Tıp

Hepatit B Aşıları

HBV infeksiyonu, HBV aşısı ile aşılama yoluyla infekte olmayan bireylerde önlenebilir. Ancak, milyonlarca infekte kişi yarar görmeyecektir.

0., 1. ve 6. ayda 3 injeksiyon serisi şeklinde gerçekleşecektir.

Aşılama, aşılama yapılanların %90’ından fazlasında etkilidir.

1998 itibariyle, 80 ülke aşılama programına başlamıştır.

Hepatit B ile ilişkili kronik karaciğer hastalığı ve hepatoselüler karsinom, en iyi global çocukluk çağı bağışıklanması ile önlenir.

Günümüzdeki aşılar yeterli ve güvenilirdir.

Hastalık ve HBV varyantlarını izlemek için gözetim gereklidir.

Uygulama kolaylığı, daha iyi immünojenisite ve maruz kalım sonrası immünoterapi için ilerlemiş aşılar geliştirilmektedir.

Abbott GenoticsTM Testi

HBV DNA ölçümünde kullanılan bir hibridizasyon testi. Duyarlık sınırı yaklaşık 1 ml kanda 106 genom eşdeğeri kadardır.

Akut

Bireyin önceden mevcut fiziksel veya tıbbi durumunda birdenbire ve hızla ortaya çıkan, genellikle olumsuz yöndeki bir değişiklik.

Akut Hepatit

Başlangıçtaki HBV enfeksiyonuna bağlı olarak gelişen hastalık.

Alanin Transaminaz (ALT)

Zarar gören karaciğer hücrelerinden serbest kalan bir enzim;karaciğer hücre hasarını gösteren bir gösterge olarak kullanılır.

Albümin

Karaciğerde sentez edilen bir kan proteini; genellikle karaciğer fonksiyonunu gösteren bir gösterge olarak kullanılır.

Alkali Fosfataz

Karaciğerden ve diğer dokulardan kana karışan bir enzim;safra yollarındaki veya hepatositlerdeki hasarı gösteren bir gösterge olarak kullanılır.

Anti-HBc

Hepatit B virüsünün HbcAg antijenine karşı yapılan antikor.

Anti-Hbe

Hepatit B virüsünün HbeAg antijenine karşı yapılan antikor.

Anti-HBs

Hepatit B virüsünün HbsAg antijenine karşı yapılan antikor.

Antijen

Antikor yapımını uyaran enfeksiyöz organizma kökenli bir protein ya da bir toksin.

Antikor

Bağışıklık sistemi tarafından yapılan ve genellikle yabancı bir antijene bağlanıp onu nötrleştirme amacını güden bir protein kompleksi.

Asit

Periton boşluğunda, çoğu zaman portal hipertansiyon nedeniyle aşırı sıvı birikmesi.

Aspartat Transaminaz (AST)

Zarar gören karaciğer ve kas hücrelerinden serbset kalan enzim; karac.ğer veya kas hücre hasarını gösteren bir gösterge olarak kullanılır.

Bilirübin

Hemoglobinin normalde karaciğer tarafından temizlenen yıkım ürünü; karaciğerde birikererk sarılığa neden olabilir.

Biyopsi

Laboratuvarda analiz amacıyla küçük bir doku parçasının alınması

Child-Pugh Score

Sirozda karaciğer foksiyonunu asit, bilirübin, protrombin zamanı ve ensefalopati gibi parametrelere göre derecelendirme sistemi (A,B,C)

Chiron bDNA Testi

HBV DNA ölçümünde kullanılan hibridizasyon testi; duyarlılık sınırları 1 ml kanda 105-106 genom eşdeğeri arasındadır.

Dallanmış-zincirli DNA

Chiron HBV DNA testinde sinyal güçlendirilmesinde kullanılan birçok dalı olan DNA molekülü.

Dekompansasyon

Karaciğerin normal foksiyon görme yeteneğini kaybetmesi; şiddetli akut hastalığı veya ilerlemiş kronik hastalığı işaret eder.

Deoksiribonükleik Asit (DNA)

Bazı virüslerin ve daha yüksek evrim düzeyindeki organizmaların genetik materyalini (genom) oluşturan bir deoksiribonükleotid polimeri.

Direnç

Daha önce duyarlı bir mikroorganizmanın, mutasyon sonucunda anti-enfektif ajanlara duyarlılığını yitirmesi.

Enantiomer

Birbirinin aynı, ancak aynadaki görüntüsü şeklinde olan bir molekül çifti(lamivudin, saf bir enantiomerdir)

Endemik

Bir popülasyonda sürekli olarak mevcut bulunan, ancak yüksek düzeyde morbidite veya mortaliteye yol açmayan hastalığı anlatan bir sıfat.

Evre (karaciğer hastalığının)

Karaciğer hastalığının seyri içinde, geriye dönüşsüz karaciğer hasarının boyutlarını gösterir; HAI skorunun 4. komponenti (fibroz) ile belirtilir.

Fibroz (karaciğerde)

Karaciğerde, genellikle hepatosellüler nekroz görülen (karaciğer hücrelerinin zarar gördüğü veya tahrip olduğu) alanlarda gelişen fibroz doku çoğalması.

Fulminant

Hızla başlayan, çok ağır seyreden (bir hastalık)

Fulminant hepatit B

Karaciğer fonksiyonunun, genellikle akut HBV enfeksiyonuna eşlik edecek şekilde birdenbire ve çabucak bozulması, yüksek bir morbidite ve mortaliteye sahiptir.

Genom

Bir organizmanın genetik bilgilerini taşıyan nükleik asit (genellikle DNA)

Genom Eşdeğeri

Bir virüs genomundakine eşdeğer hepatit B virüsü DNA’sı (örneğin 1ml’de 106 genom eşdeğeri, mililitrede 106 virion demektir)

Genotipik Direnç (lamivudin)

Hastalarda, in vitro lamivudin direncine sahip olduğu bilinen HBV mutantlarının mevcut olması (klinik dirençli eşanlamlı değildir.)

Karaciğer ile ilgili

Hepatit B virüsü (HBV) DNA

Virüsün genomik DNA’sı her viriyonda kısmen çift sarmallı bir molekül bulunur.

HBV Polimeraz

HBV genomunun (genetik materyalinin) çoğalmasında rol oynayan virüs proteini.

HBV DNA Polimeraz

HBV genomunun (genetik materyalinin) çoğalmasında rol oynayan virüs proteini.

Hepadnavirüs

HBV’yi ve çeşitli hayvanlarda enfeksiyon yapan benzerlerini içeren virüs ailesi.

Hepatit

Karaciğer iltihaplanması

Hepatit B kor-antijeni (HbcAg)

Virüs partikülünün yapısal çerçevesini oluşturan virüs proteini.

Hepatit B e-antijeni (HbeAg)

Kanda ve karaciğerde bulunan, vironlarda bulunmayan bir virüs proteini; virüsün çoğalmakta olduğunu gösteren serolojik bir işarettir yapısal olarak HbcAg ile bağlantılıdır.

Hepatit Virüsü

Hepatit yaptığı bilinen ve A,B,C,D,E ve G harfleriyle tanımlanan 6 virüsten biri.

Hepatit B virüsü

Hepatit B etkeni

Hepatit B virüsü DNA’sı (HBV DNA)

Viral genomik DNA’dır; her vironda yalnızca kısmen çift şeritli DNA molekülü vardır.

Hepatit B yüzey antijeni (HbsAg)

Vironlarda ve dolaşımdaki kanda bulunan bir virüs proteini;devam etmekte olan HBV enfeksiyonunun serolojik işareti olarak kullanılır.

Hepatoselüler Nekroz

Karaciğer hücrelerinin patolojik ölümü

Hepatosit

Karaciğer hücresi;HBV enfeksiyonundaki primer konak.

Histolojik Aktivite İndeksi

Karaciğer hastalığının miktarını veya histolojik muayene sonuçlarını belirlemek için Knodell sisteminden yararlanılarak kullanılan puanlama yöntemi.

Histopatoloji

Biyopside veya ölümden sonra alınarak özel boyalarla boyanan doku örneklerinin incelenmesi yoluyla yapılan değerlendirme.

HIV

İnsan bağışıklık eksikliği virüsü.

İkterik

Sarılıklı

İltihap

Enfeksiyon etkenlerine veya tahriş edici maddelere tepki olarak bir dokuda iltihap hücrelerinin ve sitokinlerin toplanmasıdır.

İnterferon

Doğal immünomodülatör protein ailelerinden biri; bağışıklık sistemini uyarmak için tedavi amacıyla çeşitl, interferon tipleri kullanılmaktadır.

İntralobüler Nekroz

Karaciğer lobüllerinden birinin içerisindeki hücrelerin ölmesi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir