetilmesi ve krallık rejiminin baskısı karşısında halk ezilmiştir.

2. Amerika ve İngiltere’de kurulan devletlerin demokratik yönetimler sonucu halkına geniş özgürlükler vermiştir. Fransız halkı da çevresindeki ülkelerde gördüğü bu yönetime özenmiştir.

3. Fransız aydınlarından Monteskiyö, Volter, Jan Jak Russo, Diderot ve Voltaire’in yazdıkları eserlerde mevcut rejimin eleştirilmiş ve çözüm yollarının ileri sürülmüştür. Aydınların bu düşünce tarzları haklın krallığa ve rejime olan tepkisini arttırmıştır.

4. Fransa’da soylular ve rahipler geniş imtiyazlara sahipken, ülke halkının toplumsal olarak hiçbir hakka ve değere sahip olamaması halkı negatif yönde teşvik etmiş ve isyan noktasına getirmiştir. Kısıtlı haklara sahip olan köylüler burjuvaları desteklemiştir.

5. Fransa’nın katıldığı savaşlarda ülke ekonomisinin bozulması sonucunda halkın geçim sorunsı giderek artmıştır. Ekonomik problemlerin bir türlü aşılamaması ve savaşlarda harcanan paralar halktan ağır vergilerle karşılanmaya çalışılması sonucunda halk isyan edecek duruma gelmiştir.

tarihte Fransız ihtilali

Fransız İhtilali’nin Sonuçları Nelerdir?

Fransız İhtilali’nin sonuçları doğrusu şu şekilde özetlenebilir:

1. Soyluların ve rahiplerin ayrıcalıkları kaldırılmış ve eşitlik ilkesi getirilmiştir.

2. Mutlak monarşi sistemi yıkılmıştır. Egemenliğin halktan geldiği kabul edilmiştir. Halkın yönetime alınmasına olanak tanıdıkları olan demokratik ve laik yönetim anlayışı değer kazanmaya başlamıştır.

3. Siyasal eşitsizliğe neden olan toplumsal yapı değişmeye başlamıştır. Eşitlik, hakkaniyet, milliyetçilik, özgürlük, ulusal egemenlik, laiklik ve cumhuriyet gibi kavramlar ortaya çıkmaya adım atmıştır.

4. Milliyetçilik ilkesinin yayılması ile imparatorlukların dağılması için ortam sağlamıştır.

5. Yöresel otorite yerine merkezi otoriteler kabul edilmiştir.

6. Dağınık halde bulunan milletlerin siyasi birlikler kurabilmesine imkân sağlanmıştır.

7. İnsan Hakları Bildirisi evrensellik kazanmaya adım atmıştır.

8. Laik Hukuk kuralları uygulanmaya adım atmıştır.

9. Fransız İhtilali sonucunda Yeni Çağ bitmiş ve Yakın Çağ’ın başladığı kabul edilmiştir.

Fransız ihtilali yaydığı fikirler

Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne Etkileri Nelerdir?

Osmanlı Devleti başlangıçta çıkan vakaları pek önemsememiştir. Fransız İhtilali’ni Fransa’nın bir iç sorunu olarak görmüştür. 1795 senesinde da Fransa’da oluşan yeni rejimi tarifıştır.

Fransız İhtilali sonucunda Osmanlı Devleti’nde temel hak ve özgürlüklerin yasal güvenceye alınması ve yargı güvencesi sağlanmıştır. Toplumsal eşitlik ilkesinin yayılması Fransız İhtilali’nin sonucunda gerçekleşmiştir.

Fransız ihtilali sonuçları

Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne etkilerini doğrusu özetleyecek olursak;

1. Tanzimat ve Islahat Fermanları ilan edilmek zorunda kalmıştır.

2. Meşrutiyet duyuru edilerek parlamenter yönetime geçbilimselştir.

3. Demokrasi hareketleri ve batılı tarza yapılan yenilikler hızlanmıştır.

4. Milliyetçilik akımı Osmanlı Devleti’ndeki azcaınlıklar içinde hızla yayılmıştır. Vakit içinde azcaınlıklar bağlarımsızlıklarını kazanmak için ayaklanmaya adım atmıştır. Milliyetçilik akımı etkisiyle Osmanlı Devleti dağılma sürecine girmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir