Tıp

Malign Seks Kord Stromal Tümör

Bu tümörler granüloza tek hücre ile bunların lüteinize deri veteri olan sertoli, leydig ve gonadal stromal kökenli fibroblastlardan oluşur. Tüm over tümörünün %5’ini oluşturur. Bunların %2’si fonksiyoneldir. Malign over tümörünün %5-10’u bu gruptur.

%85 seks steroidi üretirler. Üretilen steroid histolojik tipten bağımsızdır. Granüloza-teka hücreli tümör feminizan, ertoli-leydig ve lipoid hücreli tümör maskülinizandır.

 

Granüloza Teka Hücreli Tümör:

Feminizan tümörün %12’sini oluşturur.

 1. Granüloza hücreli tümör (%20): Nadiren malign olabilir. Malign ise operasyona ek radyoterapi veya kemoterapi uygulanır. Tek başına tekoma benigndir. Erişkin ve jüvenil formu var. Erişkin formu postmenopozda jüvenil formu premenarş görülür. Mikroskopi; Call exner cisimciği
 2. Fibroma-tekoma

 

Sertoli-Leydig Hücreli Tümör (Androblastoma, Arrhenoblastoma):

Virilizan etkilidir. Evresine göre (histolojik), operasyona kemoterapi eklenebilir. Yaklaşık 25 yaşında görülür.

 

Gynandroblastoma:

Östrojen ve androjen salgılar. Çok nadirdir. Malignite potensi azdır. Unilat salpingooferektomi yeterli olur.

 

Lipid hücreli tümör (hilus hücreli tümör, stromal luteoma, adrenal rest tm):

Leydig hücrelerin orijinalinde bulunan reinke kristallerini içerir. Bu kristallerin varlığı tümörün benign olduğunu ifade eder.

 

Gonadoblastoma:

Germ hücreli ve seks kord stromal tümör grupları arasında bir formdur. Gonadal disgenezide en sık görülen over tümörü olup gonadoblastomluların %90’ında Y kromozomu (+)’dir.

Olguların %80’inde virilizan semptom verir.

Histolojide disgerminom sıkça eşlik eder.

Genellikle bilateraldir. Metastaz gözlenmez. Tedavide BSO yeterlidir.

 

OVERİN MALİGN NONSPESİFİK MEZENŞİMAL TÜMÖRLERİ

 

En sık fibroma ve lenfomadır. Lenfomaların %50’si bilateraldir. Bu tümörler kemoterapiye duyarlıdır.

Mixt mezodermal sarkoma çok maligndir.

Lenfomalıların çoğunda over tutulumu vardır. Ancak primer over lenfoması çok nadirdir.

 

METASTATİK OVER TÜMÖRLERİ

 

Over kanserlerinin %25’ini oluşturur. Genellikle meme, genital, GIS kökenlidir. Sırasıyla kolon, mide, meme, endometrium. Genç hastada over ca görülünce primeri araştırılmalıdır.

Krukenberg tümörü: Over stromasında signet ring hücre ile karakterizedir. Kökeni mide, kolorektal, meme, endoserviks, ince barsak olabilir. Soliddir. Müsinöz bir kanserdir. %20 krukenberg tümörü primer over kökenlidir.

Metastatik over ca %60’ı 50 yaş altındadır.

%40 meme, %35 GIS, %25 genital kökenli

 

ÇOCUKLARDA MALİGN OVER TÜMÖRLERİ

%50 palpabl kitle %10 puberte precox ile belirti verir. Torsiyon ile appandisite benzer bulgu sıktır.

 1. Genital kaynaklı metastatik over tümörü
  1. Tuba uterina: %30’u over metastazı yapar
  2. Endometrium ca: %10’u over metastazı yapar. Overin metastatik kanserlerinin en sık tipidir.
 2. Extragenital kaynaklı metastatik over tümörü:
  1. Kolon ca
  2. Mide ca
  3. Meme

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir