Probiyotik bakteriler gram pozitif, sporsuz, çomakcık şeklindedir (Özbaş, 1993). Probiyotik bakterilerden Lb. acidophilus , gram pozitif, uçları yuvarlak, 0,6 – 0,9 ile 1,5 – 6,0 mm uzunluğunda, çabuk şekilli, anaerob ya da fakürtatif anaerob, hareketsiz, kataloz negatif bir bakteridir. Mikroskopta tek ya da kısa zincirler şeklinde görülmektedir. Kolonileri genellikle R tipindedir ve karakteristik bir pigmentleri yoktur.

Lb. acidophilus , homofermentatif bir bakteri olup sütte 900,3 – 1,9 oranında DL laktik asit  üretibilmektedir. Arjininden amonyak üretmezler. Amigdalin, sellobiyoz, fruktoz, laktoz, salisin, glukoz, galaktoz, mamoz, trehaloz, sukroz, esculin ve maltozu fremente edebilmektedir. Mannitolü kullanamazlar. Gelişebildikleri sıcaklık aracılığı 35 – 38 ºC, optimumu 37ºC’dir. Optimum pH aralığı 5,5 – 6,0 ‘dır
Bifidobakter türlerin morfolojik ve fizyolojik özellikleri bir dereceye kadar farklılık gösterirse de, hepsi hareketsiz, sporlanmayan, kataliz-negatif, bazen bifid ama genellikle çubuk şeklinde Gram (+) bakterilerdir. Glukozu, kendilerine has bir yolla asetat ve laktata fermente etmeleri açısından  heterofermantatiftirler. Bu yüzden, bu özel mekanizmanın bir enzimi, fruktoz -6- fosfat fosfoketolaz (F6PKK), rutin olarak  bifidobakterlerin diğer mikroorganizmalardan ayırt edilmesinde kullanılır.

Bifidobakter’ler anaerobik olarak kabul edilmelerine rağmen oksijene karşı toleransları açısından oldukça değişkendirler. Bir kısmı obligant anaerobken bazıları ise CO2 varlığında oksijeni tolere edebilmektedir(Özbaş, 1993) terler için optimum büyüme sıcaklığı ve pH değerlerisırasıyla 37 – 43 ºC ve 6,5 – 7, 0 pH arasındadır. Nadiren 25- 28 ºC ve  43 – 45ºC aralıklarında da büyüyebilirler. Ortam pH’sının 4,5 – 5,0’den düşük olduğu ve 8,0 – 8,52den yüksek olduğu durumlarda çok az büyüme gösterirler ya da hiç büyümezler