Tıp

VATS Uygulama Örnekleri

Soliter Pulmoner Nodül, Metastatik ve Primer Tümörler

Daha evvel teşhis konmamış olan ve cerrahi olarak çıkartılması gereken çapı 3 cm’den küçük, plevraya yakın yerleşimli soliter pulmoner nodül torakoskopi ile çıkarılabilir. Torakoskopik rezeksiyon özellikle vucüdun diğer organlarında primeri bulunup tedavisi tamamlanmış ve akciğerde SPN tarzında metastaz yapmış vakalarda endikedir. Çünkü bu tür lezyonlarda mediastinal diseksiyon gibi daha ileri cerrahi gerektiren uygulamalara gerek yoktur.

Eğer torakoskopik rezeksiyon uygulanan nodülün patolojik tanısı primer akciğer kanseri ise yapılacak işlem torakotomiye geçmek, rezeksiyon ve mediastinal lenf disseksiyonu yapmak olmalıdır. Hastanın pulmoner rezervi ve genel durumu torakotomiye uygun değil ise torakoskopik rezeksiyon ile yetinilebilinir. Bu durumda sadece T1NOMO evresindeki hastalar için tedavi şansından bahsedilebilir.

Nüks ve Hava Kaçağı Olan Pnömotorakslar, Büllöz Hastalıklar

Bu olgularda %100’lere varan başarılı sonuçlar alınmaktadır. Persistan hava kaçağı devam eden olgularda ve 3.kez tekrarlayan pnömotoraks bulunan olgularda torakoskopi indikasyonu vardır. Torakoskopi için açılan deliklerden birinden toraks kavitesine sokulan gazlı bezle paryetal ve viseral plevraya yapılan abrazyon hem nüksleri önlenmek için yeterli pevral adhezyon sağlamakta, hem operasyon zamanını kısaltmakta hemde plevra rezeksiyonun yol açabileceği kanam gibi komplikasyonları önlemektedir.

Cerrahi endikasyonu bulunan büllöz akciğerde de torakoskopik bül rezeksiyonu yapılabilmektedir.

Diffüz ve Fokal Akciğer Hastalıkları

Akciğerdeki patolojinin saptandığı bölgeden en az iki alandan wedge rezeksiyon ile biopsi alınmalı ve ‘frozen’ ile patolojik tetkik yapılmalıdır: İnterstisyel fibrozis, interstisyel pnömoni, hipersensivite pnömonisi, diffüz nekrotizan granülomatöz hastalık, sarkoidoz bu hastalıklar arasındadır.

Plevral Hastalıklar

Plevral sıvısı veya plevral kitlesi bulunan tekrarlayan torasentez ve plevra biopsileri ile teşhis konamayan idiopatik plevral efüzyon, tekrarlayan (rekürren) malign plevral efüzyon ve plevral kitlelerde torakoskopik biopsi ile kesin teşhis konur. En sık rastlanan plevral tümörler mezotelyoma ve lenfomadır. Plevral metastaz tespit edeilen olgularda plörödezis uygulanması uygundur.

Perikardial Efüzyon ve Kardiak Girişimler

Kronik inflamatuar perikardit veya malign perikardial effizyonu bulunan ponksiyonlara rağmen nüks eden ve tamponad bulgusu gösteren olgularda torakoskopi ile parsiyel perikardiyektomi yapılabilir. Frenik sinirin önünden ve arkasından geniş bir perikard bölümü rezeke edilir. Bu işlemin soldan yapılması uygundur.

Mediastinal Kist ve Kitleler

En sık rastlanan ve torakoskopik olarak çıkarılmaya müsait kistler perikardial, bronkojenik ve enterik kistlerdir. Seyrek olarak mediastende kist hidatiğe de rastlanır. Torakoskopik olarak en sık çıkartılan tümörler nörojenik tm’ler teratomlar ve lenfomalardır.

Daha Nadir Olarak Yapılan Cerrahi Girişimler

  • Göğüs duvarı kitleleri
  • Sempatektomiler
  • Toraks travmaları
  • Özofageal ve vagal girişimler
  • Akalazya
  • Kardiomiyotomi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir